Fundusz Ochrony Rolnictwa 2024: rusza nabór wniosków o odszkodowania dla rolnikówEnvatoelements/Canva
StoryEditorFundusz Ochrony Rolnictwa

Fundusz Ochrony Rolnictwa 2024: rusza nabór wniosków o odszkodowania dla rolników

29.01.2024., 08:32h
KOWR rozpoczyna nabór wniosków na rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Kto może ubiegać się o wsparcie? Skąd pobrać wniosek? ​Kiedy rolnik otrzyma odszkodowanie?

Kto może złożyć wniosek o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Rusza nabór wniosków na rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. O wsparcie mogą się ubiegać rolnicy, którzy odstawili produkty do punktu skupu, ale nie otrzymali za nie pieniędzy, a ich wierzytelność nie uległa przedawnieniu.

Rolnik może wystąpić o rekompensatę, jeśli dłużnik:

 • jest podmiotem prowadzącym skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych
 • jest płatnikiem podatku od towarów i usług
 • stał się w 2023 roku niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Od 1 lutego do 31 marca rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wniosek można złożyć:

 • bezpośrednio w siedzibie właściwego Oddziału Terenowego KOWR
 • pocztą, najlepiej przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru (o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeżeli rolnik stara się o przyznanie rekompensaty w stosunku do wierzytelności przysługujących od kilku podmiotów, musi złożyć dla każdego podmiotu oddzielny wniosek na odrębnym formularzu.

UWAGA! Za złożenie wniosku rolnik musi wnieść opłatę skarbową na konto urzędu miasta lub gminy. Stawka opłaty skarbowej wynosi:

 • za wydanie decyzji, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania w administracji – 10 zł
 • za złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł

Skąd pobrać wniosek o rekompensatę z FOR?

Wniosek o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2024 r. można pobrać klikając w link poniżej:

WNIOSEK O PRZYZNANIE REKOMPENSATY Z FOR

Jak KOWR będzie przyznawał rekompensaty z FOR?

Rekompensata przyznawana jest w drodze decyzji dyrektora Oddziału Terenowego na podstawie:

 • pozytywnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie rekompensaty
 • pozyskanej przez KOWR informacji od Twojego dłużnika, potwierdzającej istnienie wierzytelności

Decyzje będą wydawane do 30.06.2024 r.

Na jakie odszkodowanie z FOR może liczyć rolnik?

Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2024 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2024.

Rekompensata ustalana jest w stosunku do zgłoszonej we wniosku kwoty wierzytelności netto tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz bez odsetek ustawowych za opóźnienie.

Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR. Termin publikacji procentowej stawki przez ministra rolnictwa: do 31.05.2024 r.

​Kiedy rolnik otrzyma odszkodowanie z FOR?

Wypłata rekompensaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu rekompensaty stała się ostateczna.​ Po wypłacie rekompensaty przez KOWR, rolnik nadal zachowuje prawo do dochodzenia pozostałej części należności od dłużnika.

Podmiot skupujący niewypłacalny, czyli jaki?

KOWR wyjaśnia, że podmiotem niewypłacalnym jest podmiot skupujący, tzn. podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych wobec którego:

 • ogłoszono upadłość,
 • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • umorzono postępowanie upadłościowe,
 • otwarto postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 • wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot  lub podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak rolnik może sprawdzić dłużnika?

Rolnik może szukać informacji o dłużniku na stronach:

Kiedy należność ulega przedawnieniu?

KOWR przypomina, że roszczenia z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem 2 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym ten termin upływa.

Ilu rolników złożyło wnioski o przyznanie rekompensaty z FOR w 2023 roku?

W 2023 do KOWR wpłynęło 685 wniosków o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę ok. 30,86 mln zł. Stawka została określona w wysokości 100 proc.

image
Czynsz dzierżawny

Dzierżawa ziemi od KOWR: ile wyniesie czynsz dzierżawny za I półrocze 2024 roku?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 22:26