StoryEditorDotacje

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023 na nowych zasadach. Terminy, stawki, wniosek

01.02.2023., 09:02h
Od 1 lutego 2023 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Warto pamiętać, że od tego roku obowiązują nowe stawki „dopłat do paliwa rolniczego”. Wyjaśniamy jakie są obecnie limity, kto może złożyć wniosek i kiedy otrzyma pieniądze. Załączamy także sam wniosek do pobrania.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 – terminy

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolniczej od lat jest niezmienny. Rolnicy dwukrotnie w ciągu roku muszą składać odpowiednie dokumenty w urzędach gmin:

  • od 1 do 28 lutego 2023 można złożyć wniosek o dopłaty do paliwa wykorzystanego do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku;
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. składa się wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane w gospodarstwie rolnym od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Jakie są nowe stawki i limity zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 roku?

Od lat izby rolnicze, organizacje branżowe i sami rolnicy postulują o zwiększenie limity paliwa. Również w 2023 roku limity pozostaną bez zmian i będą wynosić 110 litrów ON na 1 ha oraz 40 litrów na 1 DJP bydła. Jedyny plus jest taki, że w grudniu 2022 r. rząd zdecydował się zwiększyć stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze z 1,00 zł na 1,20 zł co oznacza, że w naborze wniosków o dopłaty do paliwa rolniczego w 2023 roku obowiązują kwoty jak poniżej.

Oto jakie będą kwoty zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r.:

  • 132 zł x ilość ha użytków rolnych;
  • 48 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.

Mimo wszystko są ta stawki znacznie poniżej oczekiwań rolników. Zwłaszcza, że w grudniu 2022 roku średnia cena ON sięgała niemal 8 zł za litr, podczas gdy w 2021 roku była to cena w okolicach 5 zł. Podwyższenie stawki o 20 groszy nie zrekompensuje tak wysokiego wzrostu cen paliwa.

Czy hodowcy świń także dostaną zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa jeszcze w listopadzie zapowiadał, że jeszcze w 2023 roku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą mogli występować także hodowcy trzody chlewnej. Jednak odpowiedni projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych dopiero 9 stycznia i nowe regulacje jeszcze nie weszły w życie.

Jednak z projektu nowego prawa wynika, że rolnicy utrzymujący świnie będą mogli uzyskać zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w wysokości 4,80 zł x każde DJP świń.

Warto dodać, że obecnie obowiązujący przelicznikach DJP dla świń kształtuje się w następujący sposób:

  • Knury – 0,4 DJP; 
  • Maciory – 0,35 DJP;
  • Tuczniki – 0,14 DJP;
  • Warchlaki 2—4-miesięczne – 0,07 DJP;
  • Prosięta do 2 miesięcy – 0,02 DJP.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, rolnicy hodujący trzodę chlewną będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo zużyte do produkcji świń w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca

Kto może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?

O zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, zgodnie z przepisami o podatku rolnym.

Jeżeli o dopłaty do paliwa rolniczego ubiega się rolnik, który jest współwłaścicielem gruntów rolnych, wówczas musi dołączyć do wniosku pisemną zgodę na to pozostałych współposiadaczy ziemi rolnej. Takie oświadczenie jednak nie jest potrzebne w przypadku, gdy wniosek o zwrot akcyzy składa mąż lub żona jako współwłaściciel gospodarstwa.

Czy dopłaty do paliwa rolniczego powinien dostać dzierżawca czy właściciel gruntów?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu, który jest właścicielem, czyli posiadaczem samoistnym, jak również osobie, która faktycznie włada jako użytkownik danymi gruntami, czyli  dzierżawcy (posiadacz zależny).

W przypadku gdy grunty rolne jednocześnie stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje posiadaczowi zależnemu, czyli dzierżawcy. Dotyczy to zarówno umowy dzierżawy w formie pisemnej, jak i ustnej, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków. 

Gdzie złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? Co dołączyć do wniosku?

Wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego.

Do wniosku rolnik powinien dołączyć faktury lub ich kopie (faktura VAT z NIP lub faktura uproszczona, czyli paragon z NIP) wystawione między 1 sierpnia 2022 r. a 31 stycznia 2023 r. w przypadku naboru lutowego oraz faktury wystawione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 w przypadku składania wniosków w sierpniu.

Warto także pamiętać, że na fakturze potwierdzającej zakup ON nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolne. Nie musi także figurować numer rejestracyjny ciągnika rolniczego.

Pobierz WNIOSEK o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Kiedy pieniądze trafią do rolnika?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany od 3 do 28 kwietnia 2023 r. dla rolników, którzy złożyli wnioski w lutym oraz od 2 do 31 października 2023 r. w przypadku wniosków złożonych w sierpniu. Magistrat przeleje dopłaty do paliwa rolniczego na wskazany we wniosku rachunek bankowy, ale można otrzymać także dotacje w formie gotówki w kasie urzędu gminy.

Paweł Mikos 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 15:22