Rekompensaty za kukurydzę dla rolników: terminy, warunki, stawkiTygodnik Poradnik Rolniczy/Canva
StoryEditorPomoc dla rolników

ARiMR przyjmuje wnioski o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę. POBIERZ wniosek

26.09.2023., 19:13h
Rolnicy, którym skupy nie wypłaciły pieniędzy za kukurydzę, mogą już składać wnioski o rekompensaty. Gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty? Jaka jest stawka pomocy? Skąd pobrać wniosek?

Rusza nabór wniosków o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę

Od 26 września ARiMR przyjmuje wnioski o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę. Jest to pomoc skierowana do rolników, w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę.

Kto może ubiegać się o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę?

O pomoc będzie może ubiegać się producent rolny:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny 
 • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
 • który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tego tytułu;
 • który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków ubiegania się o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa;
 • który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę:
  • w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu producent rolny sprzedał kukurydzę, albo
  • w związku z umieszczeniem podmiotu, który nabył od producenta rolnego kukurydzę, na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym, albo
  • od podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, i podmiot ten posiada dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarto likwidację.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o rekompensatę za niezapłaconą kukurydzę?

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego w terminie od 26 września do 6 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji.

UWAGA!

Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem  platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, to należy pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy i załączników do wniosku, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl

Jeżeli załącznikiem do wniosku jest oświadczenie osoby innej niż Wnioskodawca, to w takim przypadku oświadczenie składane w formie elektronicznej powinno być również opatrzone podpisem elektronicznym tej osoby.

Co dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub w 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone;
 • kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej lub osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub inny podmiot upoważniony do sporządzenia listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności 
 • dokument potwierdzający istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu, wobec podmiotu będącego w likwidacji, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego lub ten podmiot zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, sporządzony przez likwidatora tego podmiotu, lub kopię dokumentu potwierdzającego istnienie tej wierzytelności, na której likwidator podmiotu będącego w likwidacji sporządził adnotację o uznaniu tej wierzytelności, lub kopię prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego istnienie wierzytelności, lub pisemną informację sporządzoną przez komornika o stanie egzekucji prowadzonej wobec likwidowanego podmiotu.

Rekompensaty za kukurydzę: skąd pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać, klikając poniżej:

Wniosek o pomoc niezapłacona kukurydza w formacie PDF

Wniosek o pomoc niezapłacona kukurydza w formacie Excel

Instrukcja wypełnienia wniosku brak zapłaty za sprzedaną kukurydzę

 

Jaka stawka rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę?

Rolnik otrzyma pomoc w wysokości 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy:

 • netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,
 • brutto – w przypadku rolnika ryczałtowego

Na pomoc rząd zarezerwował 200 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie będzie wyższe, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 14:25