StoryEditorWiadomości rolnicze

Dopłaty do nawozów: limity, stawki, wnioski, terminy. Jakie są szczegóły dotacji?

20.03.2022., 17:03h
Są już szczegóły dopłat do nawozów. Ile pieniędzy dostanie rolnik? Jak będzie wyliczana wysokość dotacji? Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Skąd go pobrać? Wyjaśniamy.

Wniosek o dopłaty do nawozów, instrukcje jego wypełnienia oraz średnie ceny nawozów z 2020 roku wg MRiRW znajdziesz TUTAJ. KLIKNIJ!

Na jakie nawozy rolnicy otrzymają dopłaty?

Znamy szczegóły rządowego rozporządzenia dotyczącego wypłacania dopłat do nawozów. Dotacja będzie przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Do kiedy rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty do nawozów?

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na jeden wniosek tego producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r., 

Dopłaty do nawozów: jakie dokumenty będzie musiał złożyć rolnik, by dostać dotację? 

Wniosek należy złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wyliczana na podstawie różnicy cen z faktur producenta rolnego.

Jak będą wyliczone dopłaty do nawozów? 

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn:  

  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy; 
  • liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego: 
    • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo 
    • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Ile wyniosą dopłaty do nawozów?

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła: 

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. 

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia proponuje się, aby z pomocy zostały wyłączone powierzchnie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, do których jest przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.

Ile pieniędzy wyda rząd na dopłaty do nawozów?

W projekcie rozporządzenia przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków o pomoc będzie wynikać, że zapotrzebowanie na tę pomoc przekracza łącznie kwotę 3,9 mld zł, wysokość pomocy będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego.

Współczynnik ten będzie obliczany jako iloraz kwoty 3,9 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Polski rząd nadal czeka na zgodę Komisji Europejskiej ws. dopłat do nawozów

Pomoc będzie udzielana rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. Dlatego też będzie notyfikowana Komisji Europejskiej. A zatem pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w powyższym przepisie.

- Możliwość uzyskania projektowanej pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej podmiotów prowadzących działalność rolniczą, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej – czytamy w uzasadnieniu projektu.  

Ile hektarów upraw i łąk zostanie objętych pomocą?

W wyliczeniu skutków budżetowych przyjęto, że ok. 7,9 mln ha upraw i 2,8 mln ha łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych znajduje się w gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Natomiast 12 405 producentów rolnych wnioskujących o płatności bezpośrednie posiada gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha.

wk, fot. arch.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 19:06