Od lewej Marek Czarnecki i Waldemar PlantowskiJózef Nuckowski
StoryEditorMZHBiPM wykluczony z Polskiej Federacji

Czy Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka będzie sam prowadził ocenę użytkową stad?

11.04.2024., 14:30h
14 marca br. w Słoniawach koło Makowa Mazowieckiego odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Przedstawicieli Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Podczas obrad przegłosowano zmiany w statucie związku, które nie wszyscy członkowie zaakceptowali.

Bezprecedensowe działania Polskiej Federacji wobec MZHBiPM

Obrady otworzył prezes MZHBiPM – Waldemar Plantowski, po czym wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Marek Czarnecki. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: przewodniczący Cezary Borkowski, członkowie: Sebastian Pielech i Jan Pisarkiewicz. Do komisji uchwał i wniosków wybrano: Andrzeja Soliwodzkiego, Bogdana Szymańskiego i Roberta Borzuchowskiego.

Na uprawnionych 64 delegatów w walnym zebraniu uczestniczyło 43, co – jak potwierdził przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej – stanowi kworum uprawnionych do głosowania, tak więc Walny Zjazd Delegatów zwołany w dniu 14 marca 2024 roku jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał i wniosków.

image
Na początku poczet sztandarowy wprowadził sztandar MZHBiPM
FOTO: Józef Nuckowski

Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Związku za 2023 rok przedstawił jego prezes Waldemar Plantowski.

15 lutego 2023 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na VI kadencję (lata 2023–2027) został wybrany nowy zarząd MZHBiPM w 19-osobowym składzie: prezes Waldemar Plantowski, wiceprezes Daniel Śliński, wiceprezes Ireneusz Goździewski, skarbnik Marek Niestępski, sekretarz Marcin Grzegrzułka, a członkami zarządu zostali: Leszek Duszak, Jarosław Jastrzębski, Dariusz Kołtuniak, Ryszard Kuracki, Zbigniew Lisowski, Krzysztof Oleksiak, Jan Orlicki, Tadeusz Stelęgowski, Magdalena Szubert, Zbigniew Trętowski, Zenon Więcław, Robert Wołyński, Marzena Woźniak, Damian Żyłowski. Na ubiegłorocznym, majowym posiedzeniu zarządu wybrana została komisja statutowa w składzie: przewodniczący Jerzy Wawrzyńczak, wiceprzewodniczący Marek Czarnecki, członkowie Ireneusz Goździewski, Jan Orlicki, Andrzej Szczepański – powiedział Waldemar Plantowski.

image
Delegaci Walnego
FOTO: Józef Nuckowski
image
Od lewej Marek Czarnecki i Waldemar Plantowski
FOTO: Józef Nuckowski

W dalszej części wystąpienia prezes Plantowski przedstawił list otwarty do członków MZHBiPM.

W ostatnim czasie nasz Związek musiał zmierzyć się z bezprecedensowymi działaniami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jak pamiętacie, w lutym 2023 roku zostaliśmy wykluczeni ze struktur Polskiej Federacji. Działanie to było całkowicie bezprawne. Wkrótce nasz los podzielił również Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym, który również został wykluczony na podstawie fałszywych okoliczności. Pomimo złożonego w prawidłowy sposób odwołania odmówiono jego przyjęcia do rozpoznania. Podlaskiemu związkowi, podobnie jak nam, zostaje tylko droga sądowa w dochodzeniu sprawiedliwości. Czeka nas długa batalia o to, aby udowodnić nieprawność działania władz Polskiej Federacji – powiedział Waldemar Plantowski.

image
Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2023 rok przedstawił jej przewodniczący Jerzy Wawrzyńczak
FOTO: Józef Nuckowski

"Nie mamy innego wyjścia"

Prezes poinformował także o bezskutecznej w tej kwestii interwencji w resorcie rolnictwa.

W takim stanie rzeczy dochodzimy do przekonania, że nikt nam nie pomoże. Musimy brać sprawy w swoje ręce i działać, póki mamy jeszcze do tego determinację. Dlatego pod rozwagę kolegów, zarówno tych z Mazowsza, jak i z Podlasia poddajemy kwestię wyłączenia naszych stad spod oceny i wprowadzenie w to miejsce oceny własnej zgodnie z przepisami. Wymaga to również przekazania nam ksiąg hodowlanych, zatwierdzenia programu hodowlanego, spełnienia wszystkich wymogów ustawowych, w tym wymogów Unii Europejskiej. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z podmiotami, które w tym dążeniu będą nas wspierać, pomogą merytorycznie i organizacyjnie tak, by żaden z hodowców nie został pozbawiony oceny użytkowości mlecznej.

image
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Mazowieckiego Związku za 2023 rok przedstawił jego prezes Waldemar Plantowski
FOTO: Józef Nuckowski

Sprawozdanie finansowe z działalności MZHBiPM za rok 2023 przedstawiła dyrektor biura Agnieszka Kalata informując, iż przychody Związku wyniosły 240 312 zł, w tym składki członkowskie – 13 400 zł.

Podczas zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów podjęto uchwałę dotyczącą zmian w statucie MZHBiPM.

Uzasadnienie dotyczące uchwały w sprawie zmian statutu przedstawił Jerzy Wawrzyńczak.

Proponowana zmiana polega na dodaniu nowego punktu, wprowadzającego zakaz pełnienia funkcji we władzach Związku (takich jak zarząd, komisja rewizyjna lub sąd koleżeński), jeśli członek Mazowieckiego Związku jest jednocześnie członkiem tych władz w innym związku, o tożsamym zakresie (wskazanym w PKD). Zmiana ta podyktowana jest okolicznościami, w których tworzone są różne związki branżowe i członkowie Mazowieckiego Związku należący do władz tych związków, niejednokrotnie działają na szkodę naszego Związku. Wprowadzenie takiego ograniczenia uniemożliwi więc działanie na szkodę Mazowieckiego Związku, a jednocześnie nie naruszy zasady swobody zrzeszania się w innych związkach czy organizacjach – powiedział Jerzy Wawrzyńczak.

image
Sprawozdanie finansowe z działalności MZHBiPM za rok 2023 przedstawiła dyrektor biura Mazowieckiego Związku Agnieszka Kalata
FOTO: Józef Nuckowski

Niektórzy hodowcy rzucili legitymacje członkowskie na stół

Po przegłosowaniu zmian w statucie 7 hodowców z koła węgrowskiego i sokołowskiego ostentacyjnie opuściło obrady składając mandaty i legitymacje członkowskie, choć nie swoje.

Oddaję legitymację swoją i kilku kolegów z koła sokołowskiego, których dzisiaj z nami nie ma, a resztę legitymacji doślemy. Nikt nie będzie mi mówił kto, w jakich związkach ma uczestniczyć – powiedział jeden z hodowców.

Nasz związek powstał nie po to, by robić konkurencję MZHBiPM. Absolutnie nie taka była nasza intencja. Powstał po to, bo chcieliśmy uczestniczyć w rozwoju naszej rodzimej hodowli. Rozumiem wszelkie formy protestu przeciwko Federacji, niektóre popieram, niektóre, ale jeśli Mazowiecki Związek wzywa rolników do zawieszenia oceny, czyli do zaprzepaszczenia wieloletniej pracy nad stadami, to się temu sprzeciwiam – powiedział inny z rezygnujących hodowców.

Jedyną formą protestu, która mogłaby być zauważona przez władze Polskiej Federacji jest ograniczenie wpłacania jej pieniędzy. Proponowaliśmy więc zawieszenie oceny w formie protestu na jeden miesiąc, co nie skutkuje żadnymi konsekwencjami w ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych. Ponadto nikomu tego nie nakazywaliśmy tylko proponowaliśmy taki sprzeciw – wyjaśniał Jerzy Wawrzyńczak.

Takie zachowanie mnie nie zdziwiło. Już w ubiegłym roku w Sokołowie Podlaskim powstał regionalny związek po to, by osłabić MZHBiPM. Do jego powstania przyczyniła się uchwała podjęta przez Walny Zjazd Delegatów, która wyklucza pełnienie funkcji we władzach zarówno w jednym, jak i w drugim związku. Uważam, że pełnienie funkcji w dwóch związkach może rodzić konflikt interesów. Zobaczymy zatem czy teatralne złożenie – w większości nieswoich legitymacji – faktycznie przełoży się na rezygnację z członkostwa w Mazowieckim Związku – powiedział Waldemar Plantowski.

Podczas zebrania udzielono absolutorium zarządowi MZHBiPM za 2023 rok. Zaplanowanym punktem w sprawach różnych było przyjęcie w poczet MZHBiPM członków honorowych.

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 15:26