Nowe wytyczne dla kur. Ile miejsca muszą mieć w kurniku?Pixabay
StoryEditorDRÓB

Nowe wytyczne dla kur. Ile miejsca muszą mieć w kurniku?

26.06.2024., 19:34h
Unia Europejska wymusza na Polsce zmianę przepisów dotyczących zasad utrzymywania drobiu. Ile miejsca będą musiały mieć kury w kurniku?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało i przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia nowelizujący rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wniosków z audytu Komisji Europejskiej (DG SANTE), który wskazał niewdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt gospodarskich. Audytorzy wykazali brak pełnej implementacji dyrektywy UE w odniesieniu do kur innych niż kury nioski oraz kurczęta brojlery, utrzymywanych w zakładach hodowli zarodowej, zakładach reprodukcyjnych, zakładach odchowu drobiu albo w zakładach wylęgu drobiu, których utrzymywanie zmierza do uzyskania kur niosek.

Utrzymywanie kur: co mówią obecne przepisy?

Obecne przepisy krajowego rozporządzenia określają minimalne wymogi w odniesieniu do kur niosek, rozumianych jako ptaki, które osiągnęły dojrzałość nieśną i są utrzymywane w celu produkcji jaj nieprzeznaczonych do wylęgu oraz kurcząt brojlerów.

- W świetle wyników ww. audytu konieczne jest natomiast określenie minimalnych warunków utrzymywania również dla innych kur niż kury nioski oraz kurczęta brojlery, utrzymywanych w zakładach hodowli zarodowej, zakładach reprodukcyjnych, zakładach odchowu drobiu albo w zakładach wylęgu drobiu, których utrzymywanie zmierza do uzyskania kur niosek – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jakie zmiany w utrzymywaniu kur ?

Projektowane rozporządzenie dopuszcza utrzymywanie kur innych niż kury nioski i kurczęta brojlery w kurniku albo w systemie otwartym. W przypadku utrzymywania w kurniku kurom tym zapewnia się:

 • takie same warunki dotyczące oświetlenia, jak w przypadku utrzymywania kur niosek;
 • stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • karmienie co najmniej raz dziennie.

W przypadku utrzymywania w kurniku innych kur niż kury nioski i kurczęta brojlery dopuszcza się ich utrzymywanie w zmodyfikowanych klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych albo bez klatek jednopoziomowo lub wielopoziomowo. Kurom tym, z wyjątkiem kur utrzymywanych w zakładach wylęgu drobiu, należy zapewnić takie same warunki w odniesieniu do wyposażenia klatki, dostępności do poidła czy grzędy jak kurom nioskom. Kury te należy doglądać co najmniej raz dziennie.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia normy dotyczące wysokości klatek, minimalnej dostępnej powierzchni na jednego ptaka utrzymywanego w zakładzie hodowli zarodowej, zakładzie reprodukcyjnym albo zakładzie odchowu drobiu oraz maksymalnej obsady na m2 w przypadku utrzymywania kur innych niż nioski i kurczęta brojlery w systemie otwartym zostały oparte na normach zawartych w rozporządzeniu MRiRW w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, które obowiązywało do 2010 r. oraz na wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 grudnia 2023 r. dotyczących warunków utrzymywania ptaków z gatunku kura domowa, w stadach reprodukcyjnych odchowujących kurczęta na kury nioski oraz wylęgarni drobiu.

Powierzchnia klatki w przeliczeniu na:

1) kurę nioskę powinna wynosić co najmniej 0,075 m2, przy czym powierzchnia klatki bez gniazda powinna wynosić co najmniej 0,06 m2, a powierzchnia całkowita klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m2;

2) inną kurę powinna wynosić co najmniej:

 • 0,035 m2 – dla kur do 6. tygodnia życia,
 • 0,055 m2 – dla kur powyżej 6. do 16. tygodnia życia,
 • 0,075 m2 – dla kur powyżej 16. tygodnia życia, przy czym powierzchnia użytkowa klatki bez gniazda powinna wynosić co najmniej 0,06 m2, a powierzchnia całkowita klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m2.

Wymiary powierzchni klatki bez gniazda powinny wynosić:

1) szerokość – co najmniej 0,3 m;

2) wysokość:

 • w przypadku kur niosek – co najmniej 0,45 m, przy czym nachylenia podłogi – nie więcej niż 8° lub 14 %,
 • w przypadku innych kur co najmniej: – 0,35 m – dla kur do 16. tygodnia życia, – 0,45 m – dla kur powyżej 16. tygodnia życia.”;

Maksymalna obsada kur niosek albo innych kur na m2 powierzchni użytkowej podłogi w kurniku powinna wynosić dla:

1) kur niosek – 9 sztuk;

2) dla innych kur:

 • 35 sztuk – dla kur do 3. tygodnia życia,
 • 22 sztuki – dla kur powyżej 3. do 5. tygodnia życia,
 • 17 sztuk – dla kur powyżej 5. do 16. tygodnia życia,
 • 9 sztuk – dla kur powyżej 16. tygodnia życia.”,

Ile podmiotów czekają zmiany w utrzymywaniu drobiu?

Z danych MRiRW wynika, że w kraju działa 107 zakładów wylęgu drobiu, 677 odchowalni kur niosek oraz 303 stad reprodukcyjnych.  

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 10:50