KOWRPWR Online
StoryEditorKOWR

Rolnicy alarmują, że KOWR wystawia na sprzedaż duże areały ziemi. I to bez przetargu

09.11.2023., 16:00h
Wielkopolska Izba Rolnicza jest już po pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, podczas którego pochyliła się nad aktualną sytuacją na rynku rolnym. W nowym stanowisku rolnicy podają w wątpliwość działania KOWR-u związane z gospodarowaniem gruntami. O co chodzi?

KOWR sprzedaje duże areały ziemi w trybie bezprzetargowym

Jak poinformowała WIR, samorząd rolniczy ma na uwadze trwającą sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Skarbu Państwa. Działacze zaobserwowali, że KOWR nakłada na Oddziały Terenowe limity sprzedażowe, ponadto WIR obserwuje również, iż OT KOWR w Poznaniu składa wiele wniosków dotyczących opiniowania sprzedaży gruntów ZWRSP KOWR w trybie bezprzetargowym w ramach pierwszeństwa nabycia na rzecz dzierżawcy.

Apel WIR do KOWR

Członkowie WIR w swoim stanowisku zaznaczyli, że ich sprzeciw nie jest związany ze sprzedażą niedużych areałów dzierżawcom, którym kończy się umowa dzierżawy. Zdaniem samorządowców do sprzedaży kierowane są również areały dzierżawionych nieruchomości, których termin zakończenia jest jeszcze odległy, więc dzierżawa mogłaby być kontynuowana. W związku ze stwierdzeniem powyższego działania WIR zaapelowała do KOWR o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP do czasu rozstrzygnięć powyborczych, związanych z powołaniem nowego rządu.

Kiedy KOWR może sprzedać ziemię bez przetargu?

Jak informuje KOWR, istnieją następujące zasady sprzedaży ziemi bez przetargu:

"Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje zgodnie z art. 29 ust. 1, po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje:

  1. spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, do której użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło z dniem 31 grudnia 1993 r.,
  2. dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat,
  3. zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości:

a. położonych w granicach zarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej lub

b. przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105), wykonuje on zadania określone w tej ustawie, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w lit. a, położonych w granicach niezarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej

W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność zgodnie z wyżej wymienionymi punktami.

Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje dzierżawcy, który legitymuje się co najmniej trzyletnim faktycznym okresem dzierżawy tej nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli następuje przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy w drodze cesji – okres uprawniający do pierwszeństwa w nabyciu dla nowego podmiotu liczy się od dnia zawarcia, w wyniku przeniesienia praw i obowiązków na ten nowy podmiot, stosownego aneksu do umowy dzierżawy. Określone w ustawie pierwszeństwo w nabyciu jest prawem niezbywalnym, dlatego też na poczet trzyletniego okresu dzierżawy nie „zalicza się” okresu dzierżawy wykonywanej przez inny podmiot oraz innych okresów użytkowania nieruchomości na podstawie np. innej umowy dzierżawy.

Uprawnienie do pierwszeństwa w nabyciu może być zrealizowane tylko wówczas, gdy Ośrodek przeznaczy daną nieruchomość do sprzedaży poprzez skierowanie do osoby uprawnionej stosownego zawiadomienia, a kontrahent w wyznaczonym terminie odpowie na przesłaną ofertę. Należy podkreślić, że osobie uprawnionej nie przysługuje roszczenie wobec Ośrodka o przeznaczenie danej nieruchomości do sprzedaży na jej wniosek.”

Do chwili publikacji artykuły nie otrzymaliśmy odpowiedzi od KOWR, dlatego uzupełnimy ją, kiedy zostanie odesłana.

Więcej na temat dzierżawy gruntów od KOWR w trybie bezprzetargowym przeczytasz w artykułach:

Czy potrzebny jest przetarg na działkę KOWR bez dojazdu?

Czy rolnik może kupić bez przetargu od KOWR ziemię rolną przylegającą do jego pola?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KOWR, WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 23:16