Rolnik musi mieć pozwolenie, by obciążyć pryzmę kiszonki oponami. Czy zniknie absurdalny przepis?Andrzej Rutkowski
StoryEditorOpony na pryzmie kiszonki

Rolnik musi mieć pozwolenie, by obciążyć pryzmę kiszonki oponami. Czy zniknie absurdalny przepis?

19.03.2024., 11:24h
Rolnicy apelują do ministerstwa środowiska o zmianę uciążliwego prawa. Czy resort zgodzi się, by bez zezwolenia zabezpieczali pryzmę kiszonki zużytymi oponami? Czy wystarczy tylko oświadczenie rolnika?

Rolnicy chcą zabezpieczać pryzmy kiszonki oponami bez ryzyka wysokiej kary

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministerstwa klimatu i środowiska, aby zwolniło rolników, którzy wykorzystują zużyte opony do zabezpieczenia pryzm z kiszonką, z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jest to bowiem bardzo skomplikowane i żmudne.

- Użyte opony, w tym także samochodowe, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowią odpady. Proces odzysku, polegający na wykorzystaniu zużytych opon do obciążania pryzm kiszonkowych przez rolników wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje, w drodze decyzji, marszałek województwa lub starosta. Wydawane jest ono na wniosek rolnika, który zamierza wykorzystać zużyte opony, w tym przypadku, do zabezpieczania pryzm kiszonkowych. Wykorzystanie zużytych opon bez wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów rodzi konsekwencje prawne dla rolnika - zauważa we wniosku do resortu środowiska Wiktor Szmulewicz, szef Izb Rolniczych. 

Oświadczenie zamiast zezwolenia na użycie opon do kiszonki

W ocenie rolniczego samorządu, potrzebna jest pilna zmiana w ustawie, która spowoduje, że rolnicy będą mogli składać jedynie oświadczenia, bez potrzeby występowania o specjalne zezwolenie.

- Rolnik, który posiada udokumentowaną produkcję zwierzęcą, w której wykorzystuje się paszę w postaci kiszonki, w przypadku kontroli powinien okazać jedynie oświadczenie o wykorzystaniu opon do obciążania pryzm kiszonkowych. które będzie równoznaczne z tym, że nie zostanie nałożony na niego żaden mandat karny - wyjaśnia Szmulewicz.

Ministerstwo środowiska nie wyklucza zmian ws. opon zabezpieczających kiszonkę

W odpowiedzi ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało, że po skonsultowaniu sprawy z resortem rozwoju i technologii postulat Krajowej Rady Izb Rolniczych zostanie rozważony w przypadku rozpoczęcia prac nad rozporządzeniem, o którym mowa poniżej.

Ministerstwo środowiska zaznaczyło, że ustawa o odpadach przewiduje możliwość zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy o odpadach minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być objęte zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, oraz metodę przetwarzania odpadów, która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - także szczegółowe warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania odpadów.

Jaka kara za dociążanie pryzmy oponami? 

Rolnik, który wykorzysta stare opony do obciążenia folii pokrywającej pryzmę z kiszonką, musi liczyć się z tym, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska po kontroli może nałożyć na niego karę. Widełki zaczynają się od 1000 zł, ale w najgorszym przypadku mandat może sięgnąć 1 mln zł! 

image
Wiadomości rolnicze
Kolejny absurd uderza w rolników. Za obciążenie pryzmy oponami grozi astronomiczna kara

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 12:18