StoryEditorporady prawne

Czy członek rodziny może być pełnomocnikiem strony w sądzie?

19.04.2024., 09:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Sąsiad teściów wytoczył im sprawę o rozgraniczenie. Czy mogę być ich pełnomocnikiem?

Kto może być pełnomocnikiem prawnym?

Zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi organ administracji może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w jej imieniu.

Czy dalszy członek rodziny może być pełnomocnikiem prawnym?

Tak więc na etapie postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie może Pan reprezentować teściów. Nie będzie to możliwe, gdy sprawa trafi do sądu. Zgodnie bowiem z art.  87 k.p.c., pełnomocnikiem mogą być tylko następujący członkowie rodziny: małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Alicja Moroz

fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 03:52