StoryEditorPorady prawne

Jak osoba niepełnosprawną może uzyskać dotacje na założenie firmy na wsi?

13.11.2022., 07:11h
Jestem osobą niepełnosprawną i mieszkam na wsi. Mam problem ze znalezieniem pracy. Zastanawiam się, czy nie rozpocząć własnej działalności gospodarczej lub przystąpić do spółdzielni socjalnej, która działa w miejscowości obok. Słyszałem, że jest pomoc na podjęcie działalności gospodarczej.

Czy osoba z niepełnosprawnością może otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa w art. 12a, że osoba niepełnosprawna może otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą:

  • nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy,

  • wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące – jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Kiedy środki te muszą być zwrócone?

Niepełnosprawny, która otrzymał powyższe wsparcie i nie dotrzyma wskazanych warunków umowy z przyczyn leżących po jego stronie, jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Poza tym według art. 13 wskazanej wyżej ustawy osoba niepełno­sprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

  • nie korzystała z pożyczki na podjęcie takiej działalności albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,

  • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie takiej działalności albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę.

Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, pieniądze mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy.

Rozporządzenie określa, że pieniądze:

  • mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń – jeżeli zostały uwzględnione we wniosku,

  • obejmują kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, związanego z przedmiotami opodatkowania okreś­lonymi powyżej.

Gdzie należy złożyć wniosek o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wniosek o pomoc składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania wnioskodawcy. Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę np. formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności, wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność do przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności, popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność oraz uprawnienia i kwalifikacje.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Unsplash.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 23:33