StoryEditorWiadomości rolnicze

Nawet 500 tys. zł dotacji na rozwój usług rolniczych. Czy można sobie kupić za to ciągnik?

29.08.2022., 12:08h
Do 21 października 2022 r. potrwa nabór wniosków o dotacje na rozwój usług związanych z rolnictwem. Można dostać nawet 500 tys. złotych wsparcia. Wśród wnioskujących pojawiło się wiele pytań, na które ARiMR udzieliła odpowiedzi. O co pytali najczęściej?

Czy kupię sobie ciągnik?

Jak wynika z udzielanych przez ARiMR odpowiedzi, najczęściej pytano o refundację kosztów zakupu ciągnika. Jak się okazuje, katalog refundacji kosztów w niektórych przypadkach pokrywa wydatki związane z nabyciem ciągnika, jednak pod pewnymi warunkami.

Oto pytania na temat ciągników, które nurtowały wnioskodawców:

Czy możliwy jest zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych?

Możliwość zakupu ciągnika rolniczego mają przedsiębiorcy, ubiegający się o dofinansowanie w celu świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, jeśli spełniają następujące warunki:

 • ciągnik musi być połączony z urządzeniem służącym do prac melioracyjnych,
 • wydatek na zakup ciągnika nie może przekroczyć 50% pozostałych kosztów.

Czy możliwy jest zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług leśnych w obszarze działalności usługowej związanej z leśnictwem?

Możliwość zakupu ciągnika rolniczego istnieje również w przypadku świadczenia usług leśnych w obszarze działalności związanej z leśnictwem. Dofinansowanie obejmuje także doposażenie ciągnika w odpowiednie elementy, umożliwiającej jego pracę w lesie. Koszt zakupu traktora może stanowić 50% kosztów kwalifikowanych w zakresie usług związanych z leśnictwem.

Czy w obszarze działalności usługowej związanej z leśnictwem możliwy jest zakup ciągnika leśnego, który zostanie zarejestrowany w ewidencji pojazdów jako ciągnik rolniczy?

Zdaniem ARiMR nie jest ważne to, w jaki sposób nabyty ciągnik zostanie zarejestrowany, ważne by był dostosowany do świadczenia usług opisanych w dokumentacji aplikacyjnej.

Czy w obszarze działalności usługowej związanej z rolnictwem możliwy jest zakup ciągnika siodłowego?

Jak przypomina ARiMR, katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje dofinansowaniem zakup maszyn rolniczych, a ciągnik siodłowy taką maszyną nie jest, dlatego niemożliwe jest otrzymanie wsparcia na jego zakup.

Zakup maszyn rolniczych objęty dofinansowaniem

Wsparcie na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem dotyczy również zakupu maszyn rolniczych, o zakup jakich urządzeń, poza traktorem, pytali beneficjenci?

Czy możliwy jest zakup podnośnika nożycowego lub koszowego w celu świadczenia usług w zakresie mycia i dezynfekcji budynków rolnych?

Jak podaje ARiMR wnioskodawcy, świadczący usługi w zakresie mycia i dezynfekcji budynków rolnych, otrzymają dofinansowanie na zakup podnośnika koszowego lub nożycowego, jeśli w przedstawionym biznesplanie wykażą, że bez nabycia tych urządzeń realizacja zaplanowanych usług jest niemożliwa. Zakup podnośnika nożycowego lub koszowego, choć nie jest bezpośrednio związany z wykonywanymi czynnościami z zakresu mycia i dezynfekcji, został objęty wsparciem ze względu na ułatwienia, jakie te urządzenia stwarzają pracownikom, np. dotarcie na wyższe poziomy budynku.

Czy dla działalności w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych możliwy jest zakup maszyn i urządzeń rolniczych?

Niestety, zakres wsparcia nie przewiduje zakupu maszyn i urządzeń rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. O takie wsparcie mogą ubiegać się jedynie wnioskodawcy z sektora działalności usługowej związanej z rolnictwem. Dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych katalog przewiduje refundację kosztów zakupu:

 • stacji bazowych służących do przesyłania danych,
 • sensorów,
 • urządzeń i czujników do pomiaru,
 • urządzeń sterujących,
 • pedometrów i akcelerometrów,
 • dronów,
 • stacji meteo.

Dofinansowaniu w tym sektorze nie podlega również zakup maszyn i urządzeń wyposażonych np. w elementy ciągnika rolniczego z sensorem do pomiaru azotu w uprawach.

Czy możliwy jest zakup środków transportu służących do przewożenia maszyn na miejsce wykonywania usług?

Według informacji przekazanych przez ARiMR w ramach wsparcia nie zostało przewidziane dofinansowanie zakupu środków transportu typu przyczepa i laweta.

Czy w obszarze działalności związanej z leśnictwem możliwy jest zakup wozu asenizacyjnego w celu świadczenia usług pielęgnacji upraw leśnych takich jak podlewanie wodą?

Projekt nie przewiduje także dofinansowania zakupu wozu asenizacyjnego w obszarze działalności związanej z leśnictwem. Dofinansowanie w tym obszarze obejmuje koszty zakupu:

 • nowych maszyn,
 • narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: przygotowania gleby; pielęgnacji upraw leśnych; przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew czy pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne.

Biurokracja budzi wątpliwości

Zainteresowani wsparciem rolnicy, leśnicy i przedsiębiorcy pytali również o kwestie związane z rejestracją działalności, wykształceniem pracowników, nadaniem kodu PKD czy podmiotami, dla których ewentualnie świadczyliby usługi. ARiMR rozwiała wątpliwości beneficjentów.

Oto pytania i odpowiedzi:

Jaki jest termin rejestracji działalności objętych wsparciem w ramach tego naboru?

Jak poinformowała ARiMR, termin rejestracji zależy od rodzaju działalności prowadzonej przez beneficjenta.

W przypadku działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem:

 • usługi, na które zainteresowani chcą wziąć dofinansowanie, muszą być świadczone 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Jeżeli chodzi o działalności takie jak:

 • usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 • usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 • usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych,

beneficjenci powinni zarejestrować działalność nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o dopłaty, a świadczenie usług powinno rozpocząć się nie później niż do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności końcowej.

Czy wnioskujący musi być rolnikiem lub prowadzić firmę zarejestrowaną na terenach wiejskich?

Według informacji przekazanych przez Agencję, wnioskujący nie musi być rolnikiem ani podmiotem zarejestrowanym na terenach wiejskich, co określają przepisy.

Czy wykształcenie i kwalifikacje zatrudnianego w firmie pracownika będą skutkowały otrzymaniem punktów na etapie oceny wniosku?

Jak się okazuje, wykształcenie pracownika zatrudnionego przez wnioskodawcę ma wpływ na rozpatrzenie wniosku tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna, wtedy wnioskujący musi przedstawić odpowiednie dokumenty wystawione na swoje nazwisko.

Czy przyszły beneficjent wsparcia w zakresie działalności związanej z leśnictwem może świadczyć usługi na rzecz właścicieli lasów prywatnych?

Jak wyjaśnia ARiMR, Lasy Państwowe nie są jedynym odbiorcą usług, dlatego przyszły beneficjent wsparcia w zakresie działalności związanej z leśnictwem może świadczyć usługi na rzecz właścicieli lasów prywatnych. Katalog przewiduje jednak dwa warunki, które musi spełnić wnioskodawca świadczący usługi lasom prywatnym:

 • usługi te muszą mieścić się w zakresie usług zawartych w kodzie PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
 • maszyny czy urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być wykorzystywane zgodnie z założeniami przedstawionego biznesplanu.

Czy podmiot planujący wykonywanie usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych na dzień składania wniosku o płatność będzie musiał mieć wpisane odpowiednie kody w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Z informacji przekazanych przez przedstawicieli ARiMR wynika, że wpisanie kodu PKD działalności w CEIDG, na którą przedsiębiorca ubiega się o wsparcie, musi nastąpić przed dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność. To ważne, ponieważ wtedy dofinansowaniem obejmowane są usługi świadczone przez firmy, które są wpisane do CEIDG z następującymi kodami:

 • 42.21.Z. – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

W przypadku, gdy rejestracja dotyczy powyższych kodów razem, każdy kod musi zostać zarejestrowany. Jeżeli rejestracja jest związana z jednym lub dwoma kodami, wtedy beneficjent rejestruje jedynie kody wskazane w biznesplanie.

Nabór wniosków trwa od lipca

Jak możemy zauważyć, wiele kwestii związanych z oferowanym wsparciem budziło wątpliwości i zapytania wnioskodawców. Nabór wniosków trwa od 7 lipca 2022 r., a maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł. Więcej na temat wsparcia pisaliśmy tutaj.

oprac. Justyna Czupryniak
źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 11:46