Dopłaty do zbóż: instrukcja wypełnienia wniosku do ARiMRElewarr/Canva
StoryEditorDopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż: instrukcja wypełnienia wniosku do ARiMR

29.05.2024., 18:00h
Jak poprawnie wypełnić wniosek o dopłaty do zbóż, by dostać pieniądze z ARiMR? Wyjaśniamy to krok po kroku. Zobacz instrukcję!

Trwa nabór wniosków o dopłaty do zbóż. Czasu na złożenie dokumentów jest jednak niewiele, bo tylko do 5 czerwca. Warto więc jak najszybciej wypełnić wniosek. Najlepiej zrobić to w oparciu o instrukcję.

Dopłaty do zbóż: jak prawidłowo wypełnić wniosek do ARiMR​?

Poniżej przedstawiamy instrukcję, w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek do ARiMR, by otrzymac dopłatę do zboża.

I. CEL ZŁOŻENIA

Rolnik deklaruje w tym miejscu cel złożenia wniosku, zaznaczając znakiem „X” jedno z pól.

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY

Rolnik podaje tu numer identyfikacyjny gospodarstwa.

III. DANE IDENTYFIKACYJNE

Tu rolnik uzupełnia swoje dane identyfikacyjne, czyli imię, nazwisko, PESEL, NIP (jeśli został nadany), adres, numer telefonu. Należy pamiętać, iż dane identyfikacyjne zadeklarowane we wniosku muszą być zgodne z aktualnymi danymi zadeklarowanymi we Wniosku o wpis do ewidencji producentów.

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KATEGORII PROWADZONEGO GOSPODARSTWA

Rolnik powinien zaznaczyć znakiem „X” jedno z pól, że prowadzi gospodarstwo, które spełnia kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Dla przykładu, producent rolny, który:

• prowadzi gospodarstwo rolne (posługuje się nr REGON, gospodarstwo rodzinne) jest czynnym płatnikiem, oraz zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, lub;

• prowadzi gospodarstwo rolne (osoba fizyczna, gospodarstwo rodzinne), objęte zwolnieniem podatkowym, jako rolnik ryczałtowy (niemający obowiązku składania deklaracji, wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych), w którym pracuje mniej niż 10 osób,

powinien zaznaczyć – mikroprzedsiębiorstwo.

Wnioskodawca powinien także określić, czy jest przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim czy powiązanym oraz czy ciąży na nim obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej.

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY

Wnioskodawca uzupełnia oświadczenia dotyczące formy prawnej. Rolnik najczęściej zaznaczy kwadrat 6 „Wnioskodawca nienależący do kategorii określonych w pkt 1-5.” 

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PRZEZNACZONEJ NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ FINANSOWĄ

Rolnik powinien oświadczyć, czy z tytułu sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. otrzymał inną pomoc publiczną.

VII. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O POMOC UDZIELANĄ W ZWIĄZKU ZE WSPARCIEM GOSPODARKI PO AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ WOBEC UKRAINY

Wnioskodawca uzupełnia oświadczenia dotyczące ubiegania się o wcześniejszą pomoc. Dotyczy to dopłat do zbóż, nawozów, kukurydzy, pszenicy itd.

VIII. WNIOSKUJĘ O POMOC FINANSOWĄ

W tej sekcji rolnik wnioskuje o dopłaty. Musi też określić, czy kupował zboże do produkcji zwierzęcej i czy sprzedał zboże podmiotom, którzy są współwłaścicielami jego gospodarstwa. Jeśli nie, należy zaznaczyć kwadrat „NIE”.

Ponadto rolnik oświadcza, zaznaczając znakiem „X” jedno z pól, czy ubiega się o pomoc jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników.

IX. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA/ZGODY WNIOSKODAWCY

Rolnik zapoznaje się z treścią pozostałych oświadczeń i zgód niezbędnych do udzielenia pomocy.

X. ZOBOWIĄZANIA

Rolnik zapoznaje się z treścią zobowiązań dotyczących udzielenia pomocy. Wpisuje datę wypełnienia wniosku i składa czytelny podpis.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Rolnik wpisuje liczbę załączników, które załącza do wniosku.

XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W tej sekcji znajdują się informacje dla rolnika w zakresie przetwarzania danych osobowych wskazanych we wniosku. Należy zapoznać się z ich treścią.

XIII. ZGODA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rolnik uzupełnia zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o pomoc. Stawia krzyżyki w kwadracie 1 i 2, wpisuje datę i składa czytelny podpis.

XIV. OŚWIADCZENIE WOBEC ARIMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Wnioskodawca zapoznaje się z oświadczeniami, co potwierdza złożeniem czytelnego podpisu oraz uzupełnia datę.

Szczegółową instrukcję wypełnienia wniosku o dopłaty do zbóż opracowaną przez ARiMR znajdziesz tu: Instrukcja wypełnienia wniosku

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłaty do zbóż?

Wnioski o dopłaty do zbóż będzie przyjmować ARiMR od 23 maja do 5 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Skąd pobrać wniosek o dopłaty do zbóż?

Wniosek o dopłaty do zbóż można pobrać poniżej:

image
Dopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: ARiMR wyjaśnia, jak wyliczy dopłatę

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 04:52