Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Wyrównanie cen za świnie ze stref ASF. Kto i kiedy może ubiegać się o pomoc?

Aneta Lewandowska
Kamila Szałaj
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Wyrównanie cen za świnie ze stref ASF. Kto i kiedy może ubiegać się o pomoc?
Hodowla Zwierząt ASF
Data publikacji 01.09.2021r.

Producenci świń ze stref ASF mogą się ubiegać się o wyrównanie ceny ze sprzedaży świń. Jaka jest wysokość pomocy? Do kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Producenci świń ze stref ASF mogą wreszcie ubiegać się o wyrównanie ceny sprzedaży świń. Czas na złożenie wniosku mają do końca listopada. Wielu z nich czekało na ten moment, bowiem stawki, jakie uzyskują za tuczniki są nawet o 2 zł niższe od rynkowych. I przez to na jednym zwierzęciu tracą nawet 200 zł!

r e k l a m a

- Sprzedaje świnie po 3,65 zł/kg. Koledzy z "białej strefy" za ten sam towar dostają ponad 5 zł. Dlatego domagamy się wyrównania tej ceny - mówił nam jeden z protestujących w ubiegłym tygodniu rolników. Oczywiście wątpił, by rząd wypłacił pełną kwotę różnicy, bo na ten cel w budżecie zarezerwowano 150 mln zł.

- No jakby nie liczyć - na pomoc w wysokości po 150-200 zł do każdego sprzedanego tucznika w strefie ASF nie wystarczy - ocenił nasz rozmówca.

r e k l a m a

Uwagi do programu ma także samorząd rolniczy. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej mechanizm rekompensat cenowych musi mieć charakter trwały, a przyjmowanie wniosków musi odbywać się w sposób ciągły.

- Producenci i hodowcy świń zdają sobie sprawę, że ASF zatacza coraz szersze kręgi na mapie Polski i nie znają dnia ani godziny, kiedy znajdą się w strefie, dlatego też muszą mieć pewność, że obniżka ceny skupu będzie im zrekompensowana - zaznacza WIR.

Ile pieniędzy dostanie poszkodowany producent? 

Kwota pomocy ma stanowić różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

Wideo - "Premierze, wyrównaj nam ceny". Paweł Fryczka, hodowca z gm. Czarnocin na proteście w Srocku

Idź do wideo

 • kolejnych 3 latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo
 • ciągu 3 lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Jeśli natomiast różnica między liczbą świń sprzedanych we wnioskowanym kwartale, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana kwota pomocy, przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%.

Wysokość wsparcia jest sumą kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach, które rolnik zawarł we wniosku.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

Co, jeżeli producent utrzymuje świnie w danej siedzibie stada krócej niż 3 lata przed złożeniem wniosku? W takim przypadku należy przyjąć średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Pomoc otrzyma producent świń:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny,

 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem,

 • który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada na obszarze:

  - wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. lub

  - w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.),

  - zapowietrzonym lub zagrożonym.

Wsparcie ma wyrównać straty związane ze sprzedażą świń w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży, od IV kwartału 2020 r., w których rolnik uzyskał obniżone dochody.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać w terminie od 28 sierpnia do 30 listopada 2021 r. we właściwych Biurach Powiatowych ARiMR, a za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpłynięcia do BP Agencji – również za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej Poczty Polskiej. Dokumenty można wrzucać także do skrzynek-wrzutni ustawionych w BP, lub przekazać je elektronicznie przez platformę ePUAP.

Wzór wniosku można pobrać tutaj (wersja PDF, wersja Excel) lub na stronie internetowej ARiMR. Instrukcja wypełnienia także dostępna jest tutaj.

Do wniosku należy załączyć kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy (objęty wnioskiem).

WAŻNE! Dane zawarte we wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości sprzedanych świń muszą być spójne z danymi w systemie IRZ.

Kto nie dostanie wsparcia?

Oferowana pomoc nie będzie przysługiwała producentowi, któremu przyznano pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji POW nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi lub które sprzedał w ramach działalności w zakresie:

 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt
 • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt
 • prowadzenia rzeźni
 • prowadzenia zakładu przetwórczego
 • prowadzenia spalarni.

al, ksz na podst. ARiMR

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a