Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

PÓŁ MILIONA złotych dotacj na usługi rolnicze. Kto może dostać?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
PÓŁ MILIONA złotych dotacj na usługi rolnicze. Kto może dostać?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 24.11.2020r.

Przyjęte pod koniec lata br. zmiany warunków dostępu do dofinansowania na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” wpłynęły na wzrost zainteresowania tym wsparciem. Nabór wniosków kilka razy już przesuwano, ma on jednak ruszyć jeszcze w tym roku.

Nawet pół miliona zł do wzięcia

Zmiana, o której mowa, to umożliwienie wystąpienia o wsparcie podmiotom, które w ramach PROW 2007–2013 skorzystały z „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Na to działanie została również zwiększona pula środków. Do wzięcia są niemałe pieniądze – 500 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 50%.

r e k l a m a

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przypomnijmy, iż pomoc na rozwój usług rolniczych jest przewidziana dla tych, którzy zajmują się działalnością gospodarczą określoną kodem: PKD 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku. Pod tymi kodami kryją się odpowiednio: działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz działalność usługowa następująca po zbiorach.

r e k l a m a

Przyszli beneficjenci muszą ponadto udokumentować fakturami VAT lub paragonami fiskalnymi wykonanie wskazanych usług rolniczych na co najmniej 10 tys. zł brutto w każdym z 12-miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Jak realizować dofinansowywaną inwestycję?

Dofinansowywana inwestycja powinna być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach. Wniosek o płatność końcową (na nie mniej niż 25% pomocy) należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy (gdy jest realizowana w dwóch etapach) lub 12 miesięcy (inwestycje jednoetapowe), lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Z kolei wniosek o płatność pośrednią składa się w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy.

W przypadku leasingu pomoc przyznaje się, jeśli inwestycja jest realizowana w nie więcej niż pięciu etapach. Złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy. W tym przypadku inwestycję trzeba zrealizować w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Płacisz tylko

279,00 zł SPRAWDŹ

Co decyduje o kolejności?

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję na podstawie przyznanych punktów. Jeśli faktycznie zainteresowanie tym dofinansowaniem będzie duże, a na to się zanosi, ważny będzie każdy punkt. Aby zakwalifikować się do pomocy, wystarczy uzyskać minimum 3 punkty. Punkty są przyznawane za:

  • innowacyjność – jeżeli największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane – przyznaje się 2 pkt;
  • wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz przy zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych – 2 pkt (wykaz takich inwestycji znajduje się na stronie internetowej ARiMR wraz z dokumentami aplikacyjnymi);
  • miejsce realizacji operacji – punkty są przyznawane za położenie na terenie powiatu z dużym udziałem gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 1–15 ha, jeżeli wynosi on 75%, przyznaje się 3 pkt, powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 2 pkt, a powyżej 25% i nie więcej niż 50% – 1 pkt; wskaźnik ocenia się na podstawie wyników PSR z 2010 r.;
  • jeżeli wnioskodawca nie uzyskał pomocy finansowej w ramach PROW 2007–2013 z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – 2 pkt.
W sytuacji gdy o dofinansowanie wystąpi osoba, która oprócz działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych prowadzi gospodarstwo rolne, aby mogła skorzystać z maksymalnej kwoty dofinansowania (500 tys. zł), musi rozdzielić te działalności. Chodzi o wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych ze wspieraną działalnością usługową. Pomoc na rozwój usług rolniczych ma bowiem charakter pomocy de minimis. Zgodnie zaś z obowiązującymi przepisami w sektorze rolnictwa jej maksymalny limit to 25 tys. euro, natomiast w sektorze usług – 200 tys. euro.

Jak wskazuje ARiMR, nie można wykorzystywać maszyn, których nabycie częściowo sfinansowano z tego działania, na potrzeby działalności rolniczej. Zakaz ten dotyczy okresu, w którym trwają zobowiązania wynikające z zawartej umowy o przyznaniu pomocy.

Magdalena Szymańska
Fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a