Restrukturyzacja małych gospodarstw - do kiedy trzeba rozliczyć się z ARiMR?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorPieniądze

Restrukturyzacja małych gospodarstw – do kiedy trzeba rozliczyć się z ARiMR?

02.07.2024., 10:30h
Zbliża się koniec wdrażania Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do kiedy rolnicy muszą rozliczyć się z poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”?

Restrukturyzacja małych gospodarstw – do kiedy rozliczyć się z ARiMR?

Poddziałanie 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” jest jednym z trzech poddziałań premiowych PROW 2014-2020. Rolnicy będący jego beneficjentami, chcąc otrzymać drugą ratę pomocy, muszą złożyć wnioski o płatność drugiej raty do 31 sierpnia 2025 r. Warto zaznaczyć, że powinien zostać zachowany odpowiednio 2 lub 3-letni, wynikający z decyzji o przyznaniu pomocy, termin realizacji biznesplanu.

Rolnicy, będący beneficjentami poddziałań premiowych, mogą wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o umożliwienie wprowadzenia zmian do założeń biznesplanu w zakresie opisu i szacunkowej wartości planowanych inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – jakie warunki musi spełnić rolnik?

Rolnik będący beneficjentem poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” musi spełnić następujące warunki:

  • prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • w wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro,
  • osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej i utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • zrealizować działania, z których tytułu przyznano punkty, w tym m.in. w zakresie zmiany kierunku produkcji,
  • przedłożyć Informację o realizacji warunków, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Co należy dołączyć do wniosku o płatność?

Do wniosku o płatność II raty dołącza się:

  • sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Agencję,
  • dokumenty potwierdzające realizację działań, o których mowa w §22 pkt 4 oraz § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,
  • oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, lub prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów,
  • plan nawozowy oraz wyniki chemicznej analizy gleby, rejestr działań agrotechnicznych (jeżeli beneficjentowi przyznano punkty w ramach tego kryterium).

Jak informuje Agencja, niezrealizowanie założeń biznesplanu może skutkować odmową wypłaty drugiej raty pomocy oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego w zakresie zwrotu w całości lub w części otrzymanej pierwszej raty pomocy zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych, dlatego warto raz jeszcze zapoznać się z założeniami wynikającymi z biznesplanu, po to, aby złożyć kompletny wniosek o płatność a tym samym skrócić czas oczekiwania na wypłatę II raty pomocy.

Oprac. Justyna Czupryniak, Agata Stachowiak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. lipiec 2024 17:04