StoryEditorWiadomości rolnicze

Jakie będą dotacje unijne na polskie rolnictwo od 2023?

14.10.2022., 12:10h
Wiadomo już, ile dokładnie pieniędzy dostaniemy z UE na rolnictwo w latach 2023-2027. Na co będzie je można przeznaczyć? Jakie będą dotacje unijne na polskie rolnictwo od 2023?

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt ustawy o finansowaniu WPR na lata 2023-2027. Ustawa ma obowiązywać w okresie programowania 2023-2027, ale zgodnie z zasadą n+2, czyli do końca 2029. 

Ile będzie pieniędzy na polskie rolnictwo w latach 2023-2027?

Na realizację Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 przewidziano środki finansowe w wysokości:

I filar WPR:

 • 17, 327 mld euro  z budżetu środków europejskich na płatności bezpośrednie
  Ponadto, w ramach systemu płatności bezpośrednich realizowane będzie przejściowe wsparcie krajowe w formie:
  • płatności niezwiązanej do tytoniu – 72,6 mln euro (332 mln zł), oraz

  • uzupełniającej płatności podstawowej – 437,6 mln euro (2 mld mln zł, tj. 400 mln zł/rocznie).

 • 46,6 mln euro (213 mln zł) z budżetu środków europejskich na interwencje w sektorze owoców i warzyw,
 • 25,1 mln euro (115 mln zł) z budżetu środków europejskich oraz 25,1 mln euro (115 mln zł) z budżetu państwa na interwencje w sektorze pszczelarskim;

II filar WPR: 7 922 mln euro (36 204 mln zł), z tego z budżetu środków europejskich 4,7 mld euro (21,5 mld zł), z budżetu państwa 3,22 mld euro (14,72 mld zł).

Dodatkowo na interwencje na rynkach rolnych w I filarze WPR, nieobjęte PS WPR, w latach 2023-2027 przewidziano środki w wysokości 281 mln euro (1,28 mld zł) z budżetu środków europejskich i 184 mln euro (840 mln zł) z budżetu państwa.

Do wszystkich przeliczeń przyjęto kurs 4,57 zł/euro.

Jakie dopłaty rolnicy otrzymają z I filaru w nowej WPR?

W nowej WPR zwiększono wydatki na klimat, środowisko i dobro­stan zwierząt oraz wprowadzono nowy rodzaj płatności, którym są ekoschematy.

W ramach I filaru od 2023 r. rolnicy będą otrzymywali następujące płatności bezpośrednie:

 • płatność podstawowa,
 • płatność redystrybucyjna,
 • płatności dla młodego rolnika,
 • płatności związane z produkcją do: krów, bydła, owiec i kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych oraz strączkowych na ziarno.

Polska będzie kontynuowała wypłatę wprowadzonej w bieżącym roku uzupełniającej płatności podstawowej. Wśród płatności realizowanych z I filaru znajdą się także ekoschematy. Jest ich sześć:

 • Obszary z roślinami miododajnymi,
 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
 • Biologiczna ochrona upraw,
 • Dobrostan zwierząt.

Jakie dotacje mogą otrzymać rolnicy w ramach z II filaru?

W ramach II filaru będą kontynuowane płatności ONW, wsparcie na rozwój małych gospodarstw oraz młodych rolników, aczkolwiek oprócz młodych rolników o pomoc na rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej oraz przedsiębiorstw wiejskich będą mogli występować także inni rolnicy. 

Wśród działań inwestycyjnych przewidziano wsparcie na inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń, inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF oraz inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Będzie także wsparcie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność. Jest to działanie zbliżone do obecnej modernizacji gospodarstw.

Wśród działań bezpośrednio oddziałujących na środowisko znalazły się: ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz poza Natura 2000, rolnictwo ekologiczne, ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000, zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin oraz zwierząt w rolnictwie oraz bioróżnorodność na gruntach ornych.

Przewidziano także dotacje na działania związane z zalesianiem oraz tworzeniem zadrzewień śródpolnych i rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa (instrumenty finansowe).

Utrzymano także pomoc na tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych oraz marketing i rozwój współpracy dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz scalanie gruntów.

Plan Strategiczny przewiduje też, że kontynuowane będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz – co jest nowością – dofinansowanie funduszy wzajemnościowych.

Dopłaty nadal będzie wypłacać ARiMR

MRiRW zdecydowało, że w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań przez agencję płatniczą i wypłat dla beneficjentów WPR będzie nią nadal Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– W trakcie prowadzonych przez Komisję Europejską uzgodnień rozporządzeń dotyczących m.in. kwestii związanych z akredytacją agencji płatniczych, Komisja podkreślała, że akredytacja jest konieczna tylko w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za wydatki, za które agencja płatnicza nie była wcześniej odpowiedzialna. Agencje płatnicze, które w poprzedniej perspektywie były akredytowane dla wydatków EFRG i EFRROW nie muszą być ponownie akredytowane na nowy okres programowania, mimo że w Planie Strategicznym będą nowe interwencje – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

W nowej WPR rolnicy też będą mogli otrzymywać zaliczki dopłat bezpośrednich 

W nowej WPR minister rolnictwa będzie mógł podjąć decyzję o wypłacie zaliczek z tytułu:

 • interwencji w formie płatności bezpośrednich,
 • interwencji związanych z obszarem na rozwój obszarów wiejskich,
 • przejściowego wsparcia krajowego.

Zasady uruchamiana zaliczek będą analogiczne jak dotychczas obowiązujące dla płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Wykaz beneficjentów WPR w internecie

ustawie określono, że tak jak obecnie na stronie internetowej administrowanej przez MRiRW publikowany będzie wykaz beneficjentów wspólnej polityki rolnej. We wnioskach o przyznanie pomocy i wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich wnioskodawca składa oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, że informacje o przyznaniu pomocy beneficjentowi będą publikowane na stronie internetowej MRiRW.

Wykaz beneficjentów ma być dostępny z danymi za dwa lata budżetowe. Aktualizacja wykazu beneficjentów odbywa się raz w roku – do 31 maja.

wk, ksz, msz, fot. pixabay.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 15:47