StoryEditorPorady prawne

Co rolnik może, a czego nie w pasie drogowym?

12.04.2023., 08:04h
Czy rolnik może decydować o tym, że w pasie drogowym nie mogą być sadzone drzewa? Zarządca powiedział mi, że nie może obsadzić pasa, ponieważ nie ma na to zgody rolników, których pola graniczą z pasem. Jak to jest w świetle obowiązujących przepisów? Kto zarządza pasem drogowym?

Jaki jest rozmiar pasa drogowego?

Problematyka pasów drogowych została uregulowana w ustawie o drogach publicznych. Jej artykuł 34a wskazuje, że rozmiar pasa drogowego wynika z rozmiaru terenu niezbędnego do usytuowania drogi uwzględniającego konieczność zapewnienia widoczności lub stanowiącego rezerwę w celu zmiany jej parametrów użytkowych lub technicznych.

Czego nie wolno robić w pasie drogowym?

Z kolei według art. 35 zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się m.in.:

  • lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;
  • samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających;
  • niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
  • zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
  • odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi;
  • wypasania zwierząt gospodarskich;
  • usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych;
  • rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem.

Kto zarządza pasem drogowym?

Pasem drogowym zarządza zarządca dróg. Być może pas drogowy jest tak zlokalizowany, że drzewa (ich gałęzie) będą przeszkadzały w uprawie gruntu rolnego. Należy tę kwestię wyjaśnić u zarządcy i porozmawiać z rolnikami.

Według art. 144 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 01:33