Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak wygląda wystąpienie ze spółdzielni mleczarskiej przy przejściu na emeryturę rolniczą?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak wygląda wystąpienie ze spółdzielni mleczarskiej przy przejściu na emeryturę rolniczą?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 27.04.2022r.

Od wielu lat jestem członkiem spółdzielni mleczarskiej i producentem mleka. Niedługo przejdę na emeryturę i zakończę prowadzenie działalności rolniczej. Chcę więc też wystąpić ze spółdzielni. Jak wygląda procedura w tym zakresie? Czy muszę podawać przyczynę wypowiedzenia? Czy może to być zwykłe pismo z informacją o wypowiedzeniu? Czy można wystąpić ze spółdzielni na mocy porozumienia stron? Jakie są zasady wypłaty udziału?

Jak wystąpić ze spółdzielni mleczarskiej?

Artykuł 22 Prawa spółdzielczego wskazuje, że członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Jego termin i okres określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. Tak więc przede wszystkim powinien Pan zapoznać się z postanowieniami statutu dotyczącego wypowiedzenia.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 marca 2009 r. (sygn. akt: II CSK 513/08 1) orzekł, że stosownie do art. 22 ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze, wypowiedzenie członkostwa jest jednostronną czynnością prawną nieuzależnioną od wykazania przyczyn jej dokonania. Nie wymaga więc zgody spółdzielni i wywołuje skutek prawny z chwilą, gdy doszło do wiadomości spółdzielni w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią. Swoboda spółdzielcy podlega tylko takiemu ograniczeniu, że może on dokonać tej czynności w terminie określonym przez statut.

r e k l a m a

Czy wycofanie swich udziałów jest równoznacznie z wypowiedzeniem członkowstwa?

Sąd Najwyższy w tymże wyroku stwierdził także, że „w świetle art. 22 ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze niedopuszczalne jest rozwiązanie stosunku członkostwa za obopólnym porozumieniem stron bez zachowania terminu i okresu wypowiedzenia przewidzianego przez statut. Wypowiedzenie członkostwa powinno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie, co wynika z tego przepisu. Nie można zatem przyjmować wypowiedzenia czy rozwiązania członkostwa, np. wskutek wycofania przez członka udziałów”.

Jeżeli chodzi o wypłaty udziału to zastosowanie ma art. 26 Prawa spółdzielczego. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut.

Artykuł 26 w § 2 Prawa spółdzielczego określa, że byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a. To zastrzeżenie wskazuje, że jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 5 art. 125, pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a