StoryEditorDotacje

Dostali premie dla młodego rolnika. Teraz boją się kary od ARiMR

22.02.2023., 18:02h
Tysiące gospodarzy skorzystało z dotacji w ramach „Premii dla młodych rolników”. Dla wielu z nich właśnie nadchodzi czas z rozliczania się z tego dofinansowania. Ale okazuje się, że napotykają tu nieprecyzyjne przepisy i obwijają się kar ze strony ARiMR.

Podlaska Izba Rolnicza w imieniu beneficjentów premii dla młodych rolników, ale też doradców rolniczych zwróciła się do Haliny Szymańskiej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o interpretację przepisów operacji „Premie dla młodych rolników” poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wątpliwości interpretacyjne przy rozliczaniu Premii dla młodego rolnika

Jeden z przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa regulujących kwestię wypłaty pieniędzy w ramach tego działania stwierdza, że:

„W terminie 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, beneficjent przedkłada dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informację o realizacji warunków, o których mowa w 22 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. d w zakresie utrzymania osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej oraz pkt 7, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję, zawierającą w szczególności wielkość ekonomiczną gospodarstwa”.

Dlatego Podlaska Izba Rolnicza pyta: kiedy dokładnie beneficjent pomocy „Premie dla młodych rolników” ma złożyć powyższą informację do dyrektora OT ARiMR?

  • czy jest to dokładnie 90 dni przed upływem 5 lat od dnia wypłaty I raty premii?
  • czy też jest to okres pomiędzy 90 -tym a ostatnim dniem upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty premii?
  • czy rolnik ma też złożyć tę informację przed upływem 90 dni przed upływem 5 lat od dnia wypłaty I raty premii (ale jaki jest to okres 100 dni, 200 dni a może 500 dni)?

Jak była rozliczana dotacja dla młodych rolników w poprzednim PROW?

W okresie PROW 2007-2014 każdy rolnik po otrzymaniu wypłaty I raty otrzymywał pismo z ARiMR dokładnie określające terminy w jakich musi dokonać przedłożenia odpowiednich dokumentów. Było to określone dokładną datą od… do… z dokładnie sprecyzowaną informacją co w danym terminie należy dostarczyć do ARiMR. Ponadto oddziały regionalne ARiMR wysyłały przypomnienia. - Obecnie mamy rozpoczęty 8 rok od wejścia w życie PROW 2014-2020 i nie wiemy kiedy rolnik ma złożyć przedmiotową informację do ARiMR – napisał Grzegorz Leszczyński prezes PIR do szefowej ARiMR. 

Jak do spornego terminu podchodzą pracownicy ARiMR?

Ponadto Podlaska Izba Rolnicza zwróciła uwagę, że pracownicy ARiMR w latach poprzednich informowali, iż jest to termin od dziewięćdziesiątego dnia do ostatniego dnia przed upływem 5 lat od dnia wypłaty I raty premii. Prawdopodobnie traktowali to w ten sposób, że jest to zapis analogiczny do podobnego działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2014. Rozporządzenie regulujące te działanie również zawierało podobny zapis odnośnie zobowiązania rolnika do rozliczenia się przed upływem 5 lat od wypłaty pomocy.

Rozporządzenie mówiło, że beneficjent powinien przedłożyć w Agencji:

  • ankietę monitorującą zawierającą informacje niezbędne dla celów monitorowania i oceny Programu oraz tabelę zawierającą wskazanie osiągniętej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję - do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy oraz na każde żądanie Agencji;
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy - w terminie 60 dni przed dniem upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy

Jego zapisy w tamtym czasie były interpretowane w następujący sposób dokumenty należało dostarczyć od dnia 60-tego do dnia ostatniego od upływu 5 lat od pomocy.

Czy ARiMR będzie karać rolników za zły termin dostarczenia dokumentów?

– Z informacji pozyskanych od doradców rolniczych wiemy, że większość rolników informację o realizacji warunków wraz z niezbędnymi załącznikami złożyła w terminie od 90 do ostatniego dnia od dnia wypłaty I raty pomocy, traktując ten zapis analogicznie do poprzedniego okresu wsparcia młodych rolników. ARiMR obecnie podaje informację, że prawdopodobnie jest to błędny termin. W chwili obecnej nie ma jeszcze wezwań co do błędnego terminu, ani też sankcji, ale informacja ze strony ARiMR, że rolnik dla bezpieczeństwa powinien złożyć taką informację 2 razy tj. przed 90 tym dniem i po 90 dniu jest nie do przyjęcia – czytamy w piśmie Grzegorza Leszczyńskiego.

Szef Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się także z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii i wysłanie do rolników stosownych informacji w których ten termin będzie zapisany jednoznacznie.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej jeżeli okazałoby się, że odpowiednim terminem byłby okres przed rozpoczęciem 90 dni od dnia wypłaty I raty pomocy, to ARiMR powinna wskazać jaki to miałby być okres. Zwłaszcza, że zakres czasowy jest ogromny, dla niektórych może to być nawet 2 lata przed upływem 5 lat. Jaki rok przyjmować wówczas do wyliczeń pytają rolnicy.

Podlaska Izba Rolnicza apeluje, aby odstąpić od wymierzania kar dla młodych rolników

Należy odstąpić od kar finansowych, które wynikałyby ze złożenia informacji o realizacji warunków wraz z niezbędnymi załącznikami w nieodpowiednim terminie. Brak interpretacji, jak również brak jednoznacznego wskazania daty realizacji tego zobowiązania nie może narażać w tak trudnych czasach rolników na dodatkowe koszty i powodować, iż zawiłość i niejasność przepisów doprowadzi z czasem do likwidacji wielu gospodarstw rolnych – podsumowuje szef Podlaskiej Izby Rolniczej.

Czekamy na odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

wk,
fot . pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. kwiecień 2024 10:54