Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich w 2023 i jakie dotacje z PROW?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich w 2023 i jakie dotacje z PROW?
Pieniądze i Prawo Pieniądze
Data publikacji 09.06.2022r.

Jeszcze w drugiej połowie tego roku zmieni się kwota wsparcia na budowę urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, zostaną zaktualizowane stawki pomocy na wykonanie ogrodzeń dla gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji w bioasekurację oraz na wybrane działania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014–2020 i rolnictwo ekologiczne.

Nawet 150 tys. zł na ochronę wód

Kwoty pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" wrosną ze 100 do 150 tys. zł. Według aktualnie obowiązującego harmonogramu naborów PROW, o tę pomoc będzie można wnioskować jeszcze w listopadzie bądź w grudniu br. Przypomnijmy, że gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, powinny dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie azotanowym do 31 grudnia 2024 r. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna więc od tego czasu umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy. Natomiast powierzchnia miejsc do przechowywania obornika musi zapewnić magazynowanie go przez 5 miesięcy.

Więcej do ogrodzenia i na las

r e k l a m a

Rolnicy korzystający z dofinansowana "Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" na bioasekurację otrzymają wyższe wsparcie o 40 zł do metra bieżącego ogrodzenia (270 zł), o 380 zł do bramy (2480 zł) oraz o 130 zł do furtki (840 zł).

Od 2023 r. zmieni się kwota wypłacanej przez 12 lat premii zalesieniowej dla tych rolników, którzy zdecydowali się na posadzenie lasu z unijną dotacją. Premia zalesieniowa wzrośnie z 1215 zł do 1438 zł/ha. Wzrost obejmie nie tylko beneficjentów PROW 2014–2020, ale także 2007–2013. Z kolei tym rolnikom, którzy posadzili las z PROW 2004–2006, roczna premia zalesieniowa wzrośnie do 1962 zł/ha.

Wapnowanie dozwolone

Istotną zmianą dla rolników, którzy korzystają z pakietów 1 Rolnictwo zrównoważone oraz pakietu 2. Ochrona gleb i wód, wariantu 2.1. międzyplony, będzie zniesienie zakazu wznawiania zabiegów agrotechnicznych obejmujących wapnowanie (mulczowanie zostało już zniesione) przed 15 lutego bądź 1 marca. Tak więc międzyplon, który należy wysiać do 1 października, będzie można mulczować lub wapnować w okresie wolnym od prac polowych bez opóźniania wiosennych zasiewów i bez konsekwencji zmniejszenia dopłat.

Wyższe rolnośrodowiskowe

r e k l a m a

Ponadto ze względu na to, że niektóre zobowiązania realizowane obecnie z działań rolno-środowiskowo-klimatycznych będą realizowane od przyszłego roku w ramach ekoschematów, zaproponowano, aby stawki płatności do nich ustalić na takim poziomie, jak dla odpowiednich ekoschematów. Z kolei stawki do tych działań, które będą kontynuowane od 2023 r. jako działania rolno-środowiskowo-klimatyczne z PROW 2014–2020 równolegle z adekwatnym działaniami ujętymi w Planie strategicznym 2023–2027, będą podwyższone do tych ujętych w PS. Obecne stawki płatności dla pakietów PROW 2014–2020 są niższe niż w analogicznych interwencjach PS 2023-2027, gdyż kalkulacje płatności dla PS zostały sporządzone z zastosowaniem zaktualizowanych parametrów ekonomicznych.

Dlatego, że pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone z PROW 2014-2020 nie przewidziano w Planie strategicznym, ale zobowiązania w nim ujęte zostaną zaproponowane w ramach ekoschematów takich jak Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe, Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia i Zróżnicowana struktura upraw, stawka dla tego pakietu od 2023 r. wzrośnie z 542 zł do 883 zł/ha.

Płatność za pakiet "Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych" wzrośnie z 2031 do 2117 zł/ha. Wzrosną też dopłaty do ochrony siedlisk lęgowych ptaków oraz siedlisk przyrodniczych. I tak dopłaty od 2023 r. do rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki) wyniosą: 1055 zł/ha, wodniczki: 1555 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1347 zł/ha, derkacza: 1055 zł/ha. Natomiast do zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 1568 zł/ha, zalewowych łąki selernicowych i słonorośli: 1452 zł/ha, muraw: 1612 zł/ha, półnaturalnych łąk wilgotnych: 1115 zł/ha, półnaturalnych łąk świeżych: 1497 zł/ha, torfowisk: 912 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1536 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Płatność za "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie" w przypadku uprawy wzrośnie do 1411 zł/ha, a wytwarzania materiału siewnego – do 1619 zł/ha.

Wzrosną także stawki do "Zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie". Dla bydła – do 2738 zł/szt., koni małopolskich i wielkopolskich – do 2669 zł/szt., koni śląskich – do 2461 zł/szt., konika polskiego i koni rasy huculskiej – do 2395 zł/szt., koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim – do 2185 zł/szt., owiec – do 500 zł/szt., świń – do 1335 zł/szt, a kóz – 953 zł/szt.

Jednocześnie zaznaczono, że w przypadku, gdy stawka w Planie Strategicznym WPR 2023-2027 (zarówno odpowiadającego ekoschematu, jak i równoległego działania) ulegnie zmianie, to obowiązywać ona będzie również w PROW 2014–2020.

Dodatkowe 573 zł na hektar w ekologii

Zmiany obejmą także "Rolnictwo ekologiczne". Oprócz tego, że zostaną podwyższone stawki płatności w poszczególnych pakietach (chodzi o pakiety od 1 do 12 dotyczące produkcji roślinnj - patrz ramka), a rolnicy je realizujący będą mogli wystąpić dodatkowo o dopłatę w ramach nowego pakietu Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, to będzie wprowadzony mechanizmu degresywności płatności.

Nowy 13 pakiet wiąże się z otrzymaniem dodatkowo 573 zł/ha. Ma być jednak uzależniony od posiadania obsady zwierząt w przedziale od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie. Wynika więc z tego, że rolnicy, którzy nie mają zwierząt, nie będą mogli z niego skorzystać.

Zastosowanie degresywności płatności ekologicznych ma ukierunkować wsparcie na małe i średnie gospodarstwa ekologiczne. Tak więc na pełną płatność będą mogły liczyć gospodarstwa, które prowadzą produkcję ekologiczną na powierzchni do 50 ha, jeśli jest ona nie większa niż 100 ha, płatność spadnie o 25%, a gdy będzie większa od 100 – o 50%. Zmiany w działaniu "Rolnictwo ekologiczne" mają dostosować warunki do tych, jakie będą obowiązywały dla rolnictwa ekologicznego w Planie strategicznym, gdzie nie będzie ono już stanowiło odrębnego działania, a będzie jednym z ekoschematów.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Jakie stawki do ptaków, łąk i starych ras?

Płatność za pakiet "Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych" wzrośnie z 2031 do 2117 zł/ha. Wzrosną też dopłaty do ochrony siedlisk lęgowych ptaków oraz siedlisk przyrodniczych. I tak dopłaty od 2023 r. do rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki) wyniosą: 1055 zł/ha, wodniczki: 1555 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1347 zł/ha, derkacza: 1055 zł/ha. Natomiast do zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 1568 zł/ha, zalewowych łąki selernicowych i słonorośli: 1452 zł/ha, muraw: 1612 zł/ha, półnaturalnych łąk wilgotnych: 1115 zł/ha, półnaturalnych łąk świeżych: 1497 zł/ha, torfowisk: 912 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1536 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Płatność za "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie" w przypadku uprawy wzrośnie do 1411 zł/ha, a wytwarzania materiału siewnego – do 1619 zł/ha.

Wzrosną także stawki do "Zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie". Dla bydła – do 2738 zł/szt., koni małopolskich i wielkopolskich – do 2669 zł/szt., koni śląskich – do 2461 zł/szt., konika polskiego i koni rasy huculskiej – do 2395 zł/szt., koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim – do 2185 zł/szt., owiec – do 500 zł/szt., świń – do 1335 zł/szt, a kóz – 953 zł/szt.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a