StoryEditorInterwencja

Nie będzie restrukturyzacji GPR Ziarno, ale prokuratora wszczyna śledztwo

18.11.2021., 16:11h
Grupa Producentów Rolnych Ziarno z Cichoradza po żniwach w 2019 r. przestała regulować swoje należności za dostarczane przez rolników zboże. Wybuchła największa od lat afera zbożowa. Okazało się, że poszkodowanych zostało około 800 producentów, a zobowiązania firmy sięgają 35 mln zł, z czego ponad 24 mln zł miało dotyczyć zaległości za zboże.

Sąd 28 października 2021 roku umorzył postępowanie mające doprowadzić do restrukturyzacji wierzytelności spółki. Zdecydowało o tym głosowanie przeprowadzone wśród jej wierzycieli.
Właścicielami spółki Ziarno jest 20 osób, kontroluje ją rodzina Kowalskich, która jednak nie miała większości na walnym zgromadzeniu udziałowców. Kowalscy posiadają 23 z 55 udziałów.

– Otrzymywaliśmy informacje o tym, że wszystko w spółce jest w porządku, że płatności za zboże z ubiegłorocznych żniw są uregulowane. Na początku września pojawili się klienci, którzy informowali, że nie mają zapłacone za zboże – tłumaczyła na naszych łamach na początku 2020 r. Wiktoria Klatecka, córka prezesa i obecnie prokurent w spółce.

Znaczna część wierzytelności Ziarna wobec rolników miała być zredukowana o połowę

Zarząd spółki nie złożył wniosku o upadłość. Na początku lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu otworzył postępowanie restrukturyzacyjne. Rolników, którzy zostali poszkodowani, bulwersowała skala umorzeń wierzytelności, jaka została zawarta we wniosku o restrukturyzację. Wyodrębnione zostały cztery grupy wierzycieli.

Rolnicy, którym Ziarno winne było do 10 tys. zł mieli otrzymać wszystkie należności. Pozostałe wierzytelności miały zostać zredukowane nawet o połowę.

Postępowanie restrukturyzacyjne spowodowało, że nie można było prowadzić egzekucji wierzytelności z należącego do spółki majątku. Sąd też ustanowił nadzorcę, który sprawował kontrolę nad majątkiem i działalnością firmy. Zatwierdzenie restrukturyzacji wymagało zgody wierzycieli, którzy musieli ją wyrazić w drodze głosowania.
Postępowanie dotyczące Ziarna prowadzi prokuratura.

Postępowanie restrukturyzacyjne GPR Ziarno zostało umorzone

– W sprawie – nie w głosowaniu nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym wzięło udział (tj. oddało głos za układem albo przeciwko układowi) 340 podmiotów. Za układem ważny głos oddało 132 wierzycieli, których wierzytelności stanowiły 17% większości osobowej oraz 9% większości kapitałowej. Przeciw układowi ważny głos oddało 147 wierzycieli, którym przysługiwały wierzytelności stanowiące 19% większości osobowej oraz 46% większości kapitałowej. Mając powyższe okoliczności na uwadze nadzorca sądowy wskazuje, że nie zostały spełnione przesłanki przyjęcia układu. Nadzorca sądowy pismem z dnia 5 sierpnia 2021 roku przedstawił Sądowi Restrukturyzacyjnemu wyniki głosowania, a jednocześnie poddał pod rozwagę sądu umorzenie postępowania. Postanowieniem z dnia 1 września 2021 roku sędzia komisarz stwierdził, iż do zawarcia układu nie doszło. Niniejsze postępowanie restrukturyzacyjne zostało umorzone na podstawie postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 28 października 2021 roku, postanowienie to nie jest prawomocne – informuje Valeria Grzebińska z Kancelarii Adwokackiej adw. Krzysztof Gołąb, który został ustanowiony nadzorcą sądowym w spółce.

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie możliwości popełnienia czynów zabronionych na szkodę Ziarna 

– Nie przedstawiono dotąd nikomu zarzutów. Śledztwo nadal jest prowadzone – poinformował nas Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Jak się dowiedział TPR, na skutek złożenia przez pełnomocników spółki GPR Ziarno stosownych zawiadomień o możliwości popełnienia na szkodę Spółki czynów zabronionych, Prokuratura Okręgowa w Toruniu 29 października 2021 roku wszczęła śledztwo w sprawie: zaistniałego w okresie od 2017 roku do 2019 roku nadużycia udzielonych uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez osobę pełniącą w tym okresie funkcje dyrektora ds. handlowych oraz prokurenta samoistnego w Spółce i wyrządzenia w Spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, czyli takiej której wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 mln złotych.

Prokuratura rozpoczęła także śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez osobę odpowiedzialną w spółce ROLA Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie za sporządzenie dokumentów księgowo-finansowych i magazynowych.

Śledczy wszczęli także śledztwo w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez prezesa spółki ROLA Sp. z o. o. poprzez podstępne wprowadzenie w błąd osoby występującej w imieniu GPR ZIARNO Sp. z o. o. co do celu sporządzenia dokumentu i posłużenia się nim w postępowaniu sądowym o zapłatę kwoty ponad 2,1 mln złotych.

W kolejnym wydaniu TPR opublikujemy autoryzowany wywiad z Wiktorią Klatecką, która ujawnia wyjaśnienia dotyczące przyczyn zniknięcia ogromnych środków, które należą się rolnikom za dostarczone zboże.

Tomasz Ślęzak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 22:50