StoryEditorWspółpraca Reklamowa

Odpowiednia obsada kukurydzy kluczem do sukcesu?

26.03.2021., 12:03h
„Wszystko w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości” – to znane od 150 lat uniwersalne powiedzenie ks. M. Kneippa doskonale odnosi się do skomplikowanych i istotnych zagadnień agrotechnicznych jednej z najważniejszych roślin uprawnych na świecie: kukurydzy.

Wybór właściwej odmiany to podstawa.

Zainteresowanie uprawą kukurydzy stale wzrasta. Wpływa na to niesamowity potencjał plonowania, szerokie przeznaczenie, wykorzystanie ziarna lub całych roślin kukurydzy, możliwość uprawy na każdej szerokości geograficznej w Polsce czy dopasowanie odmian do różnych wymagań glebowych. W wyborze właściwej odmiany z niezwykle bogatej oferty nasion mieszańców kukurydzy, istotnym czynnikiem warunkującym decyzję, są warunki siedliskowe i zaplanowana agrotechnika na danym polu. W przypadku tego gatunku, wszelkie zależności pomiędzy właściwościami siedliskowymi gleby, a pożądaną ilością roślin na jednostkę powierzchni oraz terminem siewu, są proste.

 

 

Lepsze warunki glebowe - wyższa obsada roślin

Odpowiednia obsada kukurydzy uprawiana w plonie głównym zależy przede wszystkim od przeznaczenia uprawy i jest wprost proporcjonalna do fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych właściwości gleby oraz terminu siewu. Zatem im lepsze warunki glebowe, np.: lepsze uziarnienie gleby (skład granulometryczny), zwięzłość, porowatość, właściwy odczyn pH, wyższa zawartość substancji organicznej, makro- i mikroelementów oraz większe zdolności sorpcyjne gleby, tym obsada roślin na hektar może być wyższa. Im gorsze warunki glebowe, prognozowany przebieg pogody (np. przewidywane okresowe niedobory wody) oraz opóźniony termin siewu, tym obsada roślin na hektar powinna być niższa.

 Lepsze warunki glebowe - wyższa obsada roślin

 

Ilość wody i składników pokarmowych a obsada

Przebieg pogody w roku 2020 był nietypowy. Nieoczekiwany nadmiar opadów w drugiej połowie roku i zdecydowana poprawa stosunków powietrzno-wodnych w glebie może być nieco myląca. Podczas statystycznie średniego, wieloletniego rozkładu opadów oraz temperatur, kukurydza jest narażona na okresowe niedobory wody. Jako roślina strefy podzwrotnikowej, prowadząca proces fotosyntezy typu C4, kukurydza doskonale radzi sobie w wyższych temperaturach. Musi mieć jednak zapewnioną odpowiednią ilość wody oraz składników pokarmowych.

W przypadku zbyt dużej obsady na hektar w suchym roku, rośliny kukurydzy zredukują ilość i wielkość kolb. Plon ziarna oraz zielonej części nadziemnej w uprawach na kiszonkę lub biomasę będzie znacząco zredukowany. Gdy obsada będzie zbyt niska w dobrych i bardzo dobrych warunkach siedliskowych, uzyskany plon nie będzie odzwierciedlał potencjału plonowania danego pola lub jego części oraz poniesionych nakładów.

 

Optymalna obsada roślin warunkuje dobry plon

Kluczem do sukcesu jest dobranie optymalnej obsady roślin dla poszczególnych części pola. Duża część rolników używa nowoczesnych siewników punktowych do kukurydzy, posiadających także funkcję automatycznej zmiennej ilości wysiewu nasion kukurydzy [szt/ha], sterowanej według GPS, na podstawie uprzednio przygotowanej mapy zmiennego wysiewu.

Mapy zmiennego wysiewu m.in. kukurydzy można przygotować opierając się na szeregu informacji dotyczących cech gleby i roślin w obrębie pola. Mogą być to m.in.: przewodność elektromagnetyczna gleby, mapy plonów zarejestrowane za pomocą kombajnów zbożowych lub tak zwane mapy potencjalnego plonowania przygotowywane na podstawie danych z satelitarnych indeksów wegetacyjnych NDVI.

 Optymalna obsada roślin warunkuje dobry plon

 

 

Samodzielnie stworzysz mapy potencjału pola czy wysiewu

Funkcja automatycznego zestawiania i przetwarzania zdjęć satelitarnych bardzo sprawnie działa w module CLAAS CROP VIEW platformy rolniczej 365FarmNet. Są to zobrazowania europejskiego satelity Sentinel 2, pozyskane w latach 2016 do 2021, w wybranym przez użytkownika, właściwym okresie wegetacji. System automatycznie wybiera bezchmurne zdjęcia satelitarne indeksów NDVI, a użytkownik je weryfikuje. Następnie moduł CLAAS CROP VIEW wzajemnie je interpoluje i tworzy możliwie najbardziej obiektywną mapę potencjalnego plonowania danego pola. Stanowi ona podstawę do opracowania mapy zmiennej ilości wysiewu kukurydzy. I tak, na przykład w sytuacji, gdy planowany jest wysiew średnio 82.000 nasion na hektar, to w najsłabszych miejscach pola wysiejemy np. tylko 73.000 nasion/ha, a w najlepszej - nawet 89.000 nasion/ha. Zawsze w odpowiedniej ilości, potwierdzając słuszność powiedzenia ks. M. Kneippa. 

Jerzy Korolczuk, 365FarmNet

Jerzy Korolczuk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2023 16:48