Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są zasady obliczania terminu wypowiedzenia umowy z firmą skupującą mleko?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jakie są zasady obliczania terminu wypowiedzenia umowy z firmą skupującą mleko?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 02.07.2022r.

W umowie z firmą skupującą mleko jest napisane, że mogę wypowiedzieć umowę na 6 miesięcy naprzód ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Czy jeśli złożę wypowiedzenie jeszcze w czerwcu tego roku, umowa przestanie obowiązywać z końcem roku?

Gdzie znajdziemy zasady liczenia terminów?

Są one określone w są określone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 111 k.c., termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenie – przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się terminu, w którym to zdarzenie nastąpiło. Jeżeli zatem na odwołanie od decyzji administracyjnej mamy 14 dni, do tego okresu nie wliczamy dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję, a bieg terminu zaczyna się od następnego dnia.

Natomiast w myśl art. 112 k.c., termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby natomiast takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeśli w umowie dzierżawy przewidziany jest trzymiesięczny okres wypowiedzenia, wypowiedzenie dokonane 15 czerwca skończy swój bieg 15 września. Od 16 września strony nie są już związane umową. Inaczej jest, jeśli strony postanowiły, że "umowa rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca". Wówczas liczymy pełne miesiące i ostatni dzień miesiąca jest ostatnim dniem obowiązywania umowy. W takim wypadku umowa wypowiedziana 15 czerwca będzie ważna do końca września.

Stosownie do art. 115 k.c., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

r e k l a m a

Dlaczego należy pilnować terminów?

Jeżeli wypowie Pan umowę w czerwcu, sześciomiesięczny termin wypowiedzenia upłynie w grudniu, ale umowa będzie obowiązywać do końca tego roku. Należy wiedzieć, jak prawidłowo liczyć początek biegu terminu. Oświadczenie woli jest złożone drugiej stronie wtedy, gdy dotrze do niej w taki sposób, aby mogła się ona zapoznać z jego treścią. Ważne jest więc nie to, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu zostało wysłane, lecz to, kiedy druga strona mogła najwcześniej się z nim zapoznać - choćby faktycznie tego nie zrobiła.

Jeśli więc wyśle Pan wypowiedzenie pocztą, bieg jego terminu zacznie się od dnia, kiedy dotarł on do adresata. Będzie to istotne w razie wysłania wypowiedzenia umowy pod koniec czerwca, gdyż istnieje ryzyko, że przesyła dotrze do adresata już w lipcu. Wówczas termin wypowiedzenia upłynie w lipcu, a umowa będzie ważna do końca następnego roku.

Alicja Moroz
fot. Unsplash.com

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a