Dopłaty bezpośrednie: ile gospodarstw rolnych skontroluje ARiMR w tym roku?Envato
StoryEditorKontrola ARiMR

Dopłaty bezpośrednie: ile gospodarstw rolnych skontroluje ARiMR w tym roku?

15.09.2023., 17:00h
ARiMR co roku przeprowadza kontrolę u rolników, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie. Ile gospodarstw rolnych skontroluje ARiMR w tym roku? Na czym polegają te kontrole? Co grozi beneficjentowi, u którego wykryte zostaną nieprawidłowości?

ARiMR rozstrzygnęła przetarg na tegoroczną kontrolę na miejscu rolników, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie. Wyłoniła firmy, które przeprowadzą kontrolę wytypowanych przez ARiMR gospodarstw metodą FOTO i metodą inspekcji terenowej oraz w zakresie utrzymania przez rolnika elementów nieprodukcyjnych.

Ile gospodarstw rolnych skontroluje ARiMR w tym roku?

W tym roku kontrolą na miejscu objętych zostanie blisko 66,8 tys. gospodarstw rolnych. Na ten cel ARiMR wyda łącznie 17,6 mln zł brutto. 

W kampanii 2022 ARiMR do kontroli na miejscu ARiMR wytypowała systemowo blisko 61,5 tys. rolników.

Na czym polega kontrola na miejscu?

Kontrole na miejscu ARiMR przeprowadza w celu sprawdzenia i weryfikacji faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych we wnioskach pomocowych ze stanem faktycznym.

Kontrole na miejscu przeprowadzane są dwoma metodami:

  • inspekcji terenowej,
  • FOTO.

Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na przeprowadzeniu wywiadu terenowego i pomiarów terenowych najczęściej w oparciu o technikę GPS, w odniesieniu do gruntów zadeklarowanych przez producenta we wniosku.

Kontrola metodą FOTO jest przeprowadzana na podstawie ortofotomapy (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych) i na podstawie wywiadu terenowego. Kontrole metodą FOTO są przeprowadzane na obszarach wybranych losowo oraz na podstawie analizy ryzyka. Na obszarze FOTO (obszar FOTO jest to obszar objęty ortofotomapą i najczęściej obejmuje on jedną lub maksymalnie kilka gmin) kontroli poddawane są gospodarstwa, które posiadają wszystkie działki na tym obszarze.

Kontrole w ramach płatności bezpośrednich realizowane metodą inspekcji terenowej wykonywane są przez pracowników ARiMR jak i na zlecenie ARiMR przez zewnętrznych wykonawców kontroli. Kontrole realizowane metodą FOTO przeprowadzane są na zlecenie ARiMR przez zewnętrznych wykonawców kontroli. Liczba kontroli w poszczególnych województwach uzależniona jest przede wszystkim od liczby składanych wniosków.

Kontrola na miejscu: jakie kary może dostać rolnik za nieprawidłowości?

Rolnicy, wytypowani do kontroli na miejscu nie otrzymają zaliczek i dopłat przed zakończeniem kontroli. Część z nich może stracić dopłaty, jeśli ARiMR wykryje nieprawidłowości.

- Wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc. Uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych może skutkować nieprzyznaniem płatności, zwrotem przyznanej pomocy lub odmową płatności – zaznacza ARiMR.

Za co rolnik może stracić dopłaty bezpośrednie?

Wśród przyczyn zmniejszenia lub nieprzyznania dopłat bezpośrednich ARiMR wymienienia: 

  • zawyżenie deklaracji, 
  • nieterminowe złożenie wniosku, 
  • niespełnienie wymogów przyznania wsparcia, 
  • opóźnienie w złożeniu zmiany do wniosku, 
  • niezadeklarowanie wszystkich gruntów rolnych, 
  • stworzenie przez producenta rolnego kwalifikujących go do uzyskania płatności sztucznych warunków (np. niemający odzwierciedlenia w rzeczywistości podział gospodarstwa na kilka mniejszych) 
  • uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. 

O ile ARiMR może pomniejszyć dopłaty bezpośrednie?

ARiMR wyjaśnia, że dopłaty są pomniejszane od 1 proc. wzwyż, aż do całkowitego pozbawienia rolnika niesłusznie przyznanych płatności, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie niespełnianie warunków bycia beneficjentem tego wsparcia.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 17:30