StoryEditorWiadomości rolnicze

Ruszają kredyty preferencyjne dla rolników w 2023. Które banki udzielają pożyczek?

22.01.2023., 22:01h
Od 23 stycznia 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne. Aż 150 mln złotych będzie na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwo. Na co jeszcze są przewidziane kredyty. Jakie banki będą udzielać pożyczek?

Rolnicy znów skorzystają z kredytów preferencyjnych

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem portalu rządowego gov.pl poinformowała o możliwości skorzystania przez rolników z kredytów preferencyjnych. Wraz z dniem 23 stycznia 2023 r. w internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni, udzielającym kredytów bankom, limity akcji kredytowej i środki na dopłaty do kredytów.

Jakiego rodzaju kredyty będą możliwe do pobrania oraz ile wyniosą środki na dopłaty i limity akcji?

W 2023 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o następujące kredyty preferencyjne:

 • Kredyty na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwie rolnym z linii PR, RR, Z:
  • limit akcji kredytowej w wysokości 150 mln zł,
  • z kolei 1,1 mln zł będzie przeznaczone na dopłaty do oprocentowania tych pożyczek.
 • Kredyty na zakup ziemi rolnej przez młodych rolników z linii MRcsk:
  • 5 mln zł na dopłaty do kredytów.
 • Kredyty na wznowienie produkcji rolnej po klęskach żywiołowych z linii K01, K02:
  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
  • środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS)
 • limit akcji kredytowej w wysokości 10 mln zł,
 • środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

W których bankach rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyty?

Kredyty preferencyjne w roku 2023 będą udzielana przez następujące banki:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank S.A., (oraz w we współpracujących Bankach Spółdzielczych),
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Banku Spółdzielczy,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy [w tym banku będzie można uzyskać Kredyt na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS)].

Na jakie inwestycje przeznaczone są kredyty z linii PR?

Kredyty z linii PR przeznaczone są na inwestycje w przetwórstwie:

 • produktów rolnych,
 • ryb,
 • skorupiaków,
 • mięczaków.

Ponadto pieniądze można wykorzystać na zakup akcji lub udziałów.

Na co może zostać przeznaczony kredyt preferencyjny z linii RR?

Kwota pożyczki, która zostanie przyznana beneficjentom zainteresowanym kredytom z linii RR, będzie uzależniona od celu, na który zostanie przeznaczona. Jak podaje ARiMR,  kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które służą realizacji co najmniej jednego z następujących celów:poprawę ogólnej efektywności i trwałości gospodarstwa rolnego, w tym zmniejszenia kosztów produkcji; poprawę stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm dobrostanu zwierząt; tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, dostosowaniem i modernizacją rolnictwa i ostatni cel to wypełnianie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Kredyt może zostać przeznaczony przez rolnika na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwie rolnym

 • budowę, przebudowę, remont połączony z:
  • modernizacją budynków służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży;  
  • zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji
 •  zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym w szczególności:
  • sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin,
  • ciągniki rolnicze,
  • przyczepy rolnicze,
  • maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych,
  • maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz,
  • maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz,
  • urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka
 • zakup użytków rolnych o ile w okresie ostatnich 10 latach zakup tych użytków nie był objęty pomocą ze środków publicznych;
 • zakup budynków służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaż;
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych;
 • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;
 • budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych;
 • zakup lub budowę budynków lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków;
 •  zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 • zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu, obejmujące:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
  • opłaty za patenty lub licencje,
  • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego;
 • koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji do wysokości 2% wartości tych inwestycji.

Na jakie inwestycje są przeznaczone kredyty z linii Z?

Kredyty z linii Z są przeznaczone na działalności takie jak:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawy roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowlę zwierząt,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.

Ponadto pożyczka może być udzielona rolnikowi, chcącemu zakupić użytek rolny, który w planie zagospodarowania przestrzennego gminy ma przeznaczenie rolnicze, pod warunkiem, że inwestycja niesie ze sobą pozytywne skutki dla struktury agrarnej.

Jakie są kwoty kredytów z linii Z?

W przypadku kredytów z linii Z ich kwoty:

 • nie będą mogły przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i być wyższe niż 5 mln zł,
 • w przypadku jednego beneficjenta, chcącego zrealizować kilka inwestycji jednocześnie, nie będą mogły przekroczyć 5 mln zł,
 • będą ustalane łącznie dla jednostki dominującej i zależnych, gdy beneficjent będzie zobowiązany do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Również w przypadku kredytów z linii Z beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia planu inwestycji.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: gov.pl
fot. pixabay.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. kwiecień 2024 15:15