StoryEditorPorady prawne

Jak prawnie przywrócić nieużytkowany grunt do użytkowania rolniczego?

26.12.2022., 20:12h
Wójt nałożył na mnie karę pieniężną za wycięcie drzew i krzewów na mojej działce, którą chcę przeznaczyć na pastwisko dla bydła. Wcześniej uzyskałem w gminie informację, że w przypadku gdy wycinka ma służyć przywróceniu gruntów do użytkowania rolniczego, nie muszę uzyskiwać na nią zezwolenia ani nawet tego zgłaszać. Powodem nałożenia kary był fakt, że od razu nie wykonałem żadnych prac. Planowałem przygotowanie pastwiska wczesną wiosną. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało karę. Czy warto odwoływać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

Kiedy zgoda wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie jest potrzebna do usunięcia drzewa lub krzewu?

Z całą pewnością warto to zrobić. Generalnie, w myśl art.  83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta. Jednak od tej zasady są przewidziane liczne wyjątki zawarte w art. 83f ust. 1 wymienionej ustawy. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;

 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W przypadku ostatniej z wymienionych kategorii drzew lub krzewów nie przewidziano dodatkowych warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc korzystać ze zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia.

Jakie dodatkowe warunki muszą być spełnione?

Taki dodatkowy warunek został natomiast ustanowiony w razie usuwania drzew i krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tu bowiem obowiązuje wymóg zgłoszenia do urzędu gminy (miasta) zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wielkości wymienione wyżej. Dokonywane są wówczas oględziny drzewa, które ma być wycięte. Po dokonaniu oględzin wójt (burmistrz, prezydent miasta) może w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Usunięcie drzewa może nastąpić dopiero, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 21 lipca 2021 r. (sygn. akt: II SA/Rz 653/21), przywrócenie nieużytkowanego gruntu rolnego do użytkowania rolniczego wcale nie musi być jednoznaczne z obowiązkiem natychmiastowego jego wykorzystania. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, grunt rolny po usunięciu drzew i pni powinien nadawać się do rolniczego wykorzystania. Takie samo stanowisko wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 27 listopada 2018 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1171/18).

Alica Moroz
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2023 07:23