envato elements
StoryEditorPrawo dla rolników

Czy można oddać w dzierżawę ziemię kupioną 2 lata temu?

23.08.2023., 11:00h
AnetaAneta
Mój tata 2 lata temu kupił grunty rolne. Ze względu na kłopoty ze zdrowiem chciałby je oddać krewnemu w dzierżawę. Czy może to zrobić, jeśli od zakupu minęły dopiero 2 lata? Czy na zawarcie takiej umowy potrzebna jest zgoda KOWR?

Konieczność uzyskania zgody zależy od ustalenia, czy krewny jest osobą bliską w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według tego aktu prawnego (art. 2b), nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym zakupiona nieruchomość nie może być sprzedana ani oddana w posiadanie, czyli m.in. też w dzierżawę, innym podmiotom.

Powyższych zasad nie stosuje się do nieruchomości rolnej zbywanej lub oddawanej w posiadanie osobie bliskiej. Pod pojęciem osoby bliskiej rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów. Jeżeli krewny jest osobą bliską, to Pani tata może zawrzeć umowę dzierżawy. Jeżeli nie, to wtedy należy wystąpić do KOWR o zgodę. Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, np. dzierżawę, przed upływem 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym (art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). ●

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 15:00