StoryEditorPorady prawne

Czy syn może kontynuować umowę dzierżawy z KOWR?

20.12.2017., 18:12h
Zamierzam przekazać synowi gospodarstwo rolne i przejść na emeryturę rolniczą. W skład gospodarstwa, prócz gruntów będących moją własnością, wchodzą także grunty dzierżawione od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy możliwa jest kontynuacja tejże umowy przez syna?
Tak, według art. 39c ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, na wniosek dzierżawcy, za zgodą Krajowego Ośrodka, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy.

Jest to możliwe, w przypadku gdy dzierżawca uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie może kontynuować umowy. Ze zgłoszonego do KOWR wniosku musi jednak wynikać, że przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przez osobę bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.

dr hab. Aneta Suchoń
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
04. czerwiec 2023 08:20