Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 26.05.2020r.

Chcę kupić od brata 7 ha ziemi. Dzięki temu powiększymy z żoną posiadane już gospodarstwo do 26 ha. Czy będzie mi przysługiwać ulga w podatku rolnym?

Zakup gruntów od rodzeństwa, a ulga w podatku rolnym

Przy zakupie ziemi od brata nabędzie Pan prawo do ulgi w podatku rolnym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów, zwalnia się od podatku rolnego m.in. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nabyte w drodze umowy sprzedaży.

r e k l a m a

Kiedy rolniki może skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Aby podatnik mógł skorzystać z tego zwolnienia, muszą być zatem spełnione trzy przesłanki:
  • cel, dla którego podatnik nabył grunt (utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego),
  • powierzchnia nowo utworzonego lub powiększonego gospodarstwa nieprzekraczająca 100 ha,
  • sposób nabycia.

Nie każde nabycie gruntów stanowi podstawę do zwolnienia

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że warunkiem uzyskania zwolnienia nie jest każde nabycie, ale jedynie w drodze umowy sprzedaży. Tak orzekł m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lipca 2008 r. (sygn. akt: II FSK 1606/07).

r e k l a m a

Ustawa o podatku rolnym nie definiuje pojęcia sprzedaży, dlatego konieczne jest odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl art. 535 § 1 k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Tak więc nabycie gruntów np. na podstawie umowy darowizny, zamiany lub na licytacji nie uprawnia do ulgi w podatku rolnym.

Krewny w linii prostej, krewny w linii bocznej - kto może skorzystać z ulgi?

Artykuł 12 ust. 5 ustawy o podatku rolnym przewiduje, że w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Brat jest krewnym w linii bocznej, a nie w linii prostej, tak więc kupno gruntów od niego nie wyklucza nabycia prawa do ulgi w podatku rolnym.

Zwolnienie z podatku - na jak długi okres?

Przypomnijmy, że okres zwolnienia wynosi 5 lat, przy czym liczy się go od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Pamiętać przy tym należy, że zwolnienie to stosuje się na wniosek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Warto zatem złożyć wniosek w tym samym miesiącu, w którym nastąpi podpisanie umowy sprzedaży.

Po upływie okresu zwolnienia będzie Pan miał jeszcze prawo do ulgi w podatku rolnym polegającej na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a