Budowa biogazowni rolniczych będzie łatwiejszaDominika Stancelewska
StoryEditorZielona energia w rolnictwie

Budowa biogazowni rolniczych będzie łatwiejsza

08.05.2023., 08:13h
Do sejmu trafił projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji biogazowni rolniczych. Nowe przepisy upraszczają i regulują postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę. Określają także warunki dotyczące prowadzenia działalności w takich biogazowniach.

Krótki termin wydania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę biogazowni rolniczej

Zgodnie z projektem ustawy, który trafił do konsultacji społecznych, decyzje o warunkach zabudowy dotyczące biogazowni rolniczej mają być wydane w trybie postępowania uproszczonego w terminie 65 dni. Zawieszenie postępowania oraz podjęcie tak zawieszonego postępowania mogą nastąpić wyłącznie na wniosek inwestora. Z kolei decyzje o pozwoleniu na budowę mają być wydawane w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

W przypadku biogazowni rolniczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 2 MW przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej powinno wydać warunki przyłączenia w terminie 90 dni.

Kto będzie mógł postawić biogazownię rolniczą na uproszczonych zasadach? 

Biogazownie rolnicze na uproszczonych zasadach będą mogły budować osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej lub osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej albo których przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego.

Będą je mogły stawiać także grupy i organizacje producentów rolnych oraz podmioty zajmujące się wytwarzaniem artykułów rolno-spożywczych, ich składowanie lub konfekcjonowanie, producenci wina opierający się na polskim surowcu oraz spółdzielnie energetyczne i spółki handlowe z udziałem podmiotów wskazanych powyżej.

Jaka może byc maksymalna moc biogazowni rolniczej

W oparciu o projektowane przepisy mogą powstawać biogazownie, które odpowiadają mniej więcej średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na energię lub ciepło. Są to więc instalacje o:

  • maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW albo
  • mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo
  • rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nieprzekraczającej 14 mln m3, albo
  • rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nieprzekraczającej 8,4 mln m3.

Zaproponowano, aby biogazownia była zlokalizowana na nieruchomości należącej do prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Określono, że do gruntów rolnych planowanych do przeznaczenia pod biogazownię rolniczą zalicza się grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia wchodzące w skład biogazowni rolniczej, a także grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie tworzące zorganizowaną całość gospodarczą, w tym zajęte pod dojazdy, place składowe, postojowe i manewrowe, śmietniki, składowiska odpadów i ogrodzenia, o ile ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 1 ha i wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego.

Biogazownia musi być zasilana substratem z gospodarstwa, w którym się znajduje

Co ważne, ustawodawcy założyli, że w każdym przypadku przynajmniej część wykorzystywanej w instalacji biomasy musi pochodzić z miejscowego gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, na którym znajduje się instalacja. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której substrat będzie pochodził wyłącznie z innych miejsc.

Czym jest substrat do biogazowni rolniczej?

Projektowana ustawa zakłada także określenie definicji substratu. Co dokładnie nim będzie, ma być zawarte w rozporządzeniu. Substrat ma być produktem ubocznym, a nie odpadem, w związku z czym nie będzie podlegał obowiązkom związanym z gospodarką odpadami. Założono, że na liście substratów znajdą się takie surowce, jak odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej, jak np. wysłodki buraczane, wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych.

Rolnikom będzie łatwiej handlować pofermentem z biogazowni rolniczej

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian ułatwiających wykorzystanie w działalności rolniczej pofermentu. Zaproponowano możliwość wprowadzania do obrotu produktów pofermentacyjnych bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra rolnictwa, na zasadach zbliżonych do tych przewidzianych dla nawozów naturalnych. Ponadto nie będą one mogły być konfekcjonowane, a także zbywane innym podmiotom niż prowadzące działalność rolniczą.

O pierwszym zagospodarowaniu pofermentu we własnym zakresie lub wprowadzeniu go do obrotu należy poinformować na piśmie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Będzie na to 14 dni przed pierwszym zagospodarowaniem lub wprowadzeniem do obrotu.

Aby sprzedać poferment, będzie trzeba dostarczyć odbiorcy deklarację o zawartości substancji organicznej i składników pokarmowych, który ma umożliwić właściwe jego stosowanie.

W Polsce mamy niespełna 150 biogazowni rolniczych

Przygotowana ustawa ma przyspieszyć rozwój sektora biogazu rolniczego w Polsce. Według danych 20 marca 2023 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umieszczonych jest 123 wytwórców biogazu rolniczego prowadzących łącznie 147 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 143,346 MW.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 02:50