Pomoc suszowa: rolnikom zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Jakie stawki?Canva
StoryEditorPomoc suszowa 2024

Pomoc suszowa: rolnikom zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Jakie stawki?

08.03.2024., 11:11h
W ARiMR trwa nabór wniosków o pomoc suszową. Do tej pory dokumenty złożyła połowa rolników. Warto się pospieszyć, bo czasu jest coraz mniej. Kiedy kończy się nabór?

Prawie połowa rolników złożyła wnioski o pomoc suszową

Tylko do 15 marca 2024 r. rolnicy, których uprawy ucierpiały w ubiegłym roku z powodu suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, mogą składać wnioski o pomoc. Pod uwagę brane są także straty w użytkach zielonych.

Do tej pory o wsparcie wystąpiło 63,5 tys. rolników, czyli 46 proc. uprawnionych do otrzymania pomocy. Straty powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji ma naliczone 140 tys. rolników. Natomiast o szacowanie strat wystąpiło ponad dwa razy więcej gospodarstw - 290 tysięcy. 

Kto może ubiegać się o pomoc suszową?

Warunkiem ubiegania się o pomoc są straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Ponadto, pomoc należy się do powierzchni tych upraw, na których wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o pomoc suszową?

Wnioski od 29 lutego do 15 marca 2024 r. można składać bezpośrednio w ARiMR, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Pobierz wniosek o pomoc suszową i instrukcję wypełnienia

Wniosek i instrukcję wypełnienia można pobrać poniżej:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o pomoc?

W przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (Część A Wniosku) do wniosku należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego:
  • informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,
  • potwierdzenie wystąpienia ww. szkód przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia – przez sporządzenie na tym protokole adnotacji o potwierdzeniu wystąpienia tych szkód;
 • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw rolnych.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez suszę (Część B Wniosku), do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelniony przez producenta rolnego podpisany wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, 
 • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw rolnych;

Jakie są stawki pomocy suszowej?

Stawki pomocy suszowej wynoszą:

 • 1000 zł/ha uprawy, na której susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP /ha TUZ;

 • 500 zł/ha uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada ww. zwierząt wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ.

W przypadku wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, dopłata wynosi:

 • 500 zł/ha – jeśli szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu;

 • 250 zł/ha – jeśli wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 18:20