Po zmianie przepisów rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie za kukurydzę sprzedaną między 1 grudnia ub.r. a 30 czerwca br.Magdalena Szymańska
StoryEditorPIENIĄDZE

Dopłaty do zbóż, oleistych i do nawozów na nowych zasadach. Co się zmieni?

23.05.2023., 17:00h
Resort rolnictwa po raz kolejny zmienia reguły uruchomionej już pomocy do sprzedanej pszenicy i kukurydzy oraz zapowiadanych naborów o dopłaty do pszenicy i pozostałych zbóż i roślin oleistych.

Kto otrzyma dotacje do kukurydzy i pszenicy?

W stosunku do wszystkich naborów dodano zapis, z którego wynika, że dopłaty będą należały się nie tylko za sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, ale również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

To dobra wiadomość dla tych, którzy sprzedali zboże lub nasiona oleiste rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą. Hodowca, który jest jednocześ­nie podmiotem skupującym te produkty w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą, nie może otrzymać dopłaty na ziarno i nasiona, które zakupił, a następnie sprzedał.

Zaproponowane zmiany rozszerzają także krąg odbiorców pomocy o gospodarstwa powyżej 300 ha. Limit 300 ha dotyczyć będzie sumy powierzchni upraw uwzględnianych do poszczególnych rodzajów pomocy łącznie. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, limit dla danej spółdzielni, jeśli o to zawnioskuje, ustala się, mnożąc 300 ha przez liczbę członków spółdzielni.

Limit 300 ha dotyczy także trwającego już naboru do sprzedanych pszenicy i kukurydzy.

Ponadto rolnicy muszą mieć na uwadze, że nie można kilka razy zaliczyć do dopłat tej samej powierzchni uprawy. Dotyczy to zwłaszcza pszenicy i kukurydzy oraz gryki. Limity powierzchni poszczególnych upraw są określane według wniosków o dopłaty za 2022 r.

Dopłaty do pszenicy, kukurydzy i gryki. Jakie stawki wsparcia?

W trwającym naborze wnios­ków o dopłaty do pszenicy i kukurydzy sprzedanych między 1 grudnia a 14 kwietnia umożliwiono ubieganie się także o dopłaty do sprzedanej gryki. Jednocześnie nabór wniosków o to wsparcie wydłużono do 30 czerwca. Ustalono stawki pomocy dla gryki oraz – co najważniejsze – podwyższono stawki pomocy do pszenicy i kukurydzy. Jednocześnie zaproponowano średni plon gryki na poziomie 1,6 t/ha. Stawki wsparcia wyniosą:

 • 1375 zł/ha pszenicy, 1750 zł/ha kukurydzy oraz 875 zł/ha gryki położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
 • 1265 zł/ha pszenicy, 1610 zł/ha kukurydzy oraz 805 zł/ha gryki położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 1100 zł/ha pszenicy, 1400 zł/ha kukurydzy oraz 700 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w pozostałych województwach.

Grykę dołożono także do zapowiadanej pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 kwietnia. Jednocześnie wydłużono termin sprzedaży o dwa tygodnie do 30 czerwca. Taki termin obejmie też grykę.

Ponadto zaproponowano podwyższenie stawki pomocy dla pszenicy z 2200 zł do 3025 zł/ha, ale tylko za pszenicę sprzedaną między 15 maja a 30 czerwca br. Za ziarno zbyte od 15 kwietnia do 14 maja obwiązuje stawka na poziome 2200 zł/ha. Aby wyliczyć ostateczną pomoc, trzeba liczbę ton sprzedanej pszenicy wynikającej z faktur VAT podzielić przez średni plon pszenicy z hektara w 2022 r., który według GUS wynosi 5,5 tony, a następnie wynik tego działania pomnożyć przez 2200 zł lub 3025 zł. Stawki pomocy dla gryki są takie same jak w pierwszej opisanej pomocy, czyli w zależności od województwa na poziomie: 875, 805 lub 700 zł/ha. Sposób wyliczenia pomocy jest analogiczny, jak dla pszenicy, uwzględniając średni plon na poziomie 1,6 t/ha. W pierwotnym projekcie rozporządzenia regulującego uruchomienie tej pomocy zaproponowano, aby wnioski były przyjmowane do końca lipca br.

Z pozostałymi zbóżami, kukurydzą i oleistymi sprawa wygląda następująco

Zaproponowano, aby wnioski o dopłaty do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych i nasion rzepaku lub rzepiku oraz kukurydzy były składane do 14 lipca. Nabór ma ruszyć 1 czerwca.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami w tym mechanizmie, dopłaty będą przysługiwały do sprzedanych:

 • żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. lub
 • kukurydzy w okresie od 15 kwietna do 30 czerwca 2023 r.

Warto zauważyć, że w stosunku do kukurydzy pozostawiono proponowany wcześniej termin. Kukurydza sprzedana do 14 kwietnia br. jest bowiem objęta pierwszą opisywaną w tym artykule pomocą.

W związku z tym do wniosku o uzyskanie dopłaty rolnik dołącza faktury VAT potwierdzające sprzedaż:

 • żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. lub
 • kukurydzy w okresie od 15 kwietna 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Nasi Czytelnicy zgłaszają, że posiadają faktury, na których widnieją dwie daty: jedna dokonania transakcji, a druga wystawienia faktury. Zgodnie z powyższym zapisem, nie powinno to stanowić problemu, jeśli oczywiście urzędnicy wezmą pod uwagę datę dokonania sprzedaży, a nie wystawienia faktury.

Zaproponowano, że wysokość pomocy dla sprzedaży udokumentowanej fakturami od 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, oraz
 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Powierzchnia upraw jest liczona poprzez podzielenie liczby ton wynikającej z dołączonych do wniosku faktur VAT i liczby:

 • 4,5 – w przypadku upraw jęczmienia lub pszenżyta;
 • 3,5 – w przypadku upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Przypomnijmy, że liczby 4,5 oraz 3,5 odpowiadają średnim plonom wymienionych zbóż oraz rzepaku w Polsce w 2022 r. według GUS.

W przypadku kukurydzy wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, pomniejszonej o powierzchnię upraw kukurydzy, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc w innym naborze.
 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy.

Powierzchnia uprawy kukurydzy będzie liczona podobnie jak pozostałych zbóż, tj. poprzez podzielenie liczby ton wynikających z dołączonych do wnio­s­ku o pomoc faktur VAT i liczby 7 (plon kukurydzy w 2022 r. według GUS).

ARiMR powinna wypłacić pomoc do pozostałych zbóż, kukurydzy i oleistych do 30 września 2023 r.

Nawozy też do 300 ha upraw

Zmiany dotyczące limitu 300 ha, czyli odniesienia go do powierzchni upraw zamiast do powierzchni gospodarstwa, oraz objęcie dopłatami spółdzielni mają dotyczyć także zapowiadanej pomocy do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Termin dokonania zakupu nawozów, proponowane stawki pomocy oraz sposób ich wyliczenia pozostawiono na razie bez zmian. Planuje się, że do dopłat będzie można rozliczyć nawozy zakupione od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. Więcej o tej pomocy, pisaliśmy w numerze 19.–20. „Tygodnika” na str. 15. Proponowane zmiany muszą zostać zatwierdzone przez KE.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 18:42