Nieoprocentowana pożyczka dla producentów trzody chlewnej ze stref ASF może wynieść od 50 tys. zł na gospodarstwo, aż do 1 mln zł.Pexels
StoryEditorWsparcie dla producentów świń

ARiMR wznawia nieoprocentowane pożyczki dla rolników utrzymujących świnie

14.02.2024., 12:15h
Producenci świń ponownie mają możliwość otrzymania od ARiMR nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Pomoc dotyczy hodowców, którzy utrzymywali świnie na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z pomocy?

Nieoprocentowane pożyczki od ARiMR dla producentów świń: gdzie złożyć wniosek?

Producenci świń ze stref ASF mogą ponownie ubiegać się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Dokumenty należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Przyznawana pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej przyznanie.

Wysokość przyznanej pożyczki nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością oraz dostępnego limitu pomocy de minimis. Pożyczka uzależniona jest od liczby świń utrzymywanych w stadzie w 2020 r. i może wynieść od 50 tys. zł na gospodarstwo, aż do 1 mln zł.

Priorytetowo będą traktowane pozytywnie zweryfikowane wnioski, które złożono w IV kwartale 2023 r. Środki będą wypłacane  w terminie 30 dni od udzielenia wsparcia. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o pomoc?

Pożyczka jest udzielana producentom świń, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

 • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.) lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, z późn. zm.) lub,
 • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami w Polsce znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W jakiej wysokości pożyczkę można otrzymać od ARiMR?

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania wirusa ASF. Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Ponadto, przeznaczenie pożyczki nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich.

Kwota pożyczki nie może przekroczyć kwoty ww. zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

 • 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
 • 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
 • 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
 • 500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
 • 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Spłata zobowiązania następować będzie w ratach miesięcznych albo kwartalnych w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty pożyczki, stanowiącym załącznik do zawieranej umowy pożyczki.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie pożyczki?

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami z wyznaczeniem obszarów. Dokumenty powinny zawierać:

 • oświadczenie producenta o wysokości zobowiązań cywilnoprawnych,
 • dokumenty potwierdzające kwoty zobowiązań cywilnoprawnych (np. umowy, faktury VAT), potwierdzające powstanie zobowiązań, na których sfinansowanie ma być przeznaczona pożyczka
 • aktualne zaświadczenia o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę oraz zawierające informacje o kwocie zobowiązań w podziale na kapitał i odsetki, datę wystawienia, podpis i dane wystawiającego zaświadczenie),
 • wyrok sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego - w przypadku współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową,
 • dokumenty dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych,
 • zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik - pisemne pełnomocnictwo co najmniej do zawierania czynności cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem poświadczonym notarialnie albo podpisem złożonym przez producenta świń w biurze powiatowym w obecności kierownika biura powiatowego,
 • umowę spółki - w przypadku Wniosku złożonego przez spółkę cywilną,
 • oświadczenie małżonka producenta świń ubiegającego się o pożyczkę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo oświadczeniem producenta świń o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej - w przypadku producenta świń będącego osobą fizyczną,
 • oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego, na obszarze którego znajduje się siedziba stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pożyczkę, w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej,

w przypadku, gdy pożyczka ma zostać wypłacona na rachunek współmałżonka:

 •        pełnomocnictwem do odbioru przez pożyczkobiorcę środków z rachunku bankowego współmałżonka,
 •        potwierdzeniem rachunku bankowego.

Oprac. Kamila Dłużewicz

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. lipiec 2024 04:44