StoryEditorPROW

Hodowco! Został ostatni tydzień na złożenie wniosku o dopłaty do ubezpieczeń zwierząt

23.10.2022., 11:10h
Do 31 października rolnicy posiadający drób, bydło i świnie, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną, mogą złożyć wniosek o dopłaty do ubezpieczenia zwierząt. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby starać się o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”  i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach nowego działania PROW „Zarządzanie ryzykiem” należy złożyć w terminie od 30 września do 31 października 2022 r. Budżet przeznaczony na to wsparcie wynosi ponad 108 mln zł.

Kto może starać się o dopłaty do ubezpieczeń zwierząt?

Jak informuje ARiMR, o przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.:

 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:

  • 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub
  • 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub
  • 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub
  • 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub
  •  4 sztuki bydła, lub
  •  14 sztuk świń;
 • zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana w ratach - zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia z terminem płatności do dnia złożenia wnioskuo przyznanie pomocy,
 • temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,

O wsparcie mogą starać się także przedsiębiorcy zagraniczni, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Polski, jednak firma taka musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopłaty do ubezpieczeń przysługują również producentom rolnym, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

W przypadku bycia wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce, a ponadto gdy:

 • nieruchomość, na której jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń, stanowi przedmiot najmu, dzierżawy, użyczenia albo producent rolny ma inny tytuł prawny do władania tą nieruchomością co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • w ramach umowy spółki cywilnej jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • każdy ze wspólników będący osobą prawną podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą    prawną, albo będący spółką osobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ile mogą dostać hodowcy w ramach dopłat do ubezpieczeń zwierząt?

Pomoc dla hodowców przyznawana jest w formie dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą na okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2022 r.

 

Wynosi ona 70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20% wyrażonej w złotych wartości:

 • średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo
 • produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach "Zarządzania ryzykiem"?

Wniosek należy złożyć u kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

Wniosek o dopłaty składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Można go złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub pocztą kurierską. Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) na stronie internetowej Agencji. Co ważne, wniosek o przyznanie pomocy może dotyczyć kilku umów ubezpieczenia.

 

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków, natomiast wypłata wsparcia następuje w przeciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna na rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów.

Oprac. kd, zródło: ARiMR

Zdjęcie: Archiwum

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 17:10