Dopłaty bezpośrednie 2024: terminy składania wniosków, zmian i załącznikówJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Dopłaty bezpośrednie 2024: terminy składania wniosków, zmian i załączników

15.03.2024., 08:30h
ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2024 rok. Do kiedy trzeba złożyć wniosek i załączniki? Do kiedy rolnik ma czas na zgłoszenie zmian we wniosku?

Terminy składania wniosku o dopłaty bezpośrednie w roku 2024

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć od 15 marca 2024 r. do 15 maja 2024 r. za pomocą aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, czyli do 10 czerwca 2024 r. (9 czerwca 2024 r. przypada w niedzielę).

Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Natomiast wniosek złożony po dniu 10 czerwca 2024 r. nie jest rozpatrywany.

Warto pamiętać, że datą złożenia wniosku jest data wysłania wniosku w aplikacji eWniosekPlus.

Kiedy składać załączniki do wniosku o dopłaty bezpośrednie?

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności należy składać w terminie wyznaczonym dla składania wniosków lub w toku postępowania w terminach określonych w przepisach prawa.

Złożenie załączników w terminie po dniu 31 maja 2024 r. do dnia 10 czerwca 2024 r. skutkuje nałożeniem kar administracyjnych w części dotyczącej danego załącznika.

Termin składania zmian do wniosku o dopłaty bezpośrednie

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym załączników, składa się za pomocą aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności dokonywane z inicjatywy rolnika można składać do dnia 31 maja 2024 r. 

Zmiany do wniosku można złożyć także po terminie składania zmian do wniosku do dnia 10 czerwca 2024 r. Każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 31 maja 2024 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 10  czerwca 2024 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych załączników.

Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 10 czerwca 2024 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Jakie zmiany we wniosku o dopłaty bezpośrednie może zgłosić rolnik?

Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na:

  • dodaniu nowych działek ewidencyjnych i nowych powierzchni deklarowanych do płatności do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności lub zwiększeniu ich powierzchni,
  • dodaniu nowego/nowych wariantów/praktyk w ramach deklaracji Ekoschematu-Dobrostan zwierząt do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności
  • zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni deklarowanych do płatności,
  • dodaniu zwierząt do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt
  • dodaniu brakujących załączników do wniosku.

Jeżeli od dnia 16 maja 2024 r. do dnia 10 czerwca 2024 r. rolnik po raz pierwszy deklaruje w formularzu wniosku o przyznanie płatności nowy schemat pomocowy (po raz pierwszy zaznacza checkbox wskazujący, że ubiega się o nowe płatności, które nie były wskazane we wniosku o przyznanie płatności), taka deklarację jest traktowana jak złożenie nowego wniosku dla tego schematu pomocowego (oznacza to, że dla wniosku złożonego w terminie od 16 maja 2024 r. do dnia 10 czerwca 2024 r. naliczane są sankcje terminowe).

W przypadku, gdy ARiMR poinformowała rolnika o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów, zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 16 września 2024 r. (15 września 2024 r. przypada w niedzielę).

Zmianę do Wniosku o przyznanie płatności składa się także w odpowiedzi na Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o przyznanie płatności. Uzupełnienie braków we wniosku o przyznanie płatności po dniu 31 maja 2024 r. może skutkować pomniejszeniem płatności za 2024 rok (w części, której dotyczyła) o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W przypadku wezwana rolnika do złożenia wyjaśnień rolnik może złożyć zmianę do wniosku polegającą na wycofaniu powierzchni, co do których wykryto błędy.

Rolnik, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności, może poinformować kierownika biura powiatowego Agencji, o wszystkich zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych płatności - zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem powierzchni deklarowanej do płatności.

Czy można wycofać wniosek o dopłaty bezpośrednie?

Rolnik może z własnej inicjatywy całkowicie lub częściowo wycofać Wniosek o przyznanie płatności, nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności, z tym, że wycofanie nie jest możliwe, jeżeli:

  • dotyczy części wniosku, w której wykryto nieprawidłowości;
  • wnioskodawca został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Termin złożenia wniosku o przyznanie płatności oraz termin dokonania zmiany nie podlegają przywróceniu.

image
Dopłaty bezpośrednie 2024

Dopłaty bezpośrednie 2024: START naboru wniosków. Sprawdź, co się zmieniło

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 00:49