Dopłaty do materiału siewnego za 2024: jakie stawki? Do kiedy nabór?Magdalena Szymańska
StoryEditorDopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego za 2024: jakie stawki? Do kiedy nabór?

04.07.2024., 10:41h
Od 25 maja ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Jakie są stawki? Skąd pobrać wniosek? Co załączyć? Wyjaśniamy!

Już tylko kilka dni zostało rolnikom na złożenie wniosków o dopłaty do materiału siewnego. ARiMR przyjmuje dokumenty do 10 lipca 2024 r. 

Gdzie złożyć wniosek o dopłaty do materiału siewnego?

Wnioski można złożyć bezpośrednio w ARiMR, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR.

Kto może ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego?

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

 • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

Jakie są stawki dopłat do materiału siewnego?

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Od 2023 roku stawki są sztywne i wynoszą:

 • 65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 115 zł - w przypadku roślin strączkowych;
 • 350 zł - w przypadku ziemniaków.

dla materiału siewnego ekologicznego:

 • 78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 138 zł - w przypadku roślin strączkowych;
 • 420 zł - w przypadku ziemniaków.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami do materiału siewnego

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał następujących gatunków roślin uprawnych:

 • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • Ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Skąd pobrać wniosek o dopłaty do materiału siewnego?

Wniosek oraz inne potrzebne formularze można pobrać poniżej:

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy (opcjonalnie):

Jakie załączniki trzeba dołączyć do wniosku o dopłaty do zbóż?

Do wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

1. Kopię:

 • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2024 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
 • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2024 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

 • datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
 • nazwę gatunku i odmiany,
 • kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
 • numer partii materiału siewnego,
 • informację o tym, że materiał siewny jest produktem ekologicznym – w przypadku ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

2. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo organ który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w okresie trzech lat kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, np. jeśli wniosek o przyznanie dopłaty zostanie złożony w ARiMR w dniu 25.05.2024 r., należy podać informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis otrzymanej począwszy od dnia 26.05.2021 r. do dnia 25.05.2024 r.

albo złożyć oświadczenie (sekcja V wniosku) o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Załączniki do wniosku - dodatkowe

Producent rolny powinien również dołączyć:

 1. Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym
 2. Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego. Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie);
  W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą wchodzić jedynie składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.
 3. Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami. Składane w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami;
 4. Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu. Składane w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Kiedy ARiMR wypłaci rolnikowi dopłaty do materiału siewnego?

Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty do materiału siewnego ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 22:54