Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

SM Gostyń wypracowała 4,7 mln zł zysku

Andrzej Rutkowski
Kategoria: Polskie mleko
SM Gostyń wypracowała 4,7 mln zł zysku
Polskie mleko Spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 12.08.2021r.

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu ostatni rok zakończyła z zyskiem netto na poziomie 4,7 mln zł. Co więcej, cena skupu mleka była powyżej średniej krajowej, a w ciągu 20 lat spółdzielnia podwoiła fundusz udziałowy, jak i zasobowy.

Początek zebrania w SM Gostyń

Zebranie przebiegało z zachowaniem zaleceń dotyczących szczególnego stanu, jakim jest epidemia koronawirusa. Wszystkich obecnych przedstawicieli spółdzielni, zarząd w składzie: prezesa Grzegorza Grzeszkowiaka i jego zastępcy Stefana Stachowiaka, pracowników oraz gości przywitał przewodniczący Andrzej Kubiak, wśród nich byli m.in.: redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” Krzysztof Wróblewski, mecenas Wiesław Moskwa, a także główna księgowa Marzanna Plecińska.

r e k l a m a

Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z ostatniego zebrania przedstawicieli, wybrano 3-osobową komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie: Dariusz Wawrzyniak, Zbigniew Wawrzyniak i Agnieszka Kowalska oraz 5-osobową komisję wnioskową, w której zasiedli: Piotr Pierzchlewicz, Jacek Kwaśniewski, Dariusz Kubasik, Dariusz Szlecht i Krzysztof Bogdański.

Rośnie przerób i wydajność

r e k l a m a

Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił prezes Grzegorz Grzeszkowiak informując, że na dzień 31 grudnia 2020 roku spółdzielnia posiadała 1251 członków. Zaś fundusz udziałowy wynosił 31 mln 405 tys. zł, a fundusz zasobowy 55 mln 750 tys. zł. Jednocześnie fundusz zasobowy został powiększony w roku 2020 o kwotę 3 mln 134 tys. zł głównie z podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019. Prezes Grzeszkowiak podkreślił jak bardzo ważną rolę spełniają te dwa fundusze w sprawnym funkcjonowaniu spółdzielni. Warto podkreślić, że SM Gostyń na przestrzeni 20 lat podwoiła zarówno fundusz udziałowy, jak i zasobowy.

Spółdzielnia gostyńska zatrudniała 427 pracowników na koniec roku 2020, średni wiek pracownika to 48 lat. Zatrudnienie systematycznie spada, a rośnie przerób mleka na jednego pracownika wynoszący 515 tys. litrów.

W 2020 roku spółdzielnia skupiła 219 mln 825 tys. litrów mleka, przy dynamice 106%, czyli o 13,4 mln l więcej niż w roku 2019. 98,45% surowca spełniło wymogi klasy ekstra. Wprowadzono specjalny system poboru prób – codziennie oraz losowo badanych. Każdy dostawca obligatoryjnie zostaje oceniany 2 razy w miesiącu, dodatkowo przeprowadzane są badania na obecność antybiotyków i innych substancji hamujących. Na indywidualne zlecenia dostawców wykonano dodatkowo próby mleka od poszczególnych krów w stadzie oraz próby w celu dokonania klasyfikacji surowca.

Cena netto mleka w 2020 roku w SM Gostyń kształtowała się na poziomie 139,38 zł/100 litrów i była wyższa od średniej krajowej ceny mleka wg GUS wynoszącej netto 137,95 zł/100 l. Dynamika ceny mleka surowego w kraju wynosiła 102%, a w gostyńskiej spółdzielni 104%.

Spółdzielczy zysk SM Gostyń

Wartość sprzedaży wyrobów i usług wyniosła 460 mln z dynamiką 107% w stosunku do roku 2019. Na eksport wysłano towary za 62 mln zł, w tym głównie mleko i serwatkę w proszku oraz masło w blokach. Wśród gostyńskich produktów można znaleźć te znane o bardzo mocnej pozycji na rynku, jak i nowości. Do pierwszej grupy trzeba zaliczyć kondensat niesłodzony (24,55% wartości całej sprzedaży), mleko granulowane i proszki mleczne (23,75% wartości sprzedaży), masło (15,9% wartości sprzedaży), kondensat słodzony (12,76% wartości sprzedaży) oraz śmietanę (11,51% wartości sprzedaży). Co do nowości, to w roku 2020 SM Gostyń uruchomiła produkcję serów twardych typu gouda oraz typu szwajcarskiego pod nazwą „Gostyński”. Do sprzedaży trafiły opakowania 1 i 3 kg, a w bieżącym roku także opakowania z serem plastrkowanym w wadze 150 g.

Rok 2020 SM Gostyń zakończyła z zyskiem wynoszącym 4,7 mln zł netto

Spośród działań marketingowych prezes Grzegorz Grzeszkowiak wyróżnił te prowadzone w social mediach oraz krótki film o spółdzielni i spoty reklamowe wyświetlane w TV. Na inwestycje w roku 2020 spółdzielnia przeznaczyła 8 mln 717 tys. zł, w tym 3 mln 993 tys. zł na drugi etap modernizacji suszarni Niro. Zamontowano także dwa zbiorniki magazynowe do serwatki oraz budynek obsługi zbiorników magazynowych, wykonano węzeł ciepła w budynku magazynu technicznego oraz zakupiono środki transportu: samochód cysternę do zwózki mleka oraz ciągnik siodłowy z naczepą chłodniczą. Ponadto zainwestowano w komputeryzację i wizualizację linii technologicznych. Kwota przeznaczona na remonty to 11,4 mln zł. Udział własnych służb technicznych w całkowitym koszcie remontów wyniósł 74%.

W dniu 21 maja 2021 roku biegły rewident Jan Dworniak przedstawił radzie nadzorczej wyniki oraz opinię ze sprawozdania finansowego spółdzielni, do którego nie miał żadnych zastrzeżeń. Rada nadzorcza zatwierdziła przedstawione sprawozdanie przez biegłego rewidenta. Rok 2020 SM Gostyń zakończyła z zyskiem wynoszącym 4,7 mln zł netto. Przychody opiewały na sumę 469,2 mln zł, a 69% poniesionych kosztów stanowił koszt surowca.

27 lat Andrzeja Kubiaka w radzie nadzorczej

Na zakończenie wystąpienia prezes Grzegorz Grzeszkowiak podziękował za owocną współpracę wszystkim dostawcom, delegatom, członkom rady nadzorczej oraz współpracownikom. Prezes przypomniał, że wybory członków do nowej rady nadzorczej odbyły się na zebraniach rejonowych. Przedstawił także członków nowej rady nadzorczej. W tym miejscu przypomnijmy, że po 27 latach pracy w radzie nadzorczej nie będzie już jej wieloletniego przewodniczącego Andrzeja Kubiaka, który bardzo sprawnie poprowadził Zebranie Przedstawicieli. Andrzej Kubiak kierował radą nadzorczą od roku 2010. Podziękowania na ręce Andrzeja Kubiaka złożyli przedstawiciele rady nadzorczej na czele z jej sekretarzem Mieczysławem Foltynowiczem oraz zarząd: prezes Grzegorz Grzeszkowiak i jego zastępca Stefan Stachowiak.

Skład nowo wybranej rady nadzorczej SM Gostyń przedstawia się następująco: Piotr Andrzejewski, Wiesław Konarczak, Andrzej Juskowiak, Zbigniew Wawrzyniak, Agnieszka Kowalska, Mariusz Szczepaniak, Marcin Rojda, Jerzy Niedziela, Mieczysław Foltynowicz, Krzysztof Klupczyński, Szymon Stróżyk, Dariusz Wawrzyniak, Wojciech Polaszek, Adam Krawczyk, Paweł Ratajczyk, Bogusław Książyk, Marian Kamyczek, Witold Skrzypczak, Jacek Kwaśniewski, Dariusz Szlecht i Piotr Pierzchlewicz.

Gostyńska spółdzielnia jest dobrze zarządzana

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2020 przedstawił jej sekretarz Mieczysław Foltynowicz.

Rada nadzorcza działała w 18-osobowym składzie, a jej kadencja upływa w bieżącym roku. Prezydium rady z upoważnienia rady nadzorczej w 2020 roku przeznaczyło ponad 105 tys. zł na wsparcie działalności: kół hodowców i producentów bydła, kół gospodyń wiejskich, ośrodków kultury, ochotniczej straży pożarnej oraz na rzecz rozwoju folkloru, a także na wykup miejsc sanatoryjnych w Klinice Uzdrowiskowej w Ciechocinku. Rada pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe i rekomenduje Zebraniu Przedstawicieli jego zatwierdzenie. Spółdzielnia jest dobrze zarządzana, wszystkie uzgodnienia i zalecenia rady były realizowane na bieżąco przez zarząd, który wykazał się efektywną pracą w kierowaniu spółdzielnią. Zatem rada nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium członkom zarządu SM Gostyń – powiedział Mieczysław Foltynowicz, jednocześnie dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do umocnienia pozycji SM Gostyń.
Gdy przyszło do głosowania ustaw, delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium zarówno prezesowi Grzeszkowiakowi, jak i wiceprezesowi Stachowiakowi. Na zebraniu było obecnych 52 przedstawicieli na 70 uprawnionych, co daje frekwencję 74%.

Andrzej Rutkowski
Zdjęcia: Andrzej Rutkowski

Widziałeś już nasze video "O czym piszemy w najnowszym 6. numerze magazynu Elita Dobry Hodowca?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a