Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy rolniczka dostanie zasiłek opiekuńczy na ciocię? Czy ma na to wpływ umowa dożywocia?

Czy rolniczka dostanie zasiłek opiekuńczy na ciocię? Czy ma na to wpływ umowa dożywocia?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 17.09.2022r.

Czy na bliską osobę, która przekazała gospodarstwo rolne w ramach umowy dożywocia, rodzina rolnicza może pobierać świadczenie opiekuńcze? Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy?

– Siostra mojej mamy przekazała mi i mężowi gospodarstwo umową dożywocia. Jest ona osobą starszą i wymagającą opieki. Czy należą się na nią świadczenia opiekuńcze z gminy? W naszej wsi wiele osób z tego korzysta, a ja przecież też się ciocią opiekuję. W urzędzie gminy powiedziano, że nic nam się nie należy – takie pytanie zadała jedna z Czytelnikczek "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

r e k l a m a

Kto może liczyć na zasiłek opiekuńczy?

Niestety, w świetle przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przysługuje Pani ani świadczenie pielęgnacyjne, ani specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 tej ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zasiłek przysługuje, jeśli osoby te nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

W myśl natomiast art. 17 ust.  1 wymienionej ustawy, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  • matce albo ojcu,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka,

  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie jest przyznawane, jeżeli osoby te nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

r e k l a m a

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny i jaki to ma związek z otrzymaniem świadczenia alimentacyjnego?

Artykuł 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej, np. rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki – prawnuki. W przypadku krewnych w linii prostej występują również pojęcia wstępnych i zstępnych. Wstępnymi osoby fizycznej są wszystkie osoby, od których ona pochodzi w linii prostej, a więc jej rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a zstępnymi takiej osoby są wszyscy, którzy od niej pochodzą w linii prostej, tj. dzieci, wnuki, prawnuki itd.

Rodzeństwem są osoby, które mają przynajmniej jednego wspólnego rodzica, przy czym bez znaczenia jest to, czy osoby te pochodzą od rodziców pozostających w związku małżeńskim, czy też nie. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Na Pani jako siostrzenicy nie ciąży obowiązek alimentacyjny wobec ciotki. Wyklucza to możliwość otrzymania jednego ze świadczeń opiekuńczych.

Alicja Moroz

Widziałeś już nasze video "Co musisz wiedzieć nim podpiszesz umowę na budowę farmy fotowoltaicznej na swoim gruncie? Adwokat Mikołąj Pomin"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a