StoryEditorDopłaty dla producentów świń

Jakie będą dopłaty dla hodowców trzody chlewnej w 2023?

14.03.2023., 14:03h
Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej systematycznie spada. Czy rząd ma pomysł jak zatrzymać ten niekorzystny trend? Wiemy na jaką pomoc mogą liczyć hodowcy świń w ramach Planu Strategicznego.   

W Planie Strategicznym WPR 2023-2027 przewidziano interwencje skierowane do producentów trzody chlewnej. Na jakie wsparcie mogą liczyć krajowi producenci trzody chlewnej w 2023 roku?

Dofinansowanie dla hodowców zwiększających dobrostan świń ponad minimalne wymagania

Rolnicy, prowadzący chów lub hodowlę świń, będą mogli uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie minimalne normy, wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz stosowanych praktyk. Poprawa dobrostanu zwierząt wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od tych zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi.

W ramach działania „Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń” wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne mające na celu w szczególności:

 • zwiększenie swobody ruchu dla lochy i prosiąt poprzez budowę, przebudowę lub zakup i montaż pojedynczych lub grupowych kojców dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących, w tym źródeł miejscowego dogrzewania (maty,  promienniki) dla prosiąt.

 • stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane są świnie, w tym poprzez zakup i montaż zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich (schładzanie lub ogrzewanie), wraz z zasilaniem awaryjnym.

 • zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg (usuwania odchodów).

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 150 000 zł. Intensywność pomocy: do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kto może się ubiegać o pomoc w ramach "Inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF”?

O wsparcie w ramach tej interwencji będą mogli się ubiegać producenci świń, posiadający stada od 50 sztuk świń lub hodujący rodzime rasy świń: puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra, objęte programami ochrony zasobów genetycznych lub świnie czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i uczestniczących w programach hodowlanych zatwierdzonych przez MRiRW. Pomoc będzie przyznawana na inwestycje poprawiające bioasekurację w gospodarstwie m.in.: na budowę niecek dezynfekcyjnych i ogrodzeń, wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających higienę oraz inwestycje bioasekuracyjne magazynów paszowych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PS WPR 2023-2027, nie może przekroczyć 100 000 zł. Intensywność pomocy: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek.

Inne formy wsparcia dla producentów świń

Ponadto przewidziano interwencje w których, nie wyklucza się ze wsparcia produkcji świń. Są to między innymi:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje), w cele którego wpisuje się rozwój poprawa konkurencyjności gospodarstw zajmujących się produkcją świń,
 • Rozwój małych gospodarstw,
 • Premie dla młodych rolników.

Producenci świń będą mogli korzystać ze wsparcia pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Na jakich warunkach hodowcy świń mogą obecnie starać się o wsparcie w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”

Rolnicy utrzymujący świnie mogą także obecnie korzystać ze wsparcia związanego z poprawą dobrostanu zwierząt w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

W 2020 roku po raz pierwszy w Polsce, zostało uruchomione działanie "Dobrostan zwierząt" w ramach PROW 2014-2020. Działanie to przewiduje wsparcie dla rolników utrzymujących lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki oraz owce. Rolnicy utrzymujący świnie mogli realizować:

 • wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach (roczna stawka płatności 301 zł/szt.
 • wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach (roczna stawka płatności 24 zł/szt.

Od roku 2023 dotychczasowe działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zostanie zastąpione ekoschematem Dobrostan zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). W przypadku świń (a także bydła) został zaproponowany system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt – praktyk możliwych do realizacji w danym gospodarstwie. W odniesieniu do loch rolnik może zdecydować się na realizację następujących praktyk dodatkowych:

 • zapewnienie ściółki,
 • późniejsze odsadzanie młodych
 • zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o 50%.

W odniesieniu do tuczników rolnik może zdecydować się na realizację praktyk dodatkowych:

 • zapewnienia ściółki
 • zapewnienie zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o 50%.

Jeżeli w gospodarstwie utrzymuje się lochy i tuczniki rolnik może uzyskać premie za cykl zamknięty wypłacaną do sztuki każdego sprzedanego tucznika.

Podstawowym warunkiem realizacji ekoschematu jest realizacja praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20%. Stawki płatności stanowią rekompensatę dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Szacowane płatności dobrostanowe do loch:

Szacowane płatności dobrostanowe do tuczników:

Kiedy Ministerstwo Rolnictwa poda szczegóły pomocy przewidzianej dla producentów świń?

- Uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z przygotowaniem krajowych ram prawnych, a także przygotowaniem systemów informatycznych i procedur niezbędnych do prawidłowego i terminowego wdrożenia Planu. Szczegółowe informacje na temat PS WPR 2023–2027, w tym harmonogram planowanych naborów wniosków w 2023 roku, będą podawane do publicznej wiadomości, m.in. na portalu gov.pl, zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – napisał w informacji przesłanej do Sejmu wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Jaką pomoc oferuje ARiMR dla producentów świń?

Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2023 r. przewiduje możliwość udzielania producentom świń w postaci:

 • pomocy finansowej dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa.

W tym roku na ten cel zaplanowano 6 300 000 zł.

Warunkiem uruchomienia w 2023 r. powyższej pomocy jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem, w odniesieniu do przepisów KE o pomocy publicznej.

 • nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarach występowania ASF.

W tym roku na ten cel zaplanowano 140 000 000 zł;

 • dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń i ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestali ich produkcji.
Powyższa pomoc jest realizowana w ramach środków przewidzianych w planie finansowym ARiMR na dopłaty do kredytów preferencyjnych.
 • pomocy finansowej w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja w wysokości 31 030 000 zł.

Hodowcy świń będą mogli się ubiegać o zwrot akcyzy

Ponadto, w celu obniżenia kosztów produkcji rolnej i poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych, rząd ustaliła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że stawka została zwiększona o 20% w stosunku do ubiegłego roku. W 2023 roku w przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego została zaplanowana kwota 1,34 mld zł.

Aktualnie trwają końcowe prace nad przedłożeniem Radzie Ministrów projektu ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenie limitu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń z limitem na 2023 r. producenci świń będą mogli składać w II terminie 2023 r., czyli od 1 do 31 sierpnia tego roku wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Wymienione powyżej udzielone wsparcie dla producentów świń oraz przygotowywane interwencje, które skierowane będą dla rolników prowadzących ten kierunek produkcji, są dowodem szczególnego zainteresowania Rządu tym sektorem produkcji i jego problemami  – podsumował wiceminister Lech Kołakowski.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 21:59