StoryEditorwiadomości z branży

Lista 16 dobrych praktyk zrównoważonego rolnictwa

09.11.2020., 17:11h
Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jest niekomercyjną inicjatywą firm oraz osób, reprezentującą różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Naszym wspólnym celem – bo dodam, że "Tygodnik Poradnik Rolniczy" jest członkiem Stowarzyszenia – jest upowszechnianie w Polsce rolnictwa zrównoważonego.

Skorzystaj z darmowych lekcji online o rolnictwie zrównoważonym

O tym czym jest rolnictwo zrównoważone i jak wykorzystać jego założenia w praktyce rolniczej można dowiedzieć się m.in. na platformie edukacyjnej ASAP Akademia i skorzystać z darmowych lekcji online. Ostatnio Stowarzyszenie, na którego temat więcej znajdziecie na stronie: www.rolnictwozrownowazone.pl, przygotowało listę najważniejszych praktyk rolniczych dla rolnictwa zrównoważonego, którą przedstawiamy niżej. Wiedza na temat tych działań może być cennym wsparciem dla wszystkich rolników, którzy w swojej pracy chcą łączyć cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, czyli trzy filary rolnictwa zrównoważonego.
Ważną praktyką rolnictwa zrównoważonego jest przeciwdziałanie erozji gleby oraz dążenie do redukcji gazów cieplarnianych. Co najmniej te dwa wymienione zadania łączy uprawa roślin okrywowych, czyli międzyplonów
 • Ważną praktyką rolnictwa zrównoważonego jest przeciwdziałanie erozji gleby oraz dążenie do redukcji gazów cieplarnianych. Co najmniej te dwa wymienione zadania łączy uprawa roślin okrywowych, czyli międzyplonów

W Polsce rolnicy działają w sposób zrównoważony, choć nie nazywają tego "rolnictwem zrównoważonym"

Zauważyliśmy, że rolnicy w Polsce podejmują już wiele działań zrównoważonych, ale nie używają terminu "rolnictwo zrównoważone" do ich opisania. Warto to zmienić, bo społeczeństwo chce dokładnie wiedzieć, jak rolnicy dbają o środowisko i dobrostan zwierząt. Liczymy, że przygotowana przez nas lista pomoże rolnikom w Polsce w lepszej komunikacji ze społeczeństwem oraz w prowadzeniu gospodarstw z wykorzystaniem jeszcze większej liczby zrównoważonych praktyk rolniczych – mówi Jerzy Próchnicki, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Mając na uwadze założenia Zielonego Ładu, istotne jest wzmocnienie zachęt finansowych dla rolników w nowej Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Pozwoli to na upowszechnienie zrównoważonych praktyk rolniczych w Polsce i innych krajach UE – dodała Małgorzata Bojańczyk, dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej społecznej akceptacji.
Małgorzata Bojańczyk, dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP
 • Małgorzata Bojańczyk, dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

Lista 16 dobrych praktyk rolnictwa zrównoważonego:

 1. Zapewnienie stabilności finansowej gospodarstwa – zrównoważone może być jedynie gospodarstwo, które jest trwałe i mające możliwości rozwojowe. Aby tak było, gospodarstwo musi być stabilne finansowo, zarządzane zgodnie z przemyślanym planem biznesowym.
 2. Optymalny dobór roślin uprawnych i prawidłowy siew – zróżnicowanie warunków klimatyczno-glebowych wymaga przemyślanego doboru gatunków i odmian uprawianych roślin, szczegółowej wiedzy o uwarunkowaniach uprawowych i ochroniarskich, w celu optymalizacji efektu produkcyjnego.
 3. Zmianowanie upraw dla wzmocnienia bioróżnorodności w glebie – zadaniem każdego rolnika jest takie planowanie upraw, aby w kolejnych latach na polu uprawiane były inne gatunki roślin w sposób wzbogacający glebę, podnoszący jej żyzność i potencjał bioróżnorodności. Wpływa to pozytywnie na opłacalność produkcji i pozwala na rozwój gospodarstwa.
 4. Budowa żyzności gleby przez wzrost zawartości próchnicy – zrównoważenie w produkcji polowej opiera się na własnej żyzności gleby, jedynie wspieranej nawozami. Żyzność można budować zwiększając w glebie zawartość próchnicy będącej jednocześnie magazynem wody. W efekcie gospodarstwo produkuje więcej i taniej, będąc mniej wrażliwe na niekorzystne zjawiska pogodowe.
 5. Nawożenie roślin w oparciu o bilans nawozowy – nawożenie upraw powinno jedynie uzupełnić składniki pokarmowe obecne w glebie, odpowiednio do potrzeb roślin. Podstawą bilansu nawozowego jest konieczna wiedza o rzeczywistej zasobności gleb, potrzebach roślin i stosowanych nawozach.
 6. Przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin – najlepsze efekty ochrony przy najniższych kosztach daje integrowanie różnych metod ochrony: mechanicznych, fizycznych, biologicznych, hodowlanych oraz chemicznych przewidzianych do stosowania w wypadku nieskuteczności poprzednich. Wykorzystując wiedzę o szkodliwych organizmach i o roślinach uprawnych można w odpowiednich terminach podejmować różnorodne działania pozwalające na ich zwalczenie lub ograniczenie szkodliwości. Pomocne tu mogą być także coraz liczniejsze rozwiązania cyfrowe dostępne dla rolników, mocno wspierające integrowaną ochronę roślin. Wdrażając te zasady optymalizuje się stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz efekt finansowy ochrony roślin.
 7. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych – celem działań powinno być optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów wody, zarówno glebowej, jak i z nawadniania. Racjonalne jej wykorzystanie pozwoli na zapewnienie stabilności i trwałości produkcji rolniczej, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych. Rolnik powinien oszczędnie gospodarować wodą, możliwie zwiększać retencyjność wodną gleb i na bieżąco monitorować jej potrzeby oraz zużycie.
 8. Możliwie długie utrzymanie gleby pod okrywą roślinną – erozja gleby jest zjawiskiem bardzo szkodliwym spowodowanym działaniem wody, wiatru, ale może być także wynikiem nieodpowiednich działań człowieka. Uprawa roślin o bogatym systemie korzeniowym, dobrze okrywających glebę – podobnie jak i pozostawianie gleby pokrytej resztkami po zbiorach – zapobiega zjawisku erozji. Uprawa bezorkowa, podobnie jak i płodozmiany przeciwerozyjne, mogą skutecznie ograniczać erozję gleby.
 9. Wspieranie bioróżnorodności w gospodarstwie i jego otoczeniu – bioróżnorodność przyczynia się do obniżenia nakładów i zwiększenia efektu produkcyjnego. Na polach częściowo ją ograniczamy, aby uzyskać plon, więc konieczne jest jej dodatkowe wsparcie, poza ich terenem.
 10. Zapewnienie dobrostanu zwierząt – efekt produkcyjny i finansowy gospodarstwa posiadającego zwierzęta zależy od ich stanu zdrowotnego i warunków utrzymania. Tylko zdrowe zwierzęta utrzymywane we właściwy sposób dadzą dużą produkcję dobrej jakości
 11. Korzystanie z systemu uprawy bezorkowej – uprawa bezorkowa stanowi alternatywę dla uprawy tradycyjnej, wykluczając nadmierne przemieszczanie i natlenianie gleby. Zabiegi ograniczają się przeważnie do spulchniania gleby i mieszania jej powierzchni, bez odwracania. Resztę pracy wykonują dżdżownice i inne organizmy glebowe, które budują korytarze w glebie, a przez to poprawiają jej żyzność, wspomagają jej wietrzenie, a także przetwarzają pozostałości pozbiorcze.
 12. Dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych – rolnictwo emituje szereg gazów cieplarnianych (np. CO2, CH4, NH3, NOX), co należy minimalizować przez precyzyjne użytkowanie maszyn i urządzeń, dobrą gospodarkę paliwami, nawozami organicznymi, pozostałościami pozbiorczymi, optymalizację warunków chowu zwierząt oraz siew roślin okrywowych, np. jako międzyplony, pozwalających na lepsze pochłanianie CO2.
 13. Prawidłowe zarządzanie odpadami – odpady poprodukcyjne powstające w gospodarstwie powinny być maksymalnie wykorzystane do dalszej produkcji, oprócz odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska, których utylizacja jest określona przepisami prawa.
 14. Przestrzeganie przepisów prawa – jest warunkiem podstawowym każdej zrównoważonej produkcji rolniczej, która musi się odbywać w poszanowaniu obowiązującego prawa i w jego granicach.
 15. Dbanie o pracowników, ich prawa i bezpieczeństwo w gospodarstwie – konsekwentne przestrzeganie praw pracowników oraz dbałość o warunki pracy są gwarancją jakości wykonanej pracy, prawidłowego użytkowania sprzętu i niskiej wypadkowości – wszystkie te elementy wpływają na poprawę opłacalności produkcji i wynik finansowy gospodarstwa. Wiedza o zagrożeniach, prawidłowa ocena ryzyka, jakie może się pojawić podczas pracy w gospodarstwie rolnym prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa pracy. Zmiany technologii i wyposażenia technicznego wymagają wiedzy o nowych zagrożeniach. Szkolenia z BHP są koniecznym elementem pracy w rolnictwie, nie mniej ważnym niż okresowe przeglądy sprzętu rolniczego.
 16. Podejmowanie działań dla społecznej akceptacji rolnictwa – rolnictwo zrównoważone jest także odpowiedzią na oczekiwania społeczne, by produkcja rolnicza była bardziej przyjazna dla środowiska. Partnerska komunikacja ze społecznością lokalną, w której mieszka rolnik, ale także z szerszym społeczeństwem staje się coraz pilniejsza.

Na rolnictwo zrównoważone składa się wiele praktyk, przy czym najważniejsza jest troska o warsztat polowy – glebę. Od jej żyzności zależy wszystko, a żyzność to w dużym stopniu efekt życia biologicznego. Liczba organizmów pracujących nieustannie na korzyść kultury, żyzności i urodzajności gleby jest niewyobrażalna. W glebach nieuprawianych (uprawa ogranicza populację) żyją miliardy organizmów: od 2,5 do 20 tys./g gleby pierwotniaków, ok. 600 mln/ha wazonkowców, od 7 do 37 mld/ha nicieni i od 30 tys. do nawet kilku milionów/ha dżdżownic. Dżdżownice drążąc wielokierunkowe chodniki nawet do głębokości 2 m, tworzą też bardzo dobry mikrodrenaż gleby. Wydalina dżdżownic (koprolity), bogata w bakterie, substancję organiczną oraz azot, wapń, fosfor i magnez, stanowi cenny humus biologiczny i lepiszcze o specyficznej budowie gruzełkowatej

 • Na rolnictwo zrównoważone składa się wiele praktyk, przy czym najważniejsza jest troska o warsztat polowy – glebę.Od jej żyzności zależy wszystko, a żyzność to w dużym stopniu efekt życia biologicznego. Liczba organizmów pracujących nieustannie na korzyść kultury, żyzności i urodzajności gleby jest niewyobrażalna. W glebach nieuprawianych (uprawa ogranicza populację) żyją miliardy organizmów: od 2,5 do 20 tys./g gleby pierwotniaków, ok. 600 mln/ha wazonkowców, od 7 do 37 mld/ha nicieni i od 30 tys. do nawet kilku milionów/ha dżdżownic. Dżdżownice drążąc wielokierunkowe chodniki nawet do głębokości 2 m, tworzą też bardzo dobry mikrodrenaż gleby. Wydalina dżdżownic (koprolity), bogata w bakterie, substancję organiczną oraz azot, wapń, fosfor i magnez, stanowi cenny humus biologiczny i lepiszcze o specyficznej budowie gruzełkowatejWażne jest to, aby w rozmowach z osobami, które nie są związane z rolnictwem lub np. poprzez media społecznościowe, pokazywać pracę rolnika, a przede wszystkim konkretne działania na rzecz ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Jerzy Próchnicki, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP
 • Jerzy Próchnicki, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP
Marek Kalinowski
Zdjęcie: Marek Kalinowski, ASAP  
logo ASAP

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 20:54