StoryEditorDotacje

Jak dostać 100 tys. złotych dotacji na nawadnianie gospodarstw?

18.09.2019., 20:09h
ARiMR ogłosiła, że pod koniec września rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie nawadnianie gospodarstw rolnych. Dotacja w nawadnianie może wynieść maksymalnie 100 tys. złotych. Na jakich warunkach i na co dokładnie rolnik może dostać dotację?

Kto może dostać dotacje na nawadnianie gospodarstw rolnych? 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła, że od środy 25 września rozpoczyna nabór wniosków na dotacje w inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. 

Dotacje będzie można otrzymać na trzy kategorie inwestycji: 

 1. ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; 
 2. powiększające obszar nawadniania; 
 3. jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

ARiMR podaje, że o dofinansowanie na nawadnianie gospodarstw mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. 

 

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw muszą być przyjazne dla środowiska i mieć licznik

Rolnik, który chce otrzymać dotacje na nawadnianie musi liczyć się z tym, że jego inwestycja ma być przyjazna dla środowiska. W przypadku prac mających na celu ulepszenie działania istniejącej już instalacji, inwestycja musi doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%. 

Jeśli rolnik chce powiększyć obszar nawadniania, to musi wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.  Z kolei w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  efektywną oszczędność wody. Wykaz takich wód można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym.   

Żeby uzyskać dotacje na nawadnianie należy zainstalować urządzenia do pomiaru zużycia wody.

 

Na co może być przeznaczona dotacja na nawadnianie gospodarstw? 

Dotacje na nawadnianie gospodarstw rolnych mogą zostać przeznaczone m.in. na: 

 • budowę studni i zbiorników; 
 • zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, 
 • zakup instalacji nawadniających
 • zakup systemów do sterowania nawadnianiem

Dotacje na nawadnianie gospodarstw rolnych mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup instalacji nawadniających

Do 100 tys. złotych dotacji na inwestycje w nawadnianie

Jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie do 100 tys. złotych dotacji na inwestycje w nawadnianie gospodarstw rolnych. 

Dofinansowanie będzie w formie refundacji 50% kosztów poniesionych na zrealizowanie przedsięwzięcia. W przypadku tzw. „młodego rolnika” ARiMR będzie zwracać do 60% kosztów kwalifikowanych. 

W ramach dotacji na nawadnianie gospodarstw rolnych ARiMR za koszty kwalifikowane uznaje koszty: 

 • wykonania ujęć wody,
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń do nawadniania w gospodarstwie, 
 • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Co istotne, minimalny koszt inwestycji, żeby zakwalifikował się do dotacji, musi wynieść ponad 15 tys. złotych.
Inwestycja musi być także zrealizowana bez podziału na etapy w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu dotacji i nie później niż do końca czerwca 2023 roku. Zastrzeżono także, że wniosek może składać jedno gospodarstwo – kilka gospodarstw nie może ubiegać się wspólnie od dofinansowanie.
Ważną informacją dla rolników jest także fakt, że chociaż dotacje na nawadnianie są udzielane w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, to limity pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D. 

 

Za co ARiMR będzie przyznawać punkty w naborze wniosków na dotacje na nawadnianie? 

O kolejności otrzymania dotacji na nawadnianie będzie decydować suma punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski. 

W przypadku dotacji na nawadnianie punkty będą przyznawane m.in. za: 

 • potencjalne oszczędności wody dla operacji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające – do 10 punktów
 • położenie gospodarstwa na terenie gminy zagrożonej suszą rolniczą – do 15 punktów przyznawanych proporcjonalnie do liczby lat, w których wystąpiła susza w okresie ostatnich 10 lat;
 • realizację jednego z działań programu rolno-środowiskowo-klimatycznego w trakcie złożenia wniosku o dotacje na nawadnianie – do 2 punktów

Do realizacji będą przyjmowane wnioski, które uzyskają minimum 4 pkt.

 

Do kiedy można składać w ARiMR wnioski o dotacje na nawadnianie?

W tym naborze wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od środy 25 września do piątku 22 listopada 2019 roku. 

Wniosek  można również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR lub drogą pocztową.  
Agencja zaznacza, że nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

 

Co musi koniecznie znaleźć się we wniosku o dotacje na nawadnianie? 

ARiMR zastrzega, żeby do wniosku dołączyć ważne dokumenty. Bez nich Agencja nie będzie w ogóle rozpatrywać wniosków. 

Do tych niezbędnych dokumentów należy: 

 • w przypadku gdy rolnik chce zainwestować w wykonanie ujęcia wód podziemnych, musi dołączyć ostateczną decyzję zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu oraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana; 
 • w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a rolnik ubiegający się o dotacje posiada ostateczne   pozwolenie wodnoprawne – wówczas do wniosku należy załączyć ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie; 
 • jeżeli rolnik zamierza zrealizować inwestycję polegającej na poborze wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – w takiej sytuacji musi dołączyć do wniosku ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego;
 • w sytuacji gdy gospodarz zamierza realizować operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie, a na realizację tej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wówczas rolnik powinien do wniosku o dotację dołączyć zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

 

Paweł Mikos 
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 10:52