Rolnicy muszą złożyć w KRUS oświadczenie, aby nie stracić emeryturyJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKRUS

Rolnicy prowadzący firmę muszą złożyć zaświadczenie do KRUS. Wkrótce mija termin

27.05.2024., 15:30h
Rolnicy prowadzący dodatkową działalność pozarolniczą i opłacający podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do KRUS muszą do końca maja złożyć w KRUS zaświadczenia.

Zbliża się koniec terminu na składanie zaświadczeń

Rolnicy, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy jej prowadzeniu i opłacają z tego tytułu podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do KRUS, powinni pamiętać o złożeniu do końca maja w KRUS zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o tym, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z poza­rolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Za 2023 rok kwota ta wynosi 4088 zł.

Wykluczenie z KRUS

Jeśli ich podatek przekroczy ten próg albo rolnicy nie złożą dokumentów na czas, zostaną wyłączeni z KRUS. Ta sama zasada dotyczy domowników rolnika ubezpieczonych w KRUS prowadzących firmę. Termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia może zostać przywrócony, jeśli rolnik albo domownik złoży stosowny wniosek i udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji. Za 2024 r. wynosi ona 4358 zł.

Kiedy rolnik lub domownik będą podlegać ubezpieczeniu KRUS?

Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie firmy lub rozpoczyna współpracę przy jej prowadzeniu, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata. Musi on też nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym. Nie powinien mieć także ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Przez rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej KRUS rozumie tylko tego rolnika lub jego domownika, który jest małżonkiem, dzieckiem własnym lub dzieckiem przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, matką, ojcem, macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą prowadzącego taką działalność. Musi także być z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Magdalena Szymańska

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 07:06