Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Na jakiej zasadzie żona i mąż mogą prowadzić odrębne gospodarstwa rolne?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Na jakiej zasadzie żona i mąż mogą prowadzić odrębne gospodarstwa rolne?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 24.10.2022r.

Prowadzę gospodarstwo rolne, które otrzymałem od rodziców. Żona pracuje zawodowo. Rodzice żony chcą przekazać jej gospodarstwo, kiedy przejdą na emeryturę. Żona zamierza prowadzić działalność agroturystyczną i kontynuować uprawę borówek i truskawek. Będzie to zatem odrębne gospodarstwo od mojego. Czy żona może się starać o odrębny numer identyfikacyjny? Czy rozpoczynając działalność agroturystyczną, musi się gdzieś zarejestrować?

Czy małżonkowie mogą mieć odrębne numery identyfikacyjne?

Obecnie, po nowelizacji regulacji prawnych, możliwe są dwa numery identyfikacyjne dla małżonków prowadzących odrębne gospodarstwa rolne, o ile spełnione są przesłanki. Według art. 12 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, (...) w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:
  • jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę,
  • odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa powyżej, jeżeli wnioskodawca jest m.in. producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.
Zatem Pana żona po podpisaniu umowy darowizny gruntów rolnych powinna udać się do ARiMR w celu dokonania wpisu do ewidencji producentów.

r e k l a m a

Czy osoba fizyczna rozpoczynająca działalność rolniczą musi się rejestrować?

Rozpoczęcie działalności rolniczej przez osobę fizyczną nie łączy się z żadnym obowiązkiem rejestracyjnym. Wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nie jest, co prawda, obowiązkowy, ale konieczny, gdy producent rolny chce uzyskać płatności unijne według art. 11 ustawy z 18 grudnia 2003 r., i dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Wniosek składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Numer identyfikacyjny jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego.

Czy rozpoczynając działalność agroturystyczną, żona musi się gdzieś zarejestrować?

Jeżeli Pana żona będzie chciała rozpocząć prowadzenie działalności agroturystycznej, nie musi starać się o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W świetle bowiem art. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców, przepisów tej ustawy nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Osoba prowadząca agroturystykę w gospodarstwie rolnym musi pamiętać o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

r e k l a m a

Według ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięć.

Natomiast według art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a