StoryEditorHodowla zwierząt futerkowych

Fermy zwierząt futerkowych – winowajca czy kozioł ofiarny?

24.10.2022., 13:10h
Za jawne naruszenie dobrostanu zwierząt najczęściej obwiniane są fermy zwierząt futerkowych. Nie do końca wiadomo, z czego wynika to złe postrzeganie utrzymania tych właśnie zwierząt, gdyż Inspekcja Weterynaryjna stwierdza w ich przypadku stosunkowo małą liczbę kontroli wypadających negatywnie.

Kontrole ferm zwierząt futerkowych nie potwierdzają poglądu opinii publicznej o niezachowanym dobrostanie zwierząt

Wyniki wizyt weterynaryjnych dotyczących oceny dobrostanu zwierząt futerkowych w latach 2016–2021 pokazały, że stwierdzana jest mała liczba niezgodności z przepisami w tym zakresie. Mimo to panuje ogólny pogląd o licznych nieprawidłowościach na fermach zwierząt futerkowych – twierdzi Anna Hoffman z Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Jak wyjaśnia, w latach 2016–2018 skontrolowano każdego roku wszystkie zarejestrowane fermy. W kolejnych latach kontrole nie dotyczyły już 100% obiektów, ale było to pokłosie pandemii COVID-19, która utrudniała przeprowadzenie działań. Mimo wszystko odsetek ferm, w których stwierdzano nieprawidłowości związane z dobrostanem, był niewielki. Najczęściej wykrywane błędy i niedociągnięcia dotyczyły braku zabezpieczenia budynków przed dostępem innych zwierząt, niekompletnej ewidencji leczenia zwierząt, braku mat i środków dezynfekcyjnych w wystarczającej ilości, zachowania nieodpowiedniej czystości budynków, w których utrzymywane są zwierzęta. Dopiero w dalszej kolejności wskazywany był brak odpowiedniej opieki czy właściwych warunków utrzymania uwzględniających minimalne powierzchnie czy brak wystarczającego dostępu do wody. Zdarzało się, że odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki pasz nie były usuwane tak często, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu.

Organizacje broniące praw zwierząt najbardziej piętnują za nieprzestrzeganie dobrostanu fermy zwierząt futerkowych. Pytanie tylko, czy słusznie?

  • Organizacje broniące praw zwierząt najbardziej piętnują za nieprzestrzeganie dobrostanu fermy zwierząt futerkowych. Pytanie tylko, czy słusznie?

Z czego wynikały nieprawidłowości w dobrostanie zwierząt futerkowych w latach 2018–2019?

Zdaniem Anny Hoffman obserwowany wzrost liczby nieprawidłowości dotyczących dobrostanu w latach 2018–2019 wynikał z wprowadzenia wymogu zabezpieczenia fermy stałym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 2 m. Nie wiązał się on natomiast z pogorszeniem warunków utrzymania samych zwierząt. Jednocześnie w latach 2020–2021 odnotowano największe jak dotychczas zmniejszenie się liczby stad utrzymujących zwierzęta futerkowe mięso­żerne.

Tab. 1. Liczba skontrolowanych ferm

Rok Liczba ferm

Liczba skontrolowanych ferm

2016 1022 1022
2017 1010 1010
2018 975 975
2019 907 878
2020 808 704
2021 681

560

Problemem jest to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie dobrostanu zwierząt brak jest możliwości nałożenia kar administracyjnych pozwalających na skuteczne egzekwowanie przepisów.

Tab. 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości

Rok Liczba kontroli w zakresie dobrostanu i warunków weterynaryjnych Liczba wszystkich nieprawidłowości Liczba nieprawidłowości dotyczących dobrostanu
2016 1009 295 137
2017 1036 324 156
2018 1021 275 194
2019 969 374 259
2020 749 224 117
2021 674 138 78

Dominika Stancelewska
Zdjęcia: Dominika Stancelewska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 02:03