StoryEditorDopłaty

Jakie będą dopłaty do dobrostanu zwierząt po zmianach w KPS?

02.08.2022., 12:08h
Krajowy Plan Strategiczny, który wejdzie w życie już w przyszłym roku, zakłada premiowanie hodowców bydła mlecznego, którzy poprawiają warunki utrzymania posiadanych zwierząt ponad niezbędne minimum. Dzięki jakim zmianom rolnicy mogą liczyć na dodatkowe dopłaty i w jakiej wysokości, spełniając wymogi ekoschematu "Dobrostan zwierząt"?

Dopłaty do zwiększonego dobrostanu zwierząt w ramach Krajowego Planu Strategicznego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało kolejną wersję Krajowego Planu Strategicznego, który od przyszłego roku ma zastąpić dotychczasowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Hodowcy bydła mlecznego będą mogli starać się o dodatkowe dofinansowanie za udział w ekoschemacie "Dobrostan zwierząt", którego celem jest promowanie podwyższania dobrostanu utrzymywanych zwierząt ponad przepisowe minimum. Dopłaty maja zrekompensować rolnikom inwestycje, które poczynili, poprawiając warunki bytowe krów w swoim gospodarstwie. Budżet przeznaczony na wsparcie w ramach ekoschematu Dobrostan Zwierzą wynosi około 1,4 mld euro.

System punktowy w KPS - na czym polega?

Ekoschemat– Dobrostan zwierząt oparty jest o system punktowy, w którym rolnik wybiera określone w katalogu praktyki podwyższające dobrostan utrzymywanych zwierząt, które są możliwe do realizacji w prowadzonym gospodarstwie. Głównym warunkiem realizacji ekoschematu jest zapewnienie zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach inwentarskich. Jedynie przy wyborze tej praktyki możliwa jest realizacja pozostałych praktyk przewidzianych dla danej grupy zwierząt. Warunek ten nie dotyczy jednak wypasu krów mlecznych – tę praktykę można realizować bez powiększania powierzchni bytowej zwierząt. 

Dobrostan krów mlecznych w KPS - jakie wymagania musi spełnić rolnik?

Zgodnie z obowiązującym od przyszłego roku Krajowym Planem Strategicznym, krowom mlecznym należy zapewnić:

 • co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, bez uwięzi, przez minimum 6 godz. dziennie
 • krowom mlecznym utrzymywanym grupowo wolnostanowiskowo zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach, zgodnie z tabelą:


Rolnicy, którzy zdecydują się spełnić powyższe zasady, zapewniając zwierzętom zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytową, będą mogli wybrać dodatkowo punktowane praktyki, takie jak:

·      ściółka - zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek krów;

·      wybieg - zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok;

·      odsadzanie cieląt - cielęta odsadza się nie wcześniej niż w 5. dniu od dnia ich urodzenia.

Na jakie wsparcie może liczyć rolnik w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt?

Płatność przyznawana jest do sztuki zwierzęcia i jest dotacją roczną. Do każdej praktyki podwyższającej dobrostan, przypisana będzie odpowiednia liczba punktów, która odpowiada wysokości stawki za daną praktykę do sztuki zwierzęcia. Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł (22,47 euro). 

Ile punktów może maksymalnie uzyskać rolnik? W przypadku krów mlecznych liczba punktów do zdobycia wygląda następująco:

 • - zwiększenie powierzchni bytowej o 20% - 6,9 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • - zwiększenie powierzchni bytowej o 50% - 10 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • - późniejsze odsadzanie młodych – 1,7 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • - ściółka – 1 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • - wypas – 3,1 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • - wybieg – 2 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
Maksymalna liczba punktów do zdobycia za 1 krowę mleczną  (1 DJP) wynosi 15,8, czyli wysokość maksymalnej dopłaty do jednej sztuki wynosi 1580 zł. Żeby ją uzyskać, należy zwiększyć powierzchnię bytową o 50%, zapewnić krowom ściółkę, odsadzać cielęta po 5 dniach i pastwiskować stado.

Uwaga! Dopłaty są przyznawane z zastosowaniem progów degresywności (nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach):

 • do 100 DJP – 100%
 • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75%
 • powyżej 150 DJP – brak płatności

Ogólne warunki, które musi spełnić rolnik ubiegający się o dofinansowanie do dobrostanu

Aby otrzymać unijne wsparcie, hodowca musi spełnić także ogólne warunki otrzymania dotacji:

 • Beneficjentem może być rolnik aktywny zawodowo.
 • Beneficjent jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą.
 • Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro.
 • Posiadanie odpowiedniej siedziby stada zarejestrowanej zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy), a w przypadku drobiu – numer zakładu drobiu.
 • Zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy).

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 18:36