StoryEditorDotacje

Dotacje na modernizację gospodarstw rolnych nawet o 100 tys. zł wyższe. Na co?

22.09.2022., 13:09h
Wkrótce zmienią się zasady przyznawania rolnikom dotacji na modernizację gospodarstw rolnych. Główna zmiana to zwiększenie puli pieniędzy jaką będa mogli uzyskać rolnicy. W jednym programie będzie to nawet 1 mln złotych. Czy z nowych kwot będą mogli skorzystać rolnicy, którzy już złożyli wnioski? Na jakie inwestycje będzie można otrzymać unijne dotacje?

Dotacje na modernizację gospodarstw rolnych na nowych zasadach. Wyższe kwoty wsparcia dla rolników

W konsultacjach społecznych jest projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014–2020. Zawiera istotne zmiany dla rolników, którzy występowali o wsparcie z tego programu i do momentu wejścia w życie rozporządzenia nie otrzymają płatności końcowej.

Nowelizacja przewiduje bowiem zwiększenie kwot pomocy o 100 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt (do 1 mln zł) oraz na rozwój produkcji mleka krowiego i produkcji bydła mięsnego (do 600 tys. zł). Kwota pomocy na racjonalizację technologii produkcji – wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – wzrośnie o 50 tys. zł do 250 tys. zł.

Kto będzie mógł skorzystać z wyższych stawek dotacji na modernizację?

Projekt rozporządzenia przewiduje, że zmienić umowę o przyznaniu pomocy w części odnoszącej się do kwoty pomocy będą mogli wszyscy rolnicy, którzy zawarli umowę o przyznaniu pomocy i przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia nie otrzymali płatności końcowej.

Oznacza to, że z wyższych maksymalnych kwot wsparcia będą mogli skorzystać również ci rolnicy, którzy złożyli wnioski o płatność końcową. Będą oni mieli 2 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia na złożenie wniosku o zmianę kwoty pomocy. Jednocześnie wskazuje się, że w takim przypadku termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku o płatność końcową ulega wydłużeniu o czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy.

Dotacje do zielonej energii w gospodarstwie rolnym. Na co można je przeznaczyć?

Nowelizacja wprowadza również wsparcie w wysokości 150 tys. zł do zielonej energii w gospodarstwie. Jest to nowy obszar pomocy, a jego limit nie łączy się z limitami przewidzianymi w pozostałych pięciu obszarach.

Z tych pieniędzy będzie można zakupić nowe urządzenia służące do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW wraz z magazynami energii, pompami ciepła. Z tym, że koszt magazynu energii nie może stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Pozyskana energia może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby włas­ne gospodarstwa. Ponadto zdolności produkcyjne tych urządzeń nie powinny przekroczyć ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie (w tym także w gospodarstwie domowym). W przepisach zaznaczono, iż fotowoltaika czy solary nie mogą być montowane na pokryciach dachowych zawierających azbest.

Łatwiej będzie można dostać dotacje na nawadnianie gospodarstw

Zmieniane przepisy wprowadzają także modyfikacje w przyznaniu pomocy na nawadnianie. Rolnicy ubiegający się o to wsparcie będą mogli dostarczyć niektóre dokumenty, których nie będą mieli na etapie składania wniosków, do dnia upływu terminu na uzupełnienie braków. Uaktualniono także dokument, na podstawie którego przyznawano punkty za tzw. kryterium suszowe. Nowa ekspertyza obejmuje lata do 2021 r. włącznie.

W projekcie nowelizacji wskazano, iż rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po zatwierdzeniu. Należy więc mieć nadzieję, że nastąpi to szybko.

Magdalena Szymańska
fot. Archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. wrzesień 2023 08:55