StoryEditorDotacje

Dotacje krowa plus i świnia plus. Komu opłaca się program dobrostan zwierząt?

13.08.2021., 09:08h
Liczba gospodarstw rolnych, która ubiega się o dopłaty z programu Dobrostan zwierząt powiększa się. Z danych ARiMR wynika, że z dopłat krowa plus i świnia plus za 2021 może skorzystać niemal 50 tys. rolników. Komu te dotacje najbardziej się opłacają?

Program "Dobrostan zwierząt" to dopłaty dla rolników utrzymujących zwierzęta w lepszym standardzie

Działanie „Dobrostan zwierząt” zostało po raz pierwszy uruchomione w 2020 r. i jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W praktyce wygląda to tak, że rolnicy, którzy dobrowolnie realizują praktyki hodowlane, a które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi w celu poprawy dobrostanu zwierząt, mogą liczyć na dodatkowe dopłaty. Ma to być forma rekompensaty za często niższe przychody z chowu zwierząt.

- Działanie to polega na rekompensowaniu rolnikowi kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, czyli wykraczających ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Stanowi ono zachętę do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji - rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Płatności te nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt – przekonują urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2020 r. o wsparcie finansowe w ramach działania Dobrostan zwierząt mogli ubiegać się rolnicy utrzymujący w warunkach podwyższonego dobrostanu świnie i krowy, a od 2021 r. również rolnicy utrzymujący owce.
Wnioski o dopłaty do dobrostanu zwierząt, czyli popularne krowa plus i świnia plus, rolnicy składają wrac z wnioskami o dopłaty bezpośrednie.

Z dopłat krowa plus i świnia plus za 2020 rok skorzystało około 44 tys. gospodarstw rolnych

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w pierwszym roku realizacji działanie Dobrostan zwierząt rolnicy złożyli 44 tys. wniosków.

Z czego w odniesieniu do świń złożono 2490 wniosków. W ramach wariantu 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach rolnicy złożyli do ARiMR 2452 wnioski, a z kolei w ramach wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach do Agencji wpłynęło łącznie 2102 wnioski.

W przypadki dopłat krowa plus rolnicy złożyli w 2020 roku łącznie 41 810 wniosków. Najbardziej popularnym wariantem był ten dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli 34 882 wnioski, obejmujących ponad 624 tys. krów mlecznych. Najwięcej wniosków w zakresie tego wariantu złożono w województwach: mazowieckim i podlaskim (obejmujących odpowiednio ponad 169 tys. i ponad 140 tys. krów mlecznych). Z koeli na wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach – 3664 wnioski, a na wariant 2.3. Dobrostan krów mamek ARiMR przyjęła 4702 wnioski.

Po dopłaty na „Dobrostan zwierząt” za 2021 roku zgłosiło się o 5 tys. więcej rolników niż przed rokiem


W porównaniu do poprzedniego roku, w tym ARiMR odnotowała znaczny wzrost zainteresowania płatnościami na dobrostan zwierząt. 
W odniesieniu natomiast do roku 2021 łączna liczba złożonych wniosków wyniosła prawie 49 tys..

Niewielki wzrost zainteresowaniami z puli świnia plus, na który wnioski złożyło 2561 rolników, z czego:

 • wariantu 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach – 2521 wnioski,
 • wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach – 2153 wnioski.
Po dopłaty na doborostan krów do ARiMR wpłynęło łącznie 45322 wniosków, w tym w ramach:
 • wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas –37548 wnioski,
 • wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach – 4142 wnioski,
 • wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek – złożono 5309 wnioski,
W tym roku po raz pierwszy rolnicy mogli ubiegac się także o dopłaty na dobrostan owiec w wariancie zwiększona powierzchnia w budynkach. Agencja odnotowała 1213 takich wniosków.

Najbardziej popularnym wariantem, tak jak w roku ubiegłym był wariant dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli ponad 37, 5 tys. wniosków, obejmujących ponad 624 tys. krów mlecznych.

Ale jednocześnie MRiRW zwraca uwagę, że w odniesieniu do danych za 2021 r. należy mieć na względzie, że są to dane wstępne z sierpnia, gdyż nie zostały jeszcze zakończone kontrole administracyjne i na miejscu. A to oznacza, że liczba wszystkich złożonych poprawnie wniosków, jak również liczba zwierząt mogą ulec zmianie.

Program dobrostan zwierząt zostanie rozszerzony

MRiRW informuje, że w ramach Planu Strategicznego WPR planuje się kontynuowanie wsparcia w ramach interwencji dotyczącej dobrostanu zwierząt w zakresie dotychczasowych gatunków, jak również jej rozszerzenie o kolejne gatunki/grupy zwierząt:

 • kury nioski
 • kurczęta brojlery
 • indyki utrzymywane z przeznaczeniem na mięso
 • opasy
 • konie
 • kozy.

Paweł Mikos, wk

Zdjęcie: pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 15:45