Dopłaty do nawozów wysokość pomocy zależy od średnich cen nawozówPaweł Mikos
StoryEditorDopłaty do nawozów do końca lipca

Dopłaty do nawozów: wysokość pomocy zależy od średnich cen nawozów. Jakie są stawki?

06.07.2023., 18:00h
Do 31 lipca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów. Warto przy tym pamiętać, że wysokość dotacji jest uzależniona od średnich cen nawozów jakie określiło ministerstwo rolnictwa

Dopłaty do nawozów zakupionych przed 15 maja 2023 r.

Do 31 lipca 2023 rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 a 15 maja 2023 roku. Warto dodać, że w ostatm czasie został wydłożony termin zakupu nawozów uprawniający do uzyskania pomocy, gdyż pierwotnie był on ustalony do 31 marca 2023 r. 

-  Wydłużyliśmy termin zakupu nawozów z 31 marca do 15 maja. Wszyscy rolnicy, którzy kupili nawóz do 15 maja mogą liczyć na pomoc nawozową. Rząd przeznaczył na nią 4,7 mld zł. Wydłużamy również termin składania wniosków o dopłaty do nawozów - do 31 lipca - zaznaczył minister rolnictwa Robert Telus.

Dopłaty do nawozów dostanie tylko rolnik, który złożytł wniosek o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok

Wystąpienie o tę pomoc jest uzależnione od złożenia wnios­ku o dopłaty bezpośrednie w bieżącym roku, co oznacza, że najpierw trzeba było złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie, a potem o dopłaty do nawozów.

Co więcej, wielkość wsparcia będzie wyliczana w oparciu o powierzchnię zadeklarowaną w tegorocznym wniosku o dopłaty bezpośrednie. Jest to szczególnie ważne dla tych rolników, którzy kupowali nawozy pod inny areał. Jeżeli powierzchnia upraw rolnych ustalona do wyliczenia pomocy na zakup nawozów będzie większa od powierzchni, do której będą przyznane płatności bezpośrednie za 2023 rok, Agencja może wszcząć postępowanie o ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranej pomocy do nawozów.

Bez względu jednak na to wsparcie będzie wyliczane maksymalnie do 300 ha użytków rolnych. W tegorocznym naborze o dopłaty do nawozów mogą ubiegać się także spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. Maksymalny limit 300 ha ustala się, na wniosek spółdzielni, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni na dzień składania wniosku.

Jakie średnie ceny nawozów przyjął resort rolnictwa?

Podobnie jak to było w poprzedniej pomocy do nawozów, wysokość wsparcia zależy od różnicy ceny, za jaką rolnik kupił tonę nawozu w wyznaczonym czasie, i średniej ceny danego typu nawozu ogłoszonej przez ministra rolnictwa. Jak kształtują się te ceny, podajemy w tabeli.

image

średnie ceny nawozów

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Jakie są stawki dopłat do naowzów?

Ponadto stawki dopłat do nawozów nie mogą przekroczyć:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk),

  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

image

To, ile rolnicy otrzymają dopłaty do nawozów, będzie zależało też od tego, kiedy i za ile je kupili

FOTO: Magdalena Szymańska

Możeliwe, że stawki dopłat do nawozów będą niższe przez współczynnik korygujący

Ceny nawozów między 16 maja ubiegłego roku a 15 maja br. zmieniały się dość znacząco, tak więc to, ile dopłaty do hektara rolnik otrzyma, będzie zależeć od tego, za ile kupił nawozy i jak ta cena ma się do średniej ogłoszonej przez ministra rolnictwa. Ponadto w przypadku gdy ze wszystkich złożonych wniosków wyniknie, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosuje się współczynnik korygujący.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłaty do nawozów?

Do wniosku o dopłaty do nawozów rolnik musi załączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów w wyznaczonym okresie. Jeśli dokumenty te zostały wystawiane na współmałżonka, współwłaściciela lub współposiadacza gospodarstwa rolnika ubiegającego się o pomoc, trzeba odpowiednio zaktualizować informacje w ewidencji producentów (EP), udzielając zgody na wpis tych osób do ewidencji, jeśli osoby te nie były dotychczas wskazane w EP. Jeśli dane tych osób nie znajdą się w ewidencji, Agencja może nie uznać takich faktur lub odmówić przyznania pomocy.

image
Ceny nawozów w Polsce

Jakie są ceny nawozów na początku lipca 2023?

Uczulamy rolników, aby nie przegapili terminu 31 lipca, ponieważ termin składania wnios­ków nie będzie przywrócony. Oznacza to, że rolnik, który chce otrzymać dopłaty do nawozów, powinien złożyć wniosek w kancelarii biura powiatowego ARiMR lub nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wysłać przez platformę ePUAP lub mObywatel najpóźniej 31 lipca.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 21:37