Zmiany w dopłatach w kampanii 2017

Zmiany w dopłatach w kampanii 2017

0d 15 marca rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za bieżący rok. Zmienią się zwłaszcza zasady przyznawania dopłat związanych z produkcją, w tym głównie do roślin strączkowych oraz krów i bydła.

Na otrzymanym od ARiMR materiale graficznym oprócz granic działek zgłoszonych do płatności rolnicy muszą zaznaczać również działki niezgłoszone. Ma to ułatwić przeprowadzanie kontroli z dywersyfikacji upraw oraz cross-compliance. Rolnicy, którzy muszą spełniać wymogi związane z zazielenieniem dotyczące obszarów ekologicznych, będą podawać te informacje w odrębnym oświadczeniu. Dotychczas robili to w części dotyczącej oświadczenia o powierzchni działek ewidencyjnych.

Na ziarno i na pasze

W miejsce stosowanej dotychczas płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadza się dwie odrębne formy wsparcia: płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. Zmiana ta ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych jako bardziej konkurencyjnej bazy surowcowej do produkcji pasz.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno przysługiwać będzie do uprawy bobiku, grochu siewnego, w tym peluszki, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego. Dopłata należeć się ma też do uprawy łubinów (biały, wąskolistny, żółty) oraz soi zwyczajnej. Co ważne, dopłatą zostaną objęte także mieszanki wymienionych roślin.

Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Pojawił się projekt rozporządzenia, w którym zaproponowano, w jaki sposób ma się potwierdzać zbiór. Mają to być w szczególności faktury lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż ziarna, wpis w rejestrze zabiegów agrotechnicznych czy oświadczenie o wykorzystaniu ziarna na cele żywieniowe dla bydła, owiec, kóz, świń, koni i drobiu. Respektowana ma być też umowa, w wyniku której rolnik sprzedał ziarno posiadaczowi wymienionych zwierząt.

Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni.

Płatność do upraw paszowych (maksymalnie do 75 ha) obejmie natomiast takie gatunki, jak esparceta siewna, koniczyny (czerwona, biała, białoróżowa, perska, krwistoczerwona) i komonica zwyczajna. Będą nią także objęte: lędźwian, lucerna (siewna, mieszańcowa, chmielowa), nostrzyk biały, seradela uprawna i wyka (kosmata, siewna). Płatność nie będzie się jednak należała, jeśli wymienione rośliny paszowe zostaną potraktowane jak zielony nawóz, czyli jeśli zostaną przyorane.

Podobnie jak w przypadku roślin na ziarno, płatność należy się także do mieszanek tych roślin oraz jeśli mieszankę utworzą te rośliny z roślinami strączkowymi na ziarno (wymienionymi powyżej). Co więcej, w przypadku wyki siewnej i kosmatej wsparcie należy się również do upraw tych roślin z rośliną podporową.

W porównaniu z wykazem roślin strączkowych wspieranych dotychczas wykaz pomniejszono o warzywne rośliny strączkowe, czyli bób, ciecierzycę, fasolę zwykłą i wielokwiatową, groch siewny cukrowy i łuskowy oraz soczewicę jadalną.

Na mniej, ale więcej

Zmiany dotyczące płatności do bydła i krów polegają na obniżeniu limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, do 20 sztuk. Dopłata będzie należała się jak dotychczas rolnikom utrzymującym co najmniej 3 sztuki, którzy zadeklarowali, że będą je mieć w gospodarstwie przez 30 dni od złożenia wniosku. Jak zapewnia resort rolnictwa, utrzymanie dotychczasowych kopert finansowych pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 szt.

Zakładając, że te obietnice się sprawdzą, dopłata do krowy powinna być większa niż 322,62 zł/sztukę, a do bydła – 256,20 zł/sztukę.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o liczbie sztuk zwierząt zadeklarowanych do płatności do bydła lub krów, podając numery identyfikacyjne oraz numer siedziby stada (jeśli jest on inny niż numer siedziby stada zgłoszony do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt).

Owce, maliny i buraki

Rolnicy posiadający owce oraz kozy nie będą musieli już wnioskować o te płatności. Zostaną one udzielone na podstawie systemu IRZ. Będą musieli jedynie zaznaczyć na formularzu, że o takie płatności wnioskują, W przypadku płatności do owiec zmieni się wymóg dotyczący przetrzymywania zwierząt. Niezależnie od daty złożenia wniosku potrwa on od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosków.

Pozbawieni dopłat do produkcji zostali producenci malin.

W przypadku płatności do buraków cukrowych zmiana polega na odejściu od zasady przyznawania płatności związanej z produkcją wyłącznie do powierzchni, na której są buraki kwotowe. Dopłaty będą należały się teraz do całej powierzchni uprawy. Ma to związek z uwolnieniem rynku cukru i zniesieniem kwotowania od października br. Regulacje dotyczące przyznawania tych dopłat będą analogiczne jak do pomidorów i ziemniaków skrobiowych.


dr Magdalena Szymańska

Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii