ziemia rolnaMagdalena Szymańska
StoryEditorSprostowanie na żądanie KOWR

Sprostowanie KOWR do artykułu: "Firma obsiewa pola, na które wygasła dzierżawa. Rolnicy podjęli zdecydowaną interwencję" z dnia 24 sierpnia 2023

12.09.2023., 07:25h
Poniżej publikujemy sprostowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do artykułu: "Firma obsiewa pola, na które wygasła dzierżawa. Rolnicy podjęli zdecydowaną interwencję" z dnia 24 sierpnia 2023”

1. Nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd jest informacja, jakoby umowy dzierżawy pomiędzy KOWR i Przedsiębiorstwem Rolno-Przemysłowym „AGROMAX” nie zakończyły się, gdyż uległy przedłużeniu. W rzeczywistości, okres obowiązywania umów upłynął w dniu 14 czerwca 2023 roku, a zatem umowy zakończyły się i nie zostały przedłużone.

2. Nieprawdą jest, co sugeruje oznaczenie nazwą „KOWR” materiału pt. „Sprostowanie artykułu: "Firma obsiewa pola, na które wygasła dzierżawa. Rolnicy podjęli zdecydowaną interwencję" z dnia 24 sierpnia 2023”, jakoby autorem w/w materiału był KOWR. W rzeczywistości, KOWR nie jest autorem powyższego artykułu.

3. Nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd jest informacja, jakoby KOWR pobierał od Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego „AGROMAX” wszystkie opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości wynikające z umów dzierżawy. W rzeczywistości, wobec faktu dalszego użytkowania gruntów przez Agromax, pomimo wygaśnięcia umów dzierżawy w dniu 14.06.2023r., zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu, wydanym w dniu 24.05.2023 r. przez Sąd Okręgowy w Rybniku, KOWR pismem z dnia 27.06.2023 r. wezwał Agromax do uiszczania wskazanych w piśmie opłat, a w tym opłaty w wysokości równowartości dotychczasowego czynszu. Opłaty te nie wynikają z umowy dzierżawy i nie są czynszem dzierżawnym.  

4. Nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd jest informacja, że postanowienie sądu z dnia 24.05.2023 r. o zabezpieczeniu powództwa podlega natychmiastowemu wykonaniu. W rzeczywistości, w/w postanowienie jest nieprawomocne i nie zawiera rygoru natychmiastowej wykonalności, a KOWR w dniu 23.06.2023r. wniósł w tej sprawie zażalenie do sądu.

5.  Nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd jest informacja, że „Agromax” ma pełne prawo do dokonywania zasiewów i zbierania płodów rolnych. W rzeczywistości, umowy dzierżawy z Agromax wygasły w dniu 14.06.2023r. i nie zostały przedłużone, a postępowanie sądowe w sprawie jest w toku i nie zostało zakończone merytorycznym rozstrzygnięciem. Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa nie nadaje uprawnienia do korzystania i pobierania pożytków przez Agromax z gruntów objętych dotychczasową dzierżawą.

6. Nieścisła i wprowadzająca w błąd jest informacja, iż sąd stwierdził, że na obecnym etapie postepowania zostało dostatecznie uprawdopodobnione, że umowy dzierżawy uległy przedłużeniu na mocy obowiązujących przepisów. W rzeczywistości, sąd orzekł, że nie można wykluczyć, iż w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego wniosek Agromax może okazać się bezzasadny. Ponadto prawdziwość i zasadność twierdzeń powoda oraz ostateczna ocena prawna sprawy zostanie rozstrzygnięta przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, wydanym w szczególności po zaznajomieniu się ze stanowiskiem strony przeciwnej, tj. KOWR.

Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 08:51